Контрольна робота - Історія розвитку психології

n1.doc (6 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6Зміст.

1.Вступ .......................................................... 2

2.Особливості психологічних поглядів в середньовічній Русі .................................................................. 3

3. Історична рефлексія ...................................... 6

4. Еволюція Російської психологічної думки в епохи нового часу та просвітництва ................................. 8

5. Етапи розвитку психологічної думки в XIX в ...... 12

6. Російська психологічна думка в передреволюційний період ............................................................... 17

6.1. Ленінська оцінка ситуації в психології .......... 19

6.2. Проблеми теорії та психології пізнання в працях

И.М.Сєченова ............................................. 21

6.3. Сеченовськоє традиції в лабораторіях

експериментальної психології ...................... 22

6.4. Зародження категорії поведінки ..................... 24

6.5. Вчення І.П.Павлова про вищу нервову

діяльності ............................................... 25

7. Висновок ...................................................... 28

8. Список використовуваної літератури .......................... 29


Введення.

Виникнення елементів психологічного знання слід, очевидно, віднести до тих далеких часів, коли людина вперше усвідомив, що він, людина, істотно відрізняється від всього іншого в навколишньому світі. У науковому знанні формування психологічної ідеї завжди йшло в процесі розвитку чільної концепції світорозуміння.

Однак разом з розвитком психологічного комплексу знань у філософії, в області природно - наукового знання, перш за все в медицині, йшло накопичення відомостей про організм людини, його анатомії, фізіології і біохімії. При цьому все більш виявлялося суперечність філософського психологічного знання про душу і природно - наукового знання про людину. В той же час ні філософська психологія, ні науки про організм людини виявилися не в змозі відповісти на питання, як зняти цю суперечність.

Ця об'єктивно склалася кризова ситуація в науці вимагала свого вирішення. Вимога стимулювався потребами практики в сферах виробничої і соціального життя. Дозвіл кризової ситуації було найважливішим наслідком виділення психології в окрему науку зі своїм арсеналом методів і засобів.

Особливості психологічних поглядів в середньовічній

Русі.

Психологічна думка стародавньої та середньовічної Русі формувалася під впливом візантійської культури і в сильній залежності від християнського вірування. Дані фактори відклали істотний відбиток на багатовікові культурні традиції російського народу, його уявлення, на душу людини.

Вже в'' Повісті временних літ'' (1037-1039) зроблені перші описи психічних станів людей, з релігійних позицій вирішуються питання походження людини та безсмертя його душі:'' І створив диявол людину, а бог душу в нього вклав. Тому-то, коли помирає людина, в землю йде його тіло, а душа до бога''. В'' Повчаннях Володимира Мономаха'', ставляться проблеми пізнання людиною навколишнього світу і людської діяльності. В'' Посланні'' Київського митрополита Никифора (1104-1121) розмірковується про трьох частинах душі: словесної (розум), лютою (почуття), бажаною (воля). Тут же на основі поглядів Платона і життєвого досвіду викладається доволі розвинена система психологічних уявлень про двоїсту людської природи і її єдність, нерозривність душі і тіла, описується характеристика почуттів і органів пізнання.

Цікавим культурним пам'ятником представляється'' Діоптра'' ('' Зерцало'') Філіпа Пустельника (друга пол. XI в.). У трактаті описується діалог між душею і плоттю. Тим самим робиться одна з ранніх спроб наукового пояснення психічного життя людини, викладається і інтерпретується широка проблематика середньовічних психологічних поглядів.

З кінця XII в. на Русі регулярно видається'' Бджола'' - збірник висловів з'' священного писання'', отців церкви і вчених античності. У її складі - цілий ряд статей, які розкривають зміст психологічного знання російських мислителів:'' Слово про розум'','' Слово про душу'','' Слово про мудрість'','' Слово про пам'ять'','' Слово про сон'','' Слово про люті і про гнів'' і т.д. У даних роботах по колишньому затверджується безсмертя людської душі, в якій борються два начала: тілесне і духовне. Розглядаються приватні питання психічного життя, наприклад пам'яті як збереження і відтворення вражень ('' видимих'' і'' чутних''), дається її характеристика і залежність від розуму і віку. Про розумі стверджується:'' Мудрість треба всіма чеснотами царює''. Розум є світле, а пристрасті - темне начало в людині. Згоди між розумом і почуттям, затверджується в'' Бджоли'', бути не може. Звідси завдання - охороняти свій розум від поневолення пристрастю. Джерело і різні стани розуму бачаться у фізичному дозріванні і старечої деградації організму. Особлива увага звертається на залежність розумового розвитку від знання і навчань:'' Розум ученьем фарбуємо''. Таким чином, досконалість розуму залежить від двох умов: природних і діяльних.

'' Розумна Пале'' (1406) представляє розповіді про Старому завіті. У них акумулювалися погляди на природу людини. Особливе місце відведено вирішенню проблем співвідношенню душі і тіла, розвитку людського організму. У вивченні природних явищ основна роль відводиться збору фактів і їх емпіричному дослідженню. Примітно, що багато процесів описуються авторами, часто не вдаючись до понять'' душа'' і'' бог''.

У творі'' Про головні знаменнях'' - одному із збірників бібліотеки Кирило-Білозерського монастиря XV в., Дається конспективно виклад анатомо-фізіологічних і психологічних уявлень на Русі. Звертається увага на однаковість процесів природи, єдність закономірностей фізичних і психічних процесів, необхідність звернення до досвіду і спостереження як засобам пізнання. До цього ж періоду відноситься стаття з російських збірників XV в. '' Галиново на Іпократа'' - про погляди Гіппократа і Галена.

Серед інших наукових і релігійних творів, літературних праць середньовічної Русі, що ілюструють процес зародження вітчизняного психологічного знання, поряд з перекладами візантійських і арабських оригіналів, слід також виділити'' Ізборник Святослава''.

(1037-1050),'' Слово о полку Ігоревім'' (XII в.), Повчання Кирила Туровського (XIII в.),'' Передання ...'' Ніла Сорський (1433-1508),'' Просвітитель'' Йосипа Волоцький (ок.1439-1515), літературна спадщина новгородсько-псковських'' єретиків-стригольників'' (XIV-XV ст.), що збереглися джерела XVI в. і багато інших безцінні пам'ятки вітчизняної культури. Всі вони відбили складний шлях еволюції російської психологічної думки в епоху середньовіччя, визначили в подальшому її оригінальність в процесі становлення світової психологічної науки.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації