Шпори по ТАУ 3 курс V семестр

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
Оригінал1) Цілі і завдання дисциплін ТАУ

Ц.і З.: вивчення задач і принципи та методологія постанови систем, закономірностей, що протікають в них процесів, основ синтезу СУ сучасними тех.сістемамі.Знать основи мат.моделірованія динам. систем, методи та алгоритм аналізу / синтезу САУ.Інженерние методики аналізу соврм.САУ.Средства і алгоритм автомотіческого моделювання та проектування.
2) Місце ТАУ в уч. процесі.

Вишка
Фізика

Термех

Інфор-ка

ОЕ і Е

Фое
Прікмех

Модел-е

Інженер-ное зобр.

схем

ТАУ
ТАУ

ТАУ

ТАУ

ТАУ

ТАУ
ТАУ

ТАУ
ТАУ


Інтегрування систем проектуються і управління

Перетворення енергії.

АТПП

Інтелект-е СУ Тех.Проектір

Електро. хутро. системи

Автомат-я електроприводу В АСУТП

Моделювання систем

Проектування АС

Дипломні проекти і бакалаврська

робота3) Місце ТАУ в науці про управління.

Шари науки управління-основ ТАУ:

ТАУ) АУ) Тех.Кібернетіка) Кібернетика.
4) Історична довідка про розвиток АУ.

1765-Повзунів-автоматичне регул. рівня води в котлі парової машини.

1784-Регулювання швидкості парової машини

1809-Жаккер-програм-е управ-е ткацьким верстатом за допомогою перфокарти

1830-Пуанселе-застосуй принцип регул-я обурення

Теоретичні роботи в області ТАУ:

1868-Максвелл-книга про регулятори

1876-Вішнеградскій-праця про регулювання прямої дії

1874-розроблений Алгебраїчний критерій Раус

1895-Алгебраіч критерій стійкості Гурвіца

1892-Лапунов-общ.задача про стійкість руху

Основи класичної теорії АУ:

1932-Найквіст-книга теорія регенерації

1936-Михайлов-критерій стійкості

1948-В.В. Солодовников частотний метод аналізу і синтезу САУрегулірованія

Сучасні вчені:

Пугачов, Фельдбаум, Трапезников, Лур'є
5) Основні поняття ТАУ:

Об'єкт управління-об'єкт, для досягнення жел.резу-та функционир-я, якого необхідно і допустимі спец. організовані. впливу

Об'єкт-виділена за деякими правилами частину світу, явл предметом пізнання практичної дечтельності,

Вплив-вплив одного об'єкта на інший, дзв. в останньому зміна його властивостей і стану

Вихід координати ОУ-кількісно визначають якість ходу процесу регулірованія'

Керуючий вплив-пові. на о'ект управління, для досягнення мети управління.

Мета управління-значення, співвідношення значень координат в ОУілі їх змін у часі, при кіт. забезпечується досягнення жел. результатів функціонування ОУ

Вхідні параметри-можуть зрад. вих. координату ОУ як і управ. возд-я, проте в процесі дослідні-я. властивостей ОУ, вважають, що вони оста-ся не зміниться тому при мат. описі об'єкта, вони можуть бути представлені як коефіцент.

Параметри Об'етка-величина, характер. сво-ва об'єкта, значення кіт. визначаються за кількісною шкалою

Обурення-воздейтвія з поза на люб-й елемент САУ включаючи ОУ, кіт. ускладнюють досягнення мети управління-ними можуть бути параметри або відхилення від параметрів тих. процесів впливають на величину вихідної координати і проізвольнл мінливі в ході тих. проц. -Егом часто буває неможливо контролювати і навіть виміряти. Конпенсація дії обурення часто буває метою АР управління впливу

Регулювання-управління, мета кіт. полягає в забезпеченні. близькості текущ. значення однієї або декількох координат ОУ до їх заданому значенню

Управління-процес вироблення здійснення управ-х впливів, кіт. включають в себе передачу і обробку необхід. інформації, ухвалення рішення, визначення величини керуючого воздействія.-кіт. включає в себе: передачу упр. возд-я і при неоход. перетворення його у форму безпосередньо сприйману ОУ

Багатомірний ОУ-такий ОУ матем. модель функціонування кіт. містить кілька керуючих і / або декілька вихідних координат.

Одновимірний ОУ-має одну вих. координату і один вхід. параметр.

Тих. система-сукупність і апаратів, що виконуються те чи інший технологічний процес

Технологічний процес-порядок і правила дії по створенню продукції або вироби

Автоматичне управління-упр. без участі людини

Автоматизоване управління-де система автом. управ. автоматично конпенсірует дії обурення стабілізує вих. координату із заданою точністю

Алгоритм функціонування-сукупність правил і законів определ-х хід тих. процесів або роботи САР

Алгоритм управління-сукупність правил і законів по кіт. здійснюється управл. вплив

Регулятор-пристрій, який здійснює керуючий вплив і діє безпосередньо на ОУ

Керуючий орган (виконавчий) - пристрій кіт. змінює упр. вплив і діє безпосередньо на ОУ.

САУ-така системі, кіт. без участі людини реалізує алгоритм функціонування

САР-така система, кіт. осущ. дії обурення, підтримуючи задане значення вих. координати із заданою точністю
6) Класифікація рахунків авт. упр. :

по виконуваних функцій:

системи автоматичного контролю (автосигналізація)

сис. автомат. захисту (саз від короткого замикання струму)

системи автоматичного електроприводу

автоматичні вич. пристрої

по конфігурації ланцюгів керування:

розімкнуті САУ (не контролює вих. коорд.)

замкнутиеСАУ (змінюються вих. координати)

комбіноване
7) Класифікація САУ за алгоритмом функціонування і способу завдання керуючого впливу:

системи стабілізації-де вих. координати подерживаются

на заданому рівні і з заданою точністю-найчастіше

сигнал завдання явл. пост величиною (стабілізатор

напряж. на телевізорі)

програмні САУ-змінюють вих. координату із заданою

програмою

стежать САУ-ізм. вих. координату із заданою точністю

при довільному мінливому сигналі управління
8. Класифікація САУ за видами управління, що описують динамич. св-ва

1) Лінійні - така система, кіт. Не містить в собі ланок, що мають статичний. хар-ку, утримуючі. Істотну нелінійність. Система утримуючі. ланки, у кіт. статичний. хар. лінійні або можуть бути лініарізовани.

2) Нелінійні-міг. бути дискретні (содерж імпульсний елемент) і релейні (содерж релейний елемент)

3) Системи з постійними параметрами

4) Сист з змін параметрами

5) з розподіленими параметрами

6) сист із запізнюванням (ур-я динаміки содерж аргумент запізнювання
9. Класифікація за способом передачі сигналів управління, по стабільності і алгоритмом управління.

За хар-ру передачі сигналу:

1) безперервні системи (в процесі упр.сігнал не переривається)

2) дискретні сист (в процесі упр.сігнал переривається)

За хар-ру процесу управління:

1) Сист з детермінованими параметрами - у кіт. в проц-ссе упр. парам. стан елементів САУ не зміниться.

2) Стохастичні САУ - в кіт. параметри (управління) елементів в процесі упр. можуть ізм (функції часу або ін параметри)

За хар-ру функціонування сист.:

1) Звичайні САУ - замкнуті САУ з неизмен. парам. вхід. в САУ можуть бути непріривно., дискретними, релейними.

2) Адаптивні САУ - існує багато методів адптаціі:

а) самонастрівающ. САУ (самі змін. Коеф. Сист.)

б) самоорганізуещіе сист (процесі упр ав ізм свою структ)

в) самоалгорітмізірующіеся (автом ізм алгоритм свого функц-я)

г) екстремальні (сист, кіт автоматично знаходять точку екстремуму ходу тих процесу)

3) термінаьние САУ (на базі ЕОМ)

По наявності статичної помилки регулювання:

1) Статична САР - обов'язково має статична помилку, може тільки зменшувати помилку рег-я, але ліквідувати

2) астатична САР - не має статична помилки, вона здатна повністю компенсувати дії обурення і звести стат помилку до 0.
10. Види схем, що використовуються в ТАУ.

1) Схема електрична принципова

2) Схема функціональна

3) Схема структурна

1) СЕП дає повне уявлення про принцип роботи установки, про склад елементів схеми САУ та їх взаємодії. СЕП виконується відповідно до ЕСКД (єдина система конструкторської документації). ЕСКД регламентується ГОСТом. За цією системою всі елементи, що входять САУ.

2) СФ в ТАУ використовується в побудові структурної схеми. На цій схемі виконується хід сигнали упр. і елементи зи кіт будується САУ. (Не охоплена ЕСКД і не є елементом робочої документації, виконується у вигляді малюнка)

3) СС служить для вивчення динамічних властивостей САУ. Елементами САУ є динамічні ланки та суматори. Динамічні схеми зображуються у вигляді прямокутників, що мають вхідну і вихідну стрілки. Стрілки показують напрямку проходження сигналу.
11. Поняття про схему електричної принципової (визначення, призначення, приклад)

см. питання 10.

Приклад:


М - електрична машина

VT - регулятор напр машини-транзистор

R2-задатчик

R1-параметричний стабілізатор напруги

VC-стабілітрон

Б - батарея

ТГ - датчик швидкості обертання машини - тахогенератор
Принцип роботи: R2 задається швидкість двигуна, при обертанні змінюється М, двигун зменшує оберти на одному валу приєднаний ТГ, швидкість його зменшується. ТГ видає напругу, проп-е ск-ти обертання ЄТГ = кW - напр. зворотного зв'язку, напр. завдання сравн. з напр. обр. зв'язку вони включені зустрічно. При цьому транзистор відкривається більше, тобто пропускає більшу напругу на двигун, кіт. збільшує швидкість, компенсує (напруга) зміна М.

12.Понятіе про схему функціональної.

Одним з етапів аналізу і синтезу САР є розробка функціональної схеми. За основу береться схема електрична схема принципова.

ТГ вкл в схему т.ч. що здійснюється гальванічне підсумовування напр. тахогенератора ЄТГ. Цей Гальве суматор осущ віднімання, тому напр. завдання та ЄТГ вкл зустрічно.

У вуст. режимах напр. завдання завжди більше ЄТГ.

На ФС немає електричних ланцюгів. Стрілки вказують соед елементів між собою і напр. входу сигналу керування.

На ФС кількість блоків може бути ізбиточним.Сігнал управління може проходити не через всі елементи, тому для побудови СС САР використовуються тільки ті елементи, через кіт. проходить сигнал управління.
13.Схема електрична структурна

Для створення СС використовується ФС, виділяють всі елементи ФС через кіт проходить сигнал управління.
Кожне динамич. ланка описується своєю передатною функцією. На СС всі сигнали обознач в операторній формі.

На СС сигнали часто наз змін величинами. Кожна ланка в СС наз елементарним ланкою. Е.З. має 1 вхід і 1 вихід, причому вих координата ніякого впливу на вх не робить.
14.Статіческіе хар-ки ланок САР.

СХЕЗ - відношення прирощення вх координати до соотв пріращена вихідн (відношення прирощення до)

К = ▲ у / ▲ х

Тобто статична хар-ка характеризується коеф передчі ланки.

Статична хар-ка не враховує пер процесів. Вона опр. За установл. Значенням у і х.

коеф передчі елемент ланки визначається за його регулювальної хар-ке.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації