Словник - Глосарій по курсу Логістичні принципи організації матеріальних та інформаційних потоків

n1.doc (1 стор.)
ОригіналГЛОСАРІЙ

по курсу «Логістичні принципи організації матеріальних та інформаційних потоків»
1. АВС-аналіз - це спосіб формування і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три неравномощних підмножини А, В, і С на підставі деякого формального алгоритму.

2. Автоматизована система управління складом, АСУС - заснована на використанні обчислювальної техніки і ЕММ система планування, контролю приймання, розміщення, зберігання, пошуку, комплектації видачі продукції зі складу.

3. Автоматизована транспортно-складська система, АТСС - одна з систем забезпечення функціонування гнучких виробничих систем, являє собою комплекс пристроїв для розміщення, зберігання, транспортування, полгрузкі і розвантаження предметів праці, оснащення і т.п.

4. Агент - довірена особа (юридична або фізична), яка вчиняє певні дії за дорученням іншої особи (принципала) від його імені і в його інтересах. Юридичною підставою для виконання А. дій служить агентський договір. Форма його може бути різною: письмовий договір, докладно перераховує права та обов'язки сторін, або доручення на виконання агентських дій або разових доручень. Договір морського агентування прийнято називати агентською угодою.

5. APS - система організації потокових процесів, орієнтована на оптимізацію процесів планування, в т.ч. на межпроизводственную рівні. В основі лежить модель ЛЦ, завдяки якій стає можливим здійснювати оперативне планування потреб і завантаження потужностей.

6. Активна система постачання - поставка матеріалів зі складу підприємства його підрозділам; видачу, вантаження і передачу матеріалів здійснює відділ постачання або склад.

7. Аутсорсинг - відносини, при яких учасник логістичного ланцюга і третя сторона (сторони) укладають угоди про надання логістичних послуг за певною ціною протягом певного періоду.

8. Вага брутто - маса товару разом з упаковкою внутрішньої (невіддільної від товару до його споживання) і зовнішньої - тарою. У практиці міжнародної торгівлі використовуються також терміни полубрутто (вага брутто за вирахуванням маси зовнішньої упаковки) та фактична вага брутто.

9. Вага нетто - маса товару без тари та упаковки. У ряді країн при обчисленні мита у вагу нетто включається і маса внутрішньої (первинної), невіддільної від товару до його вживання, упаковки, в якій він доставляється споживачеві (вага полунетто). За вагою нетто, як правило, встановлюється ціна на товар з урахуванням також вартості тари і упаковки

10. Виталківающа я - це СУМП, в якій предмети праці та готова продукція подаються з попередньої ланки логістичного ланцюга на подальше відповідно до заздалегідь сформованим жорстким виробничим графіком

11. Витягаюча - це СУМП, в якій предмети праці та готова продукція передаються на наступне ланка логістичного ланцюга з попереднього по мірі необхідності, тобто виробнича програма окремої ланки визначається розміром замовлення наступної ланки логістичного ланцюга

12. Глобальна логістична стратегія - логістична стратегія, спрямована на формування стійких господарських зв'язків між окремими країнами або групами країн на основі міжнародного поділу праці, особливо у формі подетальної і технологічної спеціалізації і міжгалузевого кооперування.

13. Вантаж - переміщуваний (перевезений, що транспортується) товар. Сукупність фізико-хімічних властивостей вантажу, потреба в тарі та упаковці, а також умови і техніка його перевезення, перевантаження і зберігання визначають транспортну характеристику вантажу і впливають на ціну його перевезення.

14. Вантажообіг - економічний показник роботи транспорту, що дорівнює добутку ваги вантажу за певний час вантажу на відстань перевезення. Вантажообіг вимірюється в тонно-кілометрах.

15. Вантажовідправник - фізична або юридична особа, що здала вантаж до перевезення та зазначене в якості відправника в перевізному документі.

16. Вантажоодержувач - фізична або юридична особа, якій за вказівкою відправника вантажу повинен бути виданий вантаж у пункті призначення.

17. Договір перевезення - договір між перевізником і вантажовласником, за умовами якого перевізник зобов'язується доставити вантаж до пункту призначення, а вантажовласник - оплатити встановлену провізну плату.

18. Тривалість закупівельного циклу включає час виконання закупівельних операцій (обробки інформації, доставки матеріальних ресурсів, складування на складі матеріалів, комплектування партій і т.п.) і перерви (пролежування на складі матеріалів, простої працівників і т.п.)

19. Тривалість виробничого циклу в загальному випадку включає в себе час виконання технологічних операцій (тривалість технологічного циклу), час природних процесів і час міжопераційних перерв.

20. Тривалість збутового циклу, аналогічно циклу закупівель і виробничим циклом, включає час виконання розподільних операцій (обробка інформації, складування готової продукції, завантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування і т.п.) і час перерв (пролежування продукції, простої транспортних засобів, навантажувачів та іншої складської техніки, простої робітників і т.п.).

21. DRP (планування ресурсів розподілу) - це СУМП, що забезпечує централізоване управління всіма матеріальними ресурсами підприємств, що знаходяться в дистрибутивної мережі, вирішальна комплекс завдань:

22. DRPII - це система управління матеріальними потоками в дистрибутивної мережі, що володіє додатковими модулями:

23. Єдиний відділ - зосередження всіх логістичних функцій в одному відділі, що покращує координацію всіх функцій

24. ERP (планування ресурсів підприємства) - фінансово орієнтована система планування ресурсів підприємства, необхідних для виконання замовлення клієнтів, що включає безліч робочих модулів, таких як: фінансовий облік, контролінг, MRP, CRP, управління активами, управління персоналом, управління проектами, управління якістю і т.д.

25. Витрати виконання замовлення - Витрати, пов'язані з розміщенням замовлення і постачанням продукції, залежать від числа замовлень.

26. Витрати дефіциту - втрати від простою виробництва; втрати від відсутності товару на складі в момент пред'явлення попиту; втрати при закупівлі дрібних партій матеріалів за високими цінами і т.п.

27. Витрати з утримання запасів - Визначаються самим фактом наявності запасів: витрати на створення складської інфраструктури, орендна плата, витрати на складські операції, банківська процентна ставка, страхові витрати і податки, псування, розкрадання, моральне старіння матеріалів і т.п.

28. Інформаційний потік - сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій

29. «Кайдзен» (від япон. «Kai» - «зміна», «zen» - «добре», «на краще») - концепція постійних удосконалень «малими кроками» всього того, що робить підприємство, втілена в конкретні форми, методи і технології за участю всіх співробітників даного підприємства - в рівній мірі і менеджерів, і робітників.

30. KANBAN - це внутрішньовиробничий СУМП, що реалізує принципи JIT і характеризується наступними рисами:

31. Комерційний акт - документ, що складається перевізником або його представником у посвідчення факту недостачі, пошкодження або псування вантажу при його видачі вантажоодержувачу в пункті призначення. Комерційний акт фіксує причини незбереження вантажу, розмір і характер збитку; має велике значення при ліквідації збитків страховиком. Комерційний акт служить підставою для пред'явлення одержувачем вантажу претензії про відшкодування перевізником збитків. Відмітка про складання комерційного акта робиться на зворотному боці транспортної накладної.

32. Концепція «сполучної ланки» - окремі службовці призначаються відповідальними за координацію логістичних операцій у двох-трьох функціональних сферах. Проблема - порушується принцип єдиноначальності

33. Коефіцієнт варіації визначається як співвідношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (місяць, квартал) до середньодобовим (среднемесячному, среднеквартальному) плановому випуску продукції.

34. Коефіцієнт ритмічності випуску продукції - прямий показник оцінки ритмічності роботи підприємства, в т.ч. функціонування МІП - визначається підсумовуванням фактичного питомої ваги випуску продукції за кожний період, але не більше планового рівня.

35. Сross-docking - процес всередині ланцюжка поставок, в ході якого приймання та відправлення продукції споживачеві так скоординовані за часом та обсягом, що можна уникнути поміщення товарів на склад, тобто можна виключити всі види діяльності, характерні для складу зберігання).

36. Логістика - стратегічне управління (менеджмент) закупівлею, постачанням, перевезеннями та зберіганням матеріалів, деталей і готового інвентарю (техніки та інш.). Поняття включає в себе також управління відповідними потоками інформації. Логістика спрямована на мінімізацію витрат і максимальну вигоду і пов'язана зазвичай з довгостроковим плануванням.

37. Логістика третьої сторони - термін застосовується для позначення концепції покупки логістичних послуг, будучи по суті синонімом поняття «аутсорсинг». З іншого боку, не всяка компанія, що надає логістичний сервіс, може назвати себе 3PL-провайдером. Походження терміну явно відбивається в його формулюванні з позиції клієнта: сторона постачальника послуги дійсно є третьою, проміжної, сполучною виробника і споживача. Перейняти у клієнта бізнес-процеси і комплекс послуг, що надаються, запропонувати йому істотно скоротити і навіть відмовитися від внутрішніх, власних логістичних підрозділів, доручити ці завдання зовнішнім фахівцям - так позиціонується сучасний логістичний аутсорсинг, відомий як 3PL. Таким чином, щоб називатися 3PL-провайдером, потрібно надавати весь комплекс послуг, необхідний для руху товару по всьому ланцюжку поставок.

38. Логістична операція - відособлена сукупність дій, спрямована на перетворення матеріального, інформаційного або фінансового потоку.

39. Логістична система - це адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції і логістичні операції, яка складається з кількох підсистем і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем.

40. Логістична стратегія - стратегія довгострокового планування розміщення капітальних вкладень у транспортну мережу, складське господарство та ін елементи інфраструктури; формування тривалих господарських зв'язків.

41. Логістична ланцюг - це лінійно-впорядкована множина фізичних і юридичних осіб, які безпосередньо беруть участь у виконанні замовлення клієнта

42. Логістичні витрати - витрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування, збір, зберігання і передача даних про замовлення, запаси, поставки і т.д.).

43. Логістичний канал - частково впорядкована множина, що складається з споживача, постачальника, посередників, перевізників, страховиків і ін осіб, що беруть участь в русі товару.

44. Логістичний процес - упорядкована на осі часу послідовність логістичних операцій, спрямована на забезпечення споживача продукцією відповідного асортименту і якості в потрібній кількості в необхідний час і місці.

45. Логопар до - це підприємство, що об'єднує на одній платформі компанії різних галузей і транспортні комунікації, здійснюючи координацію логістичного обслуговування та інформаційного забезпечення, а також їх контроль.

46. ​​LP («худе виробництво») - це СУМП, заснована на усуненні непотрібних операцій зазвичай масового виробництва, таких як, складування матеріальних ресурсів, випробування, очікування збірки і упаковки, вхідний контроль, транспортування на склад та ін, шляхом реалізації наступних принципів :

47. Маркування - різного виду знаки, малюнки, написи та умовні позначення, що наносяться на вантажі, що встановлюють порядок їх обліку та заходи щодо збереження при транспортуванні. Маркування дозволяє встановити зв'язок між вантажем і перевізних документів, відрізнити одну партію вантажу від іншої і містить: основні написи, додаткові та інформаційні написи, маніпуляційні знаки

48. Матеріалоємність показує, скільки матеріальних витрат потрібно або фактично доводиться на виробництво одиниці продукції.

49. Матеріаловіддача характеризує віддачу матеріального потоку, тобто кількість ДП з кожної гривні спожитих МР.

50. Матеріальний потік - має речовинну форму продукція, розглянута в процесі додатки до неї логістичних операется в заданому часовому інтервалі.

51. Методика дослідження організації матеріальних та інформаційних потоків на підприємстві в рамках ланцюжка поставок являє собою сукупність послідовно виконуваних стадій, що дозволяють ідентифікувати просторове і тимчасовий стан організації потокових процесів, оцінити її ефективність та вплив на ключові фактори успіху підприємства і виявити неефективні процеси, потребують вдосконалення.

52. MRP (планування матеріальних потреб) - це СУМП, що представляє собою розрахунковий механізм, призначений для формування пропозицій щодо усунення прогнозованого дефіциту матеріальних ресурсів, тобто MRP планує наявність номенклатурних позицій в потрібний час, в потрібному місці і в необхідній кількості для задоволення попиту.

53. MRP II (планування виробничих ресурсів) - це СУМП, що представляє собою механізм ефективного планування всіх ресурсів виробництва в режимі реального часу на основі щоденного оновлення баз даних з більш коротким терміном окупності, результати чого можуть інтегруватися з фінансовою звітністю.

54. ОПТ (оптимізовані виробничі технології) - це СУМП, заснована на принципі виявлення і запобігання виникненню вузьких місць або «критичних ресурсів» у ланцюзі «постачання-виробництво-збут»

55. Оптимальний розмір замовлення - величина партії поставки, при якій досягається мінімум сукупних витрат, пов'язаних із зберіганням і заповненням запасів, і разом з тим попит задовольняється повністю. Для визначення оптимального розміру поставки традиційно застосовується «формула Уїлсона»:де Q - річний обсяг попиту на матеріальні ресурси;

Оп - витрати на організацію поставки матеріальних ресурсів;

Сх - питомі витрати на зберігання запасів матеріалів.

56. Організаційною форма «нульового запасу» припускає або повна відсутність запасів у кожній ланці логістичного ланцюга, або підтримання їх мінімальної кількості

57. Партнерство - це відносини між двома суб'єктами ланцюга поставок, які тягнуть за собою поділ прибутку і поширюються на тривалий період часу. Мета інтеграції повинна збігатися з метою всіх партнерів, є можливість продовження відносин.

58. Перевізник - особа, яка за договором перевезення здійснює або надає посередництво в доставці вантажу з використанням транспортного засобу.

59. Перехідний запас - залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду

60. Показник співвідношення запасів і результуючого матеріального потоку промислового підприємства характеризує рівень ефективності управління економічними потоками підприємства, тобто його здатність здійснювати виробництво і збут продукції при мінімальних витратах.

61. Підготовчі запаси - частина виробничих запасів, наявність яких викликано необхідністю підготовки матеріальних ресурсів до споживання

62. Потік - це спрямований рух сукупності чогось умовно однорідного (наприклад, якихось процесів, продукції, інформації, фінансів, матеріалів, ресурсів тощо); сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле, існуюча як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.

63. «Граничний» рівень запасів - рівень запасів, який забезпечує виробниче споживання протягом одного обороту оборотних средств.Концепція «граничного рівня запасу» припускає, що фактичний рівень запасу буде менше граничного і досягне його розміру лише у виняткових випадках, що розраховується за формулою:

де Q - річна потреба в матеріальних ресурсах;

Коб - коефіцієнт оборотності оборотних засобів.

64. Продуктивність логістичних витрат - показник, що фіксує ефективність логістичної діяльності промислового підприємства. Тут визначається середнє значення матеріального потоку в ланці «Збут», яке може припадати на один рубль логістичних витрат промислового підприємства.

65. Виробничі запаси - загальний обсяг запасів виробничо-технічного призначення, призначені для забезпечення безперервності виробництва і безперебійності матеріально-технічного забезпечення

66. Прямі витрати - визначаться закупівельною ціною матеріальних ресурсів

67. Розмір партії запуску предметів праці (матеріальних ресурсів) у виробництво визначає кількість деталей одного найменування, безперервно обробляються на одному робочому місці.

68. Реінжиніринг (BRP) - фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування процесів для досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень у вирішальних, сучасних показниках діяльності компанії, таких, як вартість, якість, сервіс і темпи.

69. Сезонні запаси - утворюються при сезонному характері виробництва продукції, виробничого споживання або транспортування

70. Система «швидкого реагування» - це СУМП, що забезпечує постачання «точно вчасно» і володіє високою швидкістю реагування на зміни, грунтуючись на ідеї заміни запасів на інформацію.

71. Система організації матеріальних та інформаційних потоків на підприємстві являє собою сукупність організаційних форм і методів, принципів та функцій, за допомогою яких відбувається формування матеріальних і відповідних їм інформаційних потоків по всій логістичному ланцюзі і забезпечується їх раціональне функціонування та вдосконалення

72. Випадкові витрати - Вартість придбаних матеріалів помилково або «з нагоди»

73. Удосконалення системи організації матеріальних та інформаційних потоків - це безперервний процес обгрунтування і реалізації найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів її оновлення (реструктурування) і розвитку; раціоналізація її окремих сторін; контроль і виявлення «вузьких місць» на основі безперервної оцінки відповідності системи внутрішнім і зовнішніх умов функціонування кожної ланки ланцюжка поставок.

74. Термін поставки - обумовлений у договорі і встановлене в ньому час поставки товару (вантажу) або період часу, протягом якого товар (вантаж) повинен бути доставлений, переданий покупцеві.

75. Термін доставки вантажу - період часу, протягом якого перевізник зобов'язаний доставити вантаж за призначенням і за дотримання якого він несе відповідальність перед вантажовласниками. Термін доставки вантажу включає в себе час, необхідний для транспортування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення (у тому числі операції з його навантаженні і вивантаженні), виконання різних допоміжних операцій та оформлення документів. За затримку в доставці вантажів проти встановлених строків перевізник сплачує вантажовласникові штраф, зазвичай встановлюється у відсотках від провізної плати. При виникненні надзвичайних і невідворотних обставин (див. Форс-мажор) перевізник звільняється від сплати штрафу за прострочку в доставці вантажу.

76. Терміни зберігання вантажів - час, встановлюваний спеціальними правилами, протягом якого прибули вантажі повинні бути прийняті вантажовласником і вивезені з місця навантажування або розвантажування (порту, залізничної станції та ін.) Терміни зберігання вантажів залежать від властивостей вантажів (схильність псуванні, необхідність спеціальних умов зберігання і т.п.). Вантажі, не прийняті і не вивезені одержувачами в установлений строк, вважаються незатребуваними і зазвичай підлягають реалізації.

77. Статус - кво - без зміни орг. структури підприємства. Такий процес здійснюється адміністративними і неформальними процедурами, які повинні охоплювати всі логістичні функції.

78. Стороння логістика - має на увазі наявність в логістичному ланцюзі «агента», який вступає в тимчасові стосунки з деякими іншими суб'єктами логістичного ланцюга

79. Стратегічний союз - це договірні відносини між двома незалежними суб'єктами логістичного ланцюга, що переслідують певні цілі і отримання прибутку.

80. Страхові запаси - призначені для безперервного постачання виробництва у разі затримок у поставках

81. СУМП - організаційний механізм планування, контролю і регулювання руху матеріальних і відповідних їм інформаційних ресурсів від постачальника сировини та матеріалів до кінцевого споживача готової продукції або послуг

82.Текущіе запас и - основна частина виробничих запасів, що забезпечують безперервність постачання виробництва між двома черговими поставками ресурсів

83. Технопарк - спеціальна територія, на якій об'єднані науково-дослідні організації, об'єкти індустрії, ділові центри, виставкові майданчики, навчальні заклади, а також обслуговуючі об'єкти: засоби транспорту, склади, під'їзні шляхи, житлове селище, охорона Сенс - сконцентрувати фахівців загального профілю діяльності.

84. Товарно-матеріальні запаси - це сировина, матеріали, комплектуючі, НЗВ, готова продукція та інші матеріальні цінності, що очікують вступу в процес виробничого та особистого споживання.

85. Товарні запаси - запаси готової продукції у постачальників, на складах готової продукції виробників, на складах підприємств оптової та роздрібної торгівлі, запаси в дорозі (транспортні запаси)

86. Точно вчасно (JIT) - це СУМП, заснована на наступних принципах:

87. JIT II - це СУМП, що припускає тісну інтеграцію виробника і споживача і використовувана при закупівлях в промислових масштабах, в результаті чого усуваються надлишки запасів продукції і у постачальника, і в споживача, поліпшується якість обслуговування, а також більш ефективно здійснюється стратегічне планування.

88. Транспортно-накопичувальна форма припускає наявність комбінованої транспортно-складської системи, що об'єднує певну кількість робочих місць шляхом встановлення зв'язку кожного з них з будь-яким іншим за допомогою інформаційного і матеріального потоків.

89. У правління ланцюгом постачання (SCM) - це управління взаємовідносинами з розташованими «вище і нижче за течією» постачальниками і споживачами, спрямоване на досягнення більш високої споживчої цінності при найменших витратах шляхом інтеграції всіх ключових бізнес-процесів всього ланцюга поставок.

90. Ланцюг поставити до - це послідовність взаємопов'язаних і взаємозалежних організацій, що здійснюють спільне управління процесом виконання замовлення від постачальника до кінцевого споживача.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації