Курсова робота - Економіко-географічна характеристика Західно-Сибірського економічного району

n1.doc (2 стор.)
Оригінал


  1   2

ЗМІСТ

Введение--------------------------------------------------------------------------------------3

1. Економічне районування ---------------------------------------------- --------- 4

1.1 Історія економічного районування ----------------------------------- 4

1.2 Принципи економічного районування -------------------------------- 7

1.3 Сучасний економічне районування Росії -------------------- 8

2. Економіко-географічна характеристика Західно-Сибірського економічного району --------------------------------------- --------------------------- 10

2.1 Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу ------------- 10

2.2 Населення та трудові ресурси --------------------------------------------- -11

2.3 Структура і розміщення провідних галузей господарства ----------------- 12

2.4 Територіальна організація господарства ---------------------------------- 14

3. Проблеми та перспективи розвитку Західно-Сибірського економічного района----------------------------------------------------------------------------------------31

3.1 Тюменська область ----------------------------------------------- -------------- 31

3.2 Новосибірська область ----------------------------------------------- --------- 34

3.3 Алтайський край ----------------------------------------------- ------------------- 41

3.4 Західно-Сибірський регіон загалом ----------------------------------------- 43

Заключение---------------------------------------------------------------------------------47

Список використаної літератури ----------------------------------------------- --- 48

ВСТУП.

У сучасних умовах утвердження ринкових відносин, коли йде процес суверенізації регіонів, удосконалюються їх соціально-економічні структури і керування, розвиваються економічні зв'язки окремих регіонів з зарубіжними країнами, особливо важливо знання економіки кожного регіону Росії, його природно-ресурсного потенціалу, економічних і демографічних проблем, розвитку і розміщення галузей ринкової спеціалізації і галузей всього регіонального комплексу, а також внутрішньорегіональних відмінностей.

Ці знання необхідні для вироблення раціональної, науково обгрунтованої стратегії в розвитку економіки і регіональної політики, яка повинна враховувати специфіку регіонів у загальноросійської структурі, переносити основні напрямки економічних реформ на регіональний рівень, всіляко розвивати в регіонах місцеве самоврядування, підприємництво, вирішувати місцеві соціальні проблеми, проблеми охорони природи та раціонального використання природних ресурсів [1.с.3].

У цій роботі вивчається розміщення і розвиток продуктивних сил Західно-Сибірського економічного району Росії.

Завдання курсового дослідження:

В якості об'єкта дослідження розглядаються продуктивні сили.

Предметом дослідження виступає розміщення і розвиток продуктивних сил.
1.Економіческая РАЙОНУВАННЯ

1.1 ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ

Історія розвитку територіального управління в Росії характеризується активним використанням методів економічного районування. Підвищення керованості території найбільшого держави світу залишається актуальною проблемою сьогодення, яка ускладнюється природного, демографічної, соціально-економічної диференціацією окремих її територій.

Точки зору на поняття район різні. У різних визначеннях можна виділити загальні ознаки: район - інструмент територіального аналізу, обліково-статистична одиниця, територія для планування і управління. Основні необхідні ознаки району, на нашу думку, найбільш повно виділені Алаев Е.Б.:

Економічний район - частина країни, за своїми природним, економічним, соціальним та іншим особливостям складова спільність, єдність і виконує певну функцію в економічному розвитку.

Районування території - необхідний захід для проведення регіональної політики та регіонального планування.

Кожен район повинен розташовувати адміністративним апаратом, пов'язаним з центральними органами управління.

Поділ країни на адміністративні територіальні одиниці може використовуватися як основа районування та вдосконалення регіонального планування.

У різні історичні періоди в Росії розроблялися схеми районування території (табл. 1), які суттєво відрізнялися за критеріями виділення районів і по вводиться кордонів.

Таблиця 1

Часові межі

Теорія і практика районування

1. 1708-1917 рр..

Від реформи Петра 1 до Жовтневої революції: адміністративне районування, розвиток теорії економічного районування

2. 1917-1920 рр..


Перехідний період в адміністративному районуванні,

застій у розвитку теорії економічного районування

3. 1920-1931 рр..


Революційний розвиток теорії і практики районування під впливом непівського реформи в Росії, розробка та реалізація плану ГОЕЛРО; введення схеми поділу країни на економічні райони: 1920 р. - 8 районів; 1921 р. - 21 район; розвиток планового (програмного) районування у формі реалізації цільових комплексних програм

4. 1931-1957 рр..


Еволюційний розвиток теорії і практики районування, становлення централізованої системи управління економікою Росії, введення сітки 13 економічних районів, з них 9 на території Росії (відповідно до цієї сіткою економічних районів урядом у четвертій, п'ятій і шостій п'ятирічках складався і затверджувався народногосподарський план як по галузях народного господарства, так і з економічних районам і союзним республікам)
Продовження таблиці 1

Часові межі

Теорія і практика районування

5. 1957-1964 рр..


Революційні зміни (прогресивні або регресивні), принципово новий поділ території на економічні райони (в 1957 році вся територія країни була поділена на 105 одиниць; вони отримали назву «адміністративний економічний район» (Аер); в кожному районі було створено спеціальний орган управління економікою - Рада народного господарства - СНХ)

6. 1964-1991 рр..


Еволюційний розвиток теорії і практики економічного районування, остаточне затвердження сітки основних економічних районів (існуючої по теперішній час) - поділ території СРСР на 19 економічних районів, з них 11 на території Росії

7. 1991-2000 рр..


Революційні зміни; пріоритет територіального управління; виникнення асоціацій економічної взаємодії регіонів, планове районування у вигляді реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів у рамках асоціацій; розвиток теорії і

практики різних видів районування

8. 2000р.-Н.В.


Освіта федеральних округівНа кожному з етапів системоутворюючими ознаками району виступали: економічна спеціалізація різних частин країни, характер економічних зв'язків; національні особливості території; географічні особливості (ландшафт, клімат, забезпеченість різними ресурсами, насамперед, мінеральними і водними) та ін

У різні історичні періоди в Росії розроблялися схеми районування території, які суттєво відрізнялися за видами і за що вводиться кордонів.

У 1708 році реформа Петра I поділила країну на 8 губерній: Петербурзьку, Московську, Архангельську, Смоленську, Київську, Казанську, Азовську, Сибірську.

У період царювання Катерини II число губерній зросла до 40, а до кінця її правління до 60. На окраїнних територіях були створені воєнізовані органи управління - генерал-губернаторства: Варшавське, Іркутське, Київське, Фінляндське, Туркестанское і т.д.

Перед революцією 1917 року в Росії налічувалося 68 1 губерній, 8 генерал-губернаторств і одне намісництво.

У теорії економічного районування найбільш ранніми роботами були праці Х.А. Чеботарьова (Географічне методичне опис Російської імперії, 1776 р.), який виділив північні і південні, східні і західні губернії Російської імперії, поклавши в основу цього поділу їх географічне положення.

До кінця 18 століття відноситься робота СІ. Плещеєва (Огляд Російської імперії, 1786 р.), що містить опис трьох смуг Росії - північній, середній і «полуденної».

Роботи в галузі районування були написані в середині ХIХ століття Н.П. Огарьовим, П.І. Пестелем, Н.М. Муравйовим, К.І. Арсеньєвим.

Особливої ​​уваги заслуговує робота Н.П. Огарьова «Досвід статистичного розподілу Російської імперії (1847 р.)», в якій розкриваються методологічні питання економічного районування.

У другій половині ХIХ століття ідеї районування розвиваються в працях В.Б.Семенова, Д.І. Менделєєва. Менделєєв Д. І. в 1893 р. розділив Росію на 14 країв і в основу цього поділу поклав поряд із природними факторами рівень розвитку промисловості з урахуванням паливних і сировинних ресурсів.

У пореформений період 1861-1917 рр.. ідеї розвиваються в рамках несформованого ринкового механізму Росії. В умовах царської Росії досліди районування території мали в основному теоретичне, а не практичне значення.

На кожному з позначених етапів райони виділялися по одному або декільком системоутворюючим ознаками. До складу наступних зазвичай включають:

• економічну спеціалізацію різних частин країни;

• характер економічних зв'язків;

• національні особливості території;

• географічні особливості (ландшафт, клімат, забезпеченість різними ресурсами, насамперед, мінеральними і водними).

Відзначимо найбільш значимі для розвитку територіального управління особливості етапів районування: 1920-1931 рр..; 1957-1964 рр..; 1991-2000 рр.. Ці етапи характеризуються: революційними формами розвитку економічного і програмного районування; поєднанням галузевого та територіального управління.

1920-1931 рр.. Головний системоутворюючий ознака, використаний в районуванні Держпланом - можливість адміністративних одиниць самоуправляться економічно. Така можливість забезпечувалася наступними факторами: наявність єдиної мінерально-сировинної бази району; наявність мережі залізних і шосейних доріг; відносна економічна замкнутість економіки району; наявність професійної підготовки працівників з урахуванням економічної спеціалізації області.

1957-1964 рр.. Управління економікою через СНХ мало і позитивні і негативні риси. Незважаючи на явні недоліки в системі управління продуктивними силами цього періоду, виявилася наступна особливість: у тих районах, де межі економічного адміністративного району збігалися з кордоном адміністративної (наприклад, з межами якої-небудь автономної республіки), виявилася здатність до системного розвитку продуктивних сил. У цих регіонах стали формуватися комплексно-організовані господарські системи, дійсно «господарські комплекси». Саме в цей час вперше у світі став формуватися спеціальний розділ економічної теорії - теорія ТПК.

Теоретичні обгрунтування економічного районування та пов'язаного з ним формування регіональних господарських комплексів отримали найбільший розвиток в роботах М.М. Колосовського. Саме його праці створили основу теорії територіально-виробничих комплексів.

1991 - 2000 рр.. З ослабленням ступеня централізації управління в Росії вертикальне управлінське вплив через економічні райони втрачає своє значення. Спостерігається процес асоціативного формування міжобласних (міжкрайові) структур координації, ініційований знизу самими територіями.

У травні 2000 р. згідно з Указом Президента № 849 «Про повноважного представника Президента РФ у федеральному окрузі» територія Росії була розділена на 7 федеральних округів: Центральний, Північно-Західний Північно-Кавказький, Приволзький, Уральський, Сибірський, Далекосхідний (Північно-Кавказький пізніше перейменовується в Південний). Федеральний округ має свій центр і апарат управління.

Таким чином, сучасне економічне районування включає чотири основних ланки (таксономічні одиниці): федеральні округи; основні (великі) економічні райони; райони середньої ланки - краю, області, республіки (суб'єкти федерації); низові райони - адміністративно - господарські райони, міські та сільські райони, муніципальні освіти, В якості особливих економічних районів виступають асоціації економічної взаємодії регіонів - суб'єктів федерації [2. С.126].

1.2 ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ

Сучасний економічний район - це цілісна територіальна частина народного господарства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутрішні економічні зв'язки. Економічний район нерозривно пов'язаний з іншими частинами країни суспільним територіальним поділом праці як єдине господарське ціле з міцними внутрішніми зв'язками.

Освіта економічних районів є об'єктивним процесом, вираженим розвитком територіального поділу праці.

Основні принципи районування:

Економічний принцип, який розглядає район як спеціалізовану частина єдиного народногосподарського комплексу країни з певним складом допоміжних і обслуговуючих виробництв. Згідно з цим принципом спеціалізацію району мають визначати такі галузі, в яких витрати праці, коштів на виробництво продукції та її доставку споживачеві в порівнянні з іншими районами будуть найменшими. Економічна ефективність спеціалізації району повинна оцінюватися як з точки зору встановлення найбільш доцільного територіального поділу праці в масштабі всієї країни, так і з точки зору найбільш продуктивного використання наявних ресурсів району.

Національний принцип, що враховує національний склад населення району, його історично сформовані особливості праці та побуту.

Адміністративний принцип, що визначає єдність економічного районування і територіального політико-адміністративного устрою країни. Цей принцип створює умови для ефективного самостійного розвитку районів та зміцнення їх ролі в територіальному поділі праці Росії.

Ці принципи є основоположними для сучасної теорії і практики економічного районування Росії. У сучасних умовах виділення великих економічних районів диктується розвитком науково-технічного прогресу. Контури меж економічних районів визначаються ареалом розміщення галузей ринкової спеціалізації і найважливіших допоміжних виробництв, пов'язаних з галузями ринкової спеціалізації, технологічними поставками сировини, деталей, вузлів, тобто кооперацією виробництв. До райвно-утворюючим факторам сучасних економічних районів можна віднести наявність великих родовищ корисних копалин, високу щільність населення і накопичений їм трудовий досвід і т.д.

1.3 СУЧАСНИЙ економічного районування РОСІЇ

Сучасне економічне районування Росії включає три основних ланки (таксономічні одиниці): вища ланка районування - великі економічні райони; райони середньої ланки - краю, області, республіки; низові райони - адміністративно-господарські райони, міські та сільські райони.

Кожен вид економічного районування відповідає певним завданням територіального розвитку. Вища ланка районування - великі економічні райони - використовується центральними республіканськими органами влади для загальнодержавного управління економікою в територіальному розрізі. Великі економічні райони - це чітко спеціалізовані й щодо завершення територіальні господарські комплекси, які відіграють важливу роль в загальноукраїнському поділі праці. Маючи в своєму розпорядженні значною територією, великою чисельністю населення, різноманітним природно-ресурсним потенціалом, великі економічні райони мають чітко виражену спеціалізацію (до 5 - 7 галузей). Чим більше територія великого економічного району, тим ширше його виробничий профіль, складніше господарський комплекс.

Середня ланка районування використовується для керівництва деякими галузями господарства в межах області, краю, республіки. Велика його роль у керівництві сільським господарством і сферою послуг.

Обласні райони мають свої економічні ознаки. Своєрідна форма комплексного розвитку областей, об'єднання сільськогосподарських

районів навколо промислових центрів забезпечують провідне місце міста.

Нижча ланка районування - міські та сільські райони являють собою первинні ланки в таксономії економічного районування. На их основе образуются начальные специализированные территориальные производственные комплексы. Низовые районы играют важную роль в разработке и выполнении перспективных и годовых программ развития районного хозяйства и социально-культурного строительства, в размещении и специализации предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, местной промышленности, бытового обслуживания, торговли и общественного питания.

Экономические районы могут объединяться в макрорегионы или экономические зоны, отличающиеся общими природными условиями, чертами экономики, тенденциями дальнейшего развития. На больших территориях зон четко вырисовываются общие крупные межрайонные проблемы.

Главные принципы выделения экономических зон – уровень хозяйственного освоения территории, соотношение между важнейшими ресурсами и степенью их использования. Существуют две экономические зоны — Западная (европейская часть России и Урал) и Восточная (Сибирь и Дальний Восток). Для выполнения долгосрочных целевых программ, сбалансированности производства и потребления важных видов продукции группы районов в экономических зонах объединяются в укрупненные районы. В Западной зоне три укрупненных района — Север и Центр европейской части России, Урало-Поволжъе и Европейский Юг. В Восточной зоне два укрупненных района – Сибирь и Дальний Восток.

В настоящее время в составе России находятся 11 крупных экономических районов (регионов): Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Калининградская область. Статус самоуправления имеют Москва и Санкт Петербург[3.С. 227].


2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

Состав Западно-Сибирского экономического района: Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами) области. Площадь: 2427,2 тыс. км 2. Население: около 15 млн. чел.

3ападная Сибирь, расположенная на перекрестке железнодорожных магистралей и великих сибирских рек в непосредственной близости к промышленному Уралу, имеет весьма благоприятные условия для своего хозяйственного развития. Западная Сибирь относится к районам с высокой обеспеченностью природными ресурсами при дефиците трудовых ресурсов. Удельный вес района в хозяйстве России очень высок. Западная Сибирь дает основную долю добычи нефти, природного газа и значительную часть древесины.

Основные направления в развитии района связаны с углублением отраслей рыночной специализации на базе нефтяной, газовой, угольной промышленности, созданием на их основе крупнейшего комплекса энергоемких, материалоемких и водоемких отраслей промышленности, а также с развитием зерново-животноводческого аграрного комплекса при рациональном использовании природных ресурсов.

2.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Западная Сибирь выделяется разнообразными запасами полезных ископаемых и, прежде всего топливно-энергетическими ресурсами. Важнейшее хозяйственное значение имеют нефть и газ. Общая площадь перспективных нефтегазоносных территорий оценивается более чем в 1,7 млн. км 2. Основные месторождения нефти находятся на Среднем Приобье (Самотлорское, Мегионское и другие в районе Нижневартовска; Усть-Балыкское, Федоровское и другие в районе Сургута). Месторождения природного газа в приполярном районе: Медвежье, Уренгой и другие, в Заполярье — Ямбургское, Иванковское и другие. Новые месторождения открыты на полуострове Ямал. Имеются ресурсы нефти и газа в Приуралье. Месторождения газа открыты в районе Васюганска. В целом в Западной Сибири было открыто. Более 300 месторождений нефти и газа. В Западной Сибири добывается 3/4 российской нефти и 9/10 газа.

Богата Западная Сибирь и углем. Основные его ресурсы находятся в Кузбассе, запасы которого оцениваются в 600 млрд. т. Около 30% кузнецких углей — коксующиеся. Угольные пласты отличаются большой мощностью и залегают близко от поверхности, что дает возможность наряду с шахтным способом вести открытую добычу. На северо-востоке Кемеровской области находится западное крыло Канско-Ачинского бассейна бурых углей. Особенно выделяется здесь Итатское месторождение, мощность пластов достигает 55—80 м; залегают пласты на глубине от 10 до 220 м. Этот бассейн дает самый дешевый в России уголь. На юге Новосибирской области расположен Горловский бассейн, богатый антрацитовыми углями, на севере Тюменской области — Северо-Сосьвинский, в Томской области — Чулымо-Енисейский бассейны бурых углей, которые пока не разрабатываются. В пределах Западной Сибири находятся крупные месторождения торфа, более 50% от общероссийских запасов.

Велика и рудная база Западной Сибири. Западно-Сибирский железорудный бассейн выделяется значительными месторождениями — Нарымским, Колпашевским и Южно-Колпашевским. В них преобладают бурые железняки. Более богатые железо рудные месторождения магнетиновых руд имеются в Горной Шории — Таштагол, Шерегеш и на Алтае — Инское, Белорецкое. На юге Кемеровской области располагается Усинское месторождение марганцевых руд, на востоке — Кия-Шалтырское месторождение нефелинов, в Алтайском крае — Акташское и Чаганузинское месторождения ртути.

Имеются в Западной Сибири запасы соды и других солей в озерах Кулундинской степи. Новосибирская и Кемеровская области богаты известняками и другими полезными ископаемыми. Открыты термальные йодо-бромистые источники. Алтай богат строительными материалами.

Западная Сибирь наряду с недровыми ресурсами располагает значительными водными ресурсами, которые наряду с полным обеспечением района водой имеют энергетическое значение и располагают рыбными ресурсами ценных пород — лососевых, осетровых, сиговых.

Велики лесные ресурсы Западной Сибири. Покрытая лесом площадь составляет 85 млн. га. Здесь сосредоточено около 10 млрд. м 3 древесины (около 12% российских запасов). Особенно богаты лесом Томская, Тюменская области, предгорные районы Алтайского края и Кемеровской области.

Располагает Западная Сибирь значительными земельными ресурсами, которые используются на севере как оленьи пастбища, а на юге Тюменской области, в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае — под пашню и естественные кормовые угодья — сенокосы и пастбища.

2.2 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Население Западной Сибири составляет около 15 млн. чел. Значительный рост численности населения связан с быстрым освоением природных ресурсов. Западная Сибирь — район крайне неравномерного размещения населения. Средняя плотность населения составляет 6,2 чел. на 1 км 2 в то время как в Тюменской области она составляет около 2 чел. на 1 км 2, а в Кемеровской — 33 чел. на км 2. Наиболее плотно заселены приречные районы Оби, Иртыша, Тобола, Ишима, а также Кузнецкая котловина и предгорья Алтая. Наименьшая плотность населения — 0,5 чел. на 1 км 2 — в Ямало-Ненецком автономном округе. В Западной Сибири преобладает городское население, его удельный вес составляет 72,4%. В районе насчитываются 80 городов и 204 поселка городского типа. Большинство населения — русские (9/10), на севере живут малочисленные народы — ханты, манси, ненцы, эвенки, коми. В Республике Алтай— алтайцы. Из других народов — татары, казахи, немцы и др. Несмотря на интенсивные миграционные процессы и приток сюда населения из других районов страны, Западная Сибирь является одним из наиболее трудодефицитных районов России. Сальдо миграции – отрицательное, составляет 2,1%.

2.3 СТРУКТУРА И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА.

Для хозяйственного комплекса Западной Сибири характерно сочетание высокого удельного веса добывающих отраслей и отраслей тяжелой промышленности. Велик удельный вес района и в производстве сельскохозяйственной продукция.

Западная Сибирь выделяется высоким уровнем научно-исследовательской и проектно-конструкторской базы, оказывающей большое влияние на отраслевую и территориальную структуру района.

Рыночные отрасли специализации Западной Сибири — топливная (нефтяная, газовая, угольная) промышленность, черная и цветная металлургия, лесная промышленность, машиностроение, химическая, пищевая промышленность (производство животного масла, сыров, молочных, мясных и рыбных консервов). К отраслям сельскохозяйственной специализации Западной Сибири относятся производство зерна, молочно-мясное скотоводство, тонкорунное овцеводство, оленеводство, звероводство пушной промысел.

В процессе разделения труда на территории района сформировалось. несколько межотраслевых и отраслевых комплексов. Первый из них — нефтегазовый. Он включает в себя добычу нефти, газа, производство синтетических продуктов и нефтепереработку, систему трубопроводов транзитного и технологического значения. В его составе имеется также производство передвижных электростанций и производство химического и нефтеперерабатывающего оборудования. Главные центры добычи нефти — Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай в Тюменской области и Стрежевой в Томской области. Центрами добычи газа являются Надым, Уренгой, Новый Уренгой, Березово, Ямбург и др. Важнейшие нефтепроводы: Усть-Балык — Тобольск — Омск — Павлодар — Чимкент; Сургут — Тобольск — Курган — Уфа — Самара; Сургут — Пермь — Альметьевск — Казань — Нижний Новгород — Ярославль — Полоцк; Нижневартовск — Анжеро-Судженск — Красноярск. Крупнейшие газопроводы: Игрим — Серов — Екатеринбург, Медвежье — Пунга — Н.Тура — Пермь — Казань— Нижний Новгород — Москва; Уренгой — Медвежье — Надым— Вуктыл — Торжок — Минск — Западная граница; Уренгой — Сургут — Тобольск — Тюмень — Челябинск — Петровск; Уренгой — Новопсков; Уренгой — Помары — Ужгород и др. В настоящее время создается система новых газопроводов от Ямбурга. Крупные центры нефтехимической промышленности возникли в Томске и Тобольске.

Второй комплекс — угольно-металлургический — возник в Кузбассе. Он включает добычу энергетических и коксующихся углей в Кузнецком и Горловском угольных бассейнах, обогащение и коксование углей, черную и цветную металлургию, коксохимию и тяжелое металлоемкое машиностроение. Черная металлургия, так же как и угольная промышленность имеет общероссийское значение. Она представлена Новокузнецким металлургическим комбинатом и Западно-Сибирским заводом полного цикла, передельным заводом в Гурьевске, трубопрокатным заводом в Новосибирской области, а также коксохимическими заводами.

Третий комплекс — машиностроительный. Он представлен энергетическим машиностроением (производство турбин и генераторов — в Новосибирской области, котлов — в Алтайском крае), производством оборудования для угольной промышленности (Кемеровская, Новосибирская, Томская области); станкостроением (Новосибирская область и Алтайский край). Основные центры машиностроения Западной Сибири — Новосибирск, Омск, Барнаул, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Рубцовск, Бийск и др.

Четвертый комплекс — лесопромышленный. Он включает лесное хозяйство, лесозаготовительную промышленность деревообрабатывающую и лесохимическую промышленность. Основные мощности лесозаготовительной промышленности сосредоточены в Среднем Приобье, в зоне железных дорог Тавда — Сотник; Ивдель — Обь; Тюмень — Тобольск— Сургут в Тюменской области и железной дороги Асино — Белый Яр в Томской области. Центры лесоперерабатывающей промышленности — Томск, Асино, Ташара (Новосибирская область), Омск, Барнаул, Бийск, Тобольск. Особенностью структуры лесопромышленного комплекса является отсутствие целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности, но зато развитие получило фанерное производство.

Дальнейшее развитие отраслевых и межотраслевых комплексов связано с развитием электроэнергетики, которая развивается на базе ресурсов газа и угля. Наиболее крупные тепловые электростанции размещены в Сургуте, Уренгое, в Кузнецком угольном бассейне. В перспективе энергетика будет развиваться главным образом на базе дешевых углей Канско-Ачинского бассейна.

Из отраслей, дополняющих территориальный комплекс Западной Сибири, следует отметить легкую промышленность, которая использует и свое сырье. Кожевенное производство сосредоточено в Омске и Новосибирске, шерстяная и меховая промышленность — в Омске. В Тюмени работает камвольно-суконный комбинат. Хлопчатобумажная промышленность на привозном сырье развита в Новосибирской области и Алтайском крае. Химическое волокно производится в Кузбассе. Во многих городах Западной Сибири развито трикотажное и швейное производство.

Агропромышленный комплекс Западной Сибири выделяется производством зерновых, технических культур, овощей, картофеля, а также развитием молочно-мясного скотоводства, овцеводства и оленеводства. Из зерновых основными культурами являются пшеница, рожь, ячмень и овес. Для повышения продуктивности и устойчивости земледелия проводятся работы по осушению земель Барабинской лесостепи и орошению земель в Кулундинской степи. Созданы Алейская и Кулундинская оросительные системы. Помимо традиционных для Западной Сибири направлений животноводства, в Горном Алтае разводят лошадей, яков-сарлыков, маралов и пятнистых оленей. На юге Западной Сибири занимаются и верблюдоводством.

Отраслью рыночной специализации Западной Сибири является пищевая промышленность. Молочно-консервная промышленность размещается в Ялуторовске, Красном Яре, Купине, Карасуке и др. Мясокомбинаты размещаются в Бийске, Омске, Прокопьевске и др.

Созданы отрасли промышленности, обслуживающие АПК Западной Сибири — тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение в Алтайском крае, в Новосибирской, Омской, Тюменской областях. Производство азотных удобрений — в Кузбассе, ядохимикатов — в Алтайском крае и др.

Транспорт и экономические связи. Транспортные магистрали Западной Сибири отличаются высокой грузонапряженностью. Помимо основной Сибирской железнодорожной магистрали была построена Южно-Сибирская магистраль, сыгравшая большую роль в развитии производительных сил Кузбасса и Алтая. От нее отошли линии в северном и южном направлениях. Была также построена железная дорога: Иртышская — Карасук — Камень-на-Оби — Алтайская. Новой железнодорожной магистралью является: Тюмень — Тобольск — Сургут—Нижневартовск — Уренгой. В значительной мере межрайонные и внутрирайонные перевозки грузов Западной Сибири осуществляются по рекам Обь-Иртышского бассейна. Особенно широкое развитие в Западной Сибири получили трубопроводный, транспорт и линии электропередач. Большое значение имеет дорога — Чуйский тракт, обеспечивающая связи с Монголией. Важное значение для пассажирских и грузовых перевозок имеет воздушный транспорт [3. С.366].

2.4 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА

Внутренняя территориальная структура хозяйства Западно-Сибирского экономического района характеризуется значительной дифференциацией республик и областей, входящих в состав района, по уровню промышленного производства (табл.2).

Таблиця 2

Значимость республик и областей Западно-Сибирского экономического района
Удельный вес в районе, %

Доля ВРП в РФ, % (1995)

Терри-тория

Населе-ние на 01.01.97

Объем пром. продукции, млрд. руб.

ВРП на душу населения, тыс. руб

Западно-Сибирский район

100

100

100

100

15,5

Республіка Алтай

3,8

1,4

0,05

5,3

0,1

Алтайський край

6,9

17,7

6,3

6,5

1,1

Кемеровська обл.

3,9

20,1

20,9

13,9

2,6

Продолжение таблицы 2
Удельный вес в районе, %

Доля ВРП в РФ, % (1995)

Терри-тория

Населе-ние на 01.01.97

Объем пром. продукции, млрд. руб.

ВРП на душу населения, тыс. руб

Новосибірська обл.

7,2

18,2

7,4

9,8

1,6

Омська обл.

5,8

14,4

9,2

11,2

1,5

Томська обл.

13,1

7,1

5,6

13,0

0,9

Тюменська обл.

59,1

21,1

50,6

40,4

7,7

У тому числі:

Ханты-Мансийский а.о.

Ямало-Ненецкий а.о.


21,6

30,9


8,8

3,3


-

-


-

-


-

-


ВРП – валовый региональный продукт.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Образована в 1922 г. как Ойротская автономная область, в 1948 г. переименована в Горно-Алтайскую автономную область, с 1991 г. – Горно-Алтайская республика, с 1992 г. – республика Алтай. Расположена в пределах горной страны Алтай. Ее площадь составляет 92,6 тыс. км 2 (0,6 % от РФ). Республика соседствует с Алтайским краем, республиками Тыва и Хакасия и Кемеровской областью. По ее территории проходит государственная граница РФ с Монголией и Казахстаном.

В составе республики находятся 10 административных центров, 1 город – столица Горно-Алтайск (48,3 тыс. чел); 3 поселка городского типа.

Население. Численность населения республики на 1997 г. составляла 202,0 тыс. чел (0,1% от РФ). Средняя плотность населения – 2,1 чел на км 2. естественный прирост населения невысокий и составляет 1,1 ‰. Доля городского населения в 2,8 раза меньше, чем в целом по РФ (26,5%). На территории республики проживает население около 50 национальностей, коренная национальность – алтайцы (31,0%). Здесь также живут: русские (60,4%), казахи (5,6%), украинцы (0,9%), немцы (0,4%) и др. Трудоспособное население составляет 109,6 тыс. чел (54,1%).

На долю экономически активного населения приходится 40,1% населения области (80,9 тыс. чел), из которых являются безработными 2,3% (1,9 тыс. чел). Средний возраст населения – 31,9 года.

Природные условия и ресурсы. Для территории республики характерно преобладание горного рельефа, здесь расположена высшая точка Алтая – гора Белуха (4506 м). Высокие горные хребты (Катунский, Курайский, Северный и Южный Чуйские и др.) разделены глубоко врезанными долинами или широкими котловинами, носящими название «степей» (Абайская, Уймонская, Чуйская и др). на западе республики залегают железные руды (Холзунское месторождение), на юго-западе находится единственное в Сибири месторождение ртути, а на юге – молибденовых руд.

Реки обладают огромными запасами энергии, относятся к бассейну Катуни и Бии. Последняя используется для лесосплавов. Крупнейшее озеро – Телецкое. Леса занимают 25% территории, преобладают сибирская лиственница, кедр, пихта, ель, в нижнем поясе гор – сосна, береза, осина, черный тополь. Представители животного мира – горный козел, барс, медведь, марал, белка, соболь. В районе Телецкого озера находится охраняемый государством заповедник.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 19% всех земель республики, из них пашня занимает 8%. Почвы черноземные на нижних склонах гор и в долинах, горно-подзолистые – на остальной территории. Природные условия для жизнедеятельности населения благоприятные, экологическая ситуация в целом удовлетворительная. В республике Алтай расположен горно-климатический курорт «Чемал». Телецкое озеро – центр туризма.

Климат резко континентальный, средняя температура января от -10 до

-32°С , июля – от +9 до +18°С. Количество осадков колеблется от 100 (в межгорных котловинах) до 1000 мм (на северо-западе) в год.

Промышленность. Объем промышленной продукции в 1996 г. составил 94,5 млрд. руб. главная отрасль промышленности республики – лесная и деревообрабатывающая. Легкая промышленность представлена текстильной (АО «Ткацкая фабрика», АО «Гардинно-тюлевая фабрика») и кожевенно-обувной отраслями. В пищевой промышленности развиты мясная и маслосыродельная отрасли. Промышленность строительных материалов размещается в Горно-Алтайске, где работает АО «Завод ЖБИ». Горно-рудная промышленность представлена добычей золота близ поселков Майск и Талон (рудник «Веселый»). Производство электроэнергии обеспечивает Чемальская ГЭС.

В сельском хозяйстве главной отраслью является животноводство мясо-молочного направления (разведение коз, овец, крупного рогатого скота). Развивается пантовое оленеводство — яки, маралы. пятнистые олени. В Чуйской котловине разводят верблюдов. Из отраслей растениеводства выделяется выращивание зерновых, картофеля и овощей. К традиционным отраслям относятся пчеловодство и охотничий промысел.

Транспорт. Основная транспортная магистраль республики - Чуйский тракт, проходящий от Бийска до государственной границы с Монголией. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в республике составляет 2,7 тыс. км (89% от общей протяженности). Грузооборот автомобильного транспорта составляет 249 млн. т/ км.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории республики действовало 3626 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности представлено малыми предприятиями, число которых составляет 1491, совместных предприятий — 10.

Социальная инфраструктура. В области функционирует 209 государственных дневных общеобразовательных школ, где численность учащихся составляет 40 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений составляет 4,2 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений — 3,0 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1– 6 лет дошкольными учреждениями — 35,2%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. жителей составляет 31,4; средним медицинским персоналом — 117; больничными койками — 152. Обеспеченность населения жильем 14,9 кв. м общей площади на одного человека.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ образован 28 сентября 1937 г. В 1991 г. из состава края выделилась Горно-Алтайская Республика. Расположен на юге Западной Сибири. Площадь края составляет 169,1 тыс. кв. км (1,0% от РФ). На западе Алтайский край граничит с Казахстаном, на севере — с Новосибирской областью, на востоке — с Кемеровской областью, на юге — с Республикой Алтай.

На территории края находится 60 административных районов, 12 городов, 14 поселков городского типа. Наиболее крупные города: краевой центр Барнаул (595,6 тыс. чел.), Бийск (227,4 тыс. чел.), Рубцовск (168,4 тыс. чел.).

Население. Численность населения края составляет 2678,0 тыс. чел. Средняя плотность населения — 16,0 чел. на кв. км. Естественная убыль населения высокая и составляет – 6,0 промилле. Городское население — 52.4%. На территории края проживает более 70 национальностей, преобладают русские (89,5%), немцы (4,9%), украинцы (2,9%). Трудоспособное население составляет 1527,9 тыс. чел. (58,6%).

На долю экономически активного населения приходится 41,2% населения области (1109,1 тыс. чел.), из которых являются безработными 3,2% (36,0 тыс. чел.). Средний возраст населения равен 35,9 года.

Природные условия и ресурсы. Большая часть территории находится в пределах Западно-Сибирской равнины, на юге — Алтайские горы. Территория края делится рекой Обь на восточную (предгорья и склоны Салаирского кряжа) и западную (Кулундинская равнина, Приобское плато) части.

В недрах Алтайского края находятся разнообразные полезные ископаемые: каменный уголь, полиметаллические руды, соли в озерах Кулундинской равнины.

Большая часть территории орошается реками бассейна Оби и ее истоков — Бии и Катуни, остальные реки принадлежат бессточному бассейну Кулундинской степи. Крупнейшие озера — Кулундинское и Кучукское. Алтайский край расположен в зонах степи и лесостепи, почвы преимущественно черноземные. Большая часть степной зоны распахана. Лесами край небогат, сохранились сосновые боры и березовые колки. Из представителей животного мира в Алтайском крае обитают грызуны, волк, лисица; из птиц — степной жаворонок, кулик, дрофа, степной орел.

Климат континентальный, зима холодная, малоснежная, средняя температура января -19 °С. Лето короткое, теплое, средняя температура июля +19 °С. Ежегодное количество осадков составляет 250-350 мм. Природные условия для жизни населения в целом благоприятные. Экологически неблагоприятные территории находятся на юге края, где сохранились пятна радиоактивного загрязнения вследствие ядерных испытаний в Казахстане.

Промышленность. Объем промышленной продукции в 1996 г. составлял 13020 млрд. руб. Среди отраслей промышленности края выделяются машиностроение и металлообработка (тракторы, тракторные плуги — АО «Алтайский трактор», сельскохозяйственные машины — «Алтайсельмашхолдинг», грузовые магистральные вагоны — «Алтайвагон», двигатели — «Алтайдизель», «Сибэнергомаш» и др.; предприятия края выпускают разнообразную бытовую технику: стиральные машины «Обь» и «Алтайэлектрон», центрифуги, телевизоры «Алтай», электронасосы, бензопилы «Дружба»); химическая и нефтехимическая отрасли (производство шин, искусственных волокон, химических продуктов — АО «Химнолокно», «Барнаульский шинный завод», «Каучук-сульфат», «Михайловский завод химреактивов», ПО «Алтайхимпром»; пищевая (мясная, сыродельная, маслодельная); легкая (производство хлопчатобумажных тканей и трикотажа); горнодобывающая (добыча полиметаллических руд, золота, ртути, поваренной и глауберовой соли); лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Главные промышленные центры края - города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород, Заринск.

Сельское хозяйство. Плодородные земли и благоприятные почвенно-климатические условия обусловили значительную роль сельского хозяйства в общей специализации края. Алтайский край является крупнейшей житницей не только Западной Сибири, но и России. Здесь сосредоточена третья часть общего объема производства сельского хозяйства Западной Сибири. В сельском хозяйстве края представлены разнообразные отрасли растениеводства (посевы зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и льна) и животноводства (молочно-мясное скотоводство, птицеводство, разведение овец, пчеловодство). Сохранился пушной промысел. В горах разводят оленей и маралов.

Транспорт. Транспортная инфраструктура характеризуется наличием всех основных его видов. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 18,5 тыс. км (79% от общей протяженности). От Бийска в Монголию идет Чуйский тракт. Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования составляет 1803 км. Внутренний судоходный транспорт имеет протяженность 779 км (судоходство по Оби).

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории края действовало 36 156 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности представлено малыми предприятиями, число которых составляет 10 590, совместных предприятий 100.

Социальная инфраструктура. В области функционирует 1611 государственных дневных общеобразовательных школ, где численность учащихся составляет 429 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений — 39,7 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений 29,9 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями 44,7%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. составляет 39,2; средним медицинским персоналом 102; больничными койками 117. Обеспеченность населения жильем — 17,4 кв. м общей площади на человека.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ образована 26 января 1943 г. Расположена главным образом в Кузнецкой котловине, по окраинам — Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау, на ноге — хребты Горной Шории. Площадь составляет 95,5 тыс. кв. км (0,6% площади РФ). Область граничит с Республикой Алтай и Хакасией, Алтайским и Красноярским краями, Новосибирской и Томской областями.

Кемеровская область является староосвоенным районом Западной Сибири со значительно преобразованным природным ландшафтом. Через ее территорию проходят транзитные железнодорожные магистрали из районов Сибири на Дальний Восток.

Территория Кемеровской области включает 19 административных районов, 19 городов, 47 поселков городского типа. Наиболее крупные города (в скобках указано население в тыс. чел.): центр — Кемерово (501,4), Новокузнецк (568,6), Прокопьевск (250), Ленинск-Кузнецкий (119,4), Киселевск (114,7), Междуреченск (104, 1), Анжеро-Судженск (100,2). Кемерово — важный транспортный узел, который связан с Транссибирской железнодорожной магистралью. Он образован в 1918 г. из сел Кемерово (основано в 1863 г.) и IЦеглово (основано в 1720 г.).

Население. Область занимает 1-е место в Западной Сибири по численности населения, которая на 1997 г. составляла 3043,0 тыс. чел. (2,1 % от РФ). Плотность населения — 32, 1 чел. на 1 кв. км. Естественный прирост в области отрицательный ( -7,7 промилле). Городское население составляет 86,7%.

В области проживает (по переписи 1989 г.) население около 90 национальностей, среди которых преобладают русские (90,5%), украинцы (2,1), татары (2), коренные народы — шорцы (0,4), телеуты (0.1%).

Трудоспособное население области — 1758,4 тыс. чел. (57,4%). На долю экономически активного населения приходится 44,1% населения области (1349,9 тыс. чел.), из которых являются безработными 1,9% (25,3 тыс. чел.). Средний возраст населения равен 35,9 года.

Природные условия и ресурсы. На территории области представлены разнообразные полезные ископаемые: месторождения каменного угля (крупнейший в стране Кузнецкий угольный бассейн, отличающийся высокой калорийностью), бурого угля (западное крыло Канско-Ачинского бассейна, дающее самый дешевый уголь в стране), на юге — железной руды (Горная Шория) и марганцевых руд (Усинское месторождение), на востоке алюминиевых руд (Кия-Шалтырское), на юго-западе полиметаллических руд и золота (Салаир), цементного сырья, мрамора и др.

Реки принадлежат к бассейну Оби: Томь (наиболее крупная), Яя, Кия, Чумыш (верховье). Кемеровская область расположена в подтаежной и лесостепной зонах. На севере и в Центральной части Кузнецкой котловины – березовая лесостепь. В предгорных районах преобладают березовые леса с участками хвойных (лиственница, сосна). На склонах — горные пихтово-осиновые леса, образующие в районе Горной Шории массив черневой тайги. На крайнем северо-востоке помимо пихты в составе лесов сосна, кедр, ель. Леса занимают около 42% территории. Запасы древесины составляют 598 млн. куб. м.

В Кемеровской области сохранился богатый животный мир: бурый медведь, рысь, барсук, колонок, лесной хорек, белка, лисица, заяц-беляк, лось, волк. На территории области находится Шорский национальный парк и заповедник «Кузнецкий Алатау».

Климат континентальный. Зима продолжительная, средняя температура января от -17 до -20 °С. Лето короткое, но теплое, средняя температура июля от +17 до +20 °С. Осадков выпадает 300-500 мм в год, в горных районах — до 900 мм в год.

Промышленность. Наличие природных ресурсов определило структуру хозяйства в области. Кемеровская область является угольной и металлургической базой РФ, здесь производится около 40% российского угля, свыше 16% стали, свыше 17% проката черных металлов. Объем промышленной продукции области в 1996 г. составлял 42 904 млрд. руб.

Основная отрасль промышленности — горнодобывающая, представленная добычей каменного угля в Кузнецком бассейне (концерн «Кузбассуголь», угольные компании «Кузнецкуголь», АООТ «Кузбассразрезуголь»), железных, марганцевых в полиметаллических руд и др.

На ее основе работают черная металлургия (АО «Кузнецкий металлургический комбинат», АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», Кузнецкий завод ферросплавов в др.) и цветная металлургия (производство алюминия на Новокузнецком алюминиевом заводе и цинка на Беловском заводе).

Химическая промышленность производит минеральные удобрения, химические волокна, синтетические смолы и пластмассы (ПО «Азот», «Химволокно»). На собственном сырье основываются машиностроение, производящее оборудование для горнодобывающей отрасли, и металлообработка. Развита пищевая, легкая, лесная промышленность. Крупвейшие производители электроэнергии — Томь-Усинская, Кемеровская, Беловская, Южно- Кузбасская ГРЭС.

Основные промышленные центры: Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Белово, Междуреченск.

Сельское хозяйство области отличается преобладанием пригородных хозяйств, что связано с высокой урбанизацией, отсутствием резерва земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения. Сельскохозяйственные угодья занимают 2,7 млн. га, из них на пашню приходится 60%. В северных районах представлены посевы пшеницы, ячменя, овса. Развивается скотоводство молочно-мясного направления, свиноводство, пчеловодство и пушной промысел.

Транспорт. Кемеровская область — наиболее развитый в транспортном отношении район Западной Сибири. На ее территории создана сеть железных дорог, эксплуатационная длина которой равна 1,8 тыс. км. Протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием — 5,2 тыс. км.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории области действовало 34311 предприятий в организаций. Число малых предприятий составляло 14454, совместных предприятий — 96.

Социальная инфраструктура. На 1995 г. в области функционировало 1216 государственных дневных общеобразовательных школ с численностью учащихся 458 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений — 41,4 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений — 43,6 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями — 54,2%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. составляла 44,7; средним медицинским персоналом — 119; больничными койками —

124. Обеспеченность населения жильем — 18,0 кв. м общей площади на человека.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ образована 28 сентября 1937 г. Расположена на юго-востоке Западной Сибири, главным образом в междуречье Оби и Иртыша. Площадь составляет 178,2 тыс. кв. км (1% площади РФ). Граничит с Алтайским краем, Кемеровской, Тюменской и Омской областями. На крайнем юго-западе проходит государственная граница с Казахстаном. Она расположена на пересечении важнейших транспортных путей, связывающих европейские районы страны с восточными.

Область включает 30 административных районов, 14 городов, 20 поселков городского типа. Крупные города: центр — Новосибирск (1367,7 тыс. чел.), Бердск (85 тыс. чел.), Искитим (69 тыс. чел.). Новосибирск является крупным транспортным узлом Сибири: железнодорожный (линии на Москву, Омск, Барнаул, Томск и др.), автомобильный, воздушный порт на реке Обь. Возник в 1893 г. как поселок в связи с постройкой железнодорожного моста через реку Обь, статус города законодательно имеет с 1903г.

Население. Численность населения области составляет 2746,6 тыс. чел. Средняя плотность населения — 15,4 чел. на 1 кв. км. Естественная убыль населения составляет -5,6 промилле. Городское население — 73,7%. Национальный состав населения, проживающего на территории области (в %): русские — 92; немцы – 2,2; украинцы — 1,8; татары — 1,0; казахи — 0,44; белорусы — 0.47 и др.

Трудоспособное население составляет 1577,7 тыс. чел. (57,4%). На долю экономически активного населения приходится 43,6% населения области (1197,9 тыс. чел.), из которых являются безработными 2,2% (26,6 тыс. чел.). Средний возраст населения равен 36,1 года.

Природные условия и ресурсы. Новосибирская область, расположенная на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, занимает главным образом южную часть Васюганской равнины в Барабинскую низменность. На востоке области — остроги Салаирского кряжа (высота до 498 м). В центральной в южной частях — гривистый рельеф: гривы высотой до 6-10 м вытянуты с северо-востока на юго-запад; межгривные понижения заняты болотами и озерами.

Запасы полезных ископаемых незначительны, но имеются месторождения нефти и природного газа на северо-западе области, каменного угля (Горловский антрацитовый бассейн), торфа, золота, керамических глин.

Реки области в основном принадлежат бассейну Оби, многие впадают в бессточные озера. Обь пересекает восточную часть области, на северо-западе протекают притоки Иртыша — Омь и Тара. Много озер: Чаны, Сартлан, Убинское, Урюм в др.

Новосибирская область расположена в зонах южной тайги, смешанных лесов и лесостепи. Почвы в основном подзолистые, серые лесные и черноземные. Леса занимают 11% территории области. На севере области — заболоченная тайга (пихта, ель, сосна, кедр с примесью березы, осины и редко лиственница), южнее лиственные леса и типичная лесостепь.

На севере области в лесных районах обитают медведь, северный олень, лось, рысь, косуля, росомаха, выдра, белка, горностай. В лесостепной зоне сохранились волк, лисица-корсак, ласка, тушканчик, зайцы (беляк и русак).

Климат резко континентальный. Средние температуры января от -16 °С на юге до -20 °С на севере, июля — от +18 до +20 °С. Количество осадков достигает 300—500 мм в год.

Промышленность. Новосибирская область производит около 15% промышленной и около 20% сельскохозяйственной продукции Западной Сибири. В суммарной товарной продукции на долю промышленности приходится 80%. Объем промышленной продукции в 1996 г. составлял 15151 млрд. руб. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение и металлообработка, где выделяются: станкостроение — ПО «Тяжстанкогидропресс», завод «Сиблитмаш»; авиастроение — авиационное ПО им. В.П. Чкалова; приборостроение и радиоэлектронная промышленность — АО «Завод Электросигнал», завод им. Коминтерна (средства связи, в том числе космические), ПО «Комета», «Вега», «Луч», заводы полупроводниковых приборов, электровакуумный, радиодеталей, конденсаторный, НПО «Восток», ПО «Приборостроительный завод», «Север», «Химконцентрат» (аппаратура и оборудование, топливные энергетические сборки для атомной энергетики); производство энергетических и электротехнических машин и оборудования — ПО «Электроагрегат», АО «Элсиб»; сельскохозяйственное машиностроение — ПО «Сибсельмаш»; оборудование для текстильной промышленности — завод «Сибтекстильмаш».

В отраслевой структуре промышленности области на 2-м месте стоят черная (АО «Новосибпрокат») и цветная (Новосибирский оловянный комбинат и Новосибирский электронный завод) металлургия.

В области развиваются промышленность строительных материалов (чернореченские заводы цементных и асбестовых изделий), лесная, легкая (швейная и хлопчатобумажная отрасли на АО «Новосибирский хлопчатобумажный комбинат»; трикотажная — ПТО «Сибирь»; кожевенно-обувная — АО «Корс«), пищевая отрасли. Производство электроэнергии сосредоточено на Новосибирской ГЭС, Барабинской ГРЭС. Крупнейшие промышленные центры — Новосибирск, Бердск, Искитим.

Сельское хозяйство. Новосибирская область — важный сельскохозяйственный район Сибири. Сельское хозяйство имеет зерново-животноводческое направление. Выращивают зерновые (в основном пшеницу), кормовые, технические (лен-долгунец, подсолнечник) культуры, картофель и овощи. Развиваются мясомолочное скотоводство, птицеводство.

Транспорт. Для транспортной инфраструктуры области характерна транзитная специализация (до 95% грузов). Почти 90% грузооборота приходится на железнодорожный транспорт. Развиваются перевозки грузов автотранспортом на базе сети автомобильных дорог, протяженность которых составляет 11,6 тыс. км (73% от общей протяженности). Речной транспорт представлен судоходством по Оби.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории области действовало 49 344 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности в Новосибирской области представлено малыми предприятиями, число которых составляет 16 937, совместных предприятий 186.

Социальная инфраструктура. На 1995 г. в области функционировало 1573 государственных дневных общеобразовательных школ с численностью учащихся 572 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений — 39,7 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений — 28,6 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями — 46,5%; обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. — 38,2; средним медицинским персоналом — 119; больничными койками — 112. Обеспеченность населения жильем - 16,6 кв. м общей площади на человека.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ образована 7 декабря 1934 г. Расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в средней части течения Иртыша. Ее площадь составляет 139,7 тыс. кв. км (0,8% территории РФ). Область граничит с Томской, Тюменской и Новосибирской областями. На юге проходит государственная граница с Казахстаном.

Территория Омской области включает 32 административных района, 6 городов и 24 поселка городского типа. Центр — город Омск (1160,2 тыс. чел.), из других городов наиболее крупные Исилькуль (26,8 тыс. чел.) и Калачинск (25,9 тыс. чел.).

Население. Численность населения на 1997 г. составляла 2173,4 тыс. чел. Средняя плотность — 15,6 чел. на кв. км. Городское население составляет 67,2%. В национальном составе населения преобладают русские (80,3%), немцы (6,3), украинцы (4,9), казахи (3,5), татары (2,3%).

Трудоспособное население — 1234,0 тыс. чел. (56,7%). На долю экономически активного населения приходится 42,8% населения области (928,9 тыс. чел.), из которых являются безработными 2,6% (24,1 тыс. чел.). Средний возраст населения составляет 34,5 года.

Природные условия и ресурсы. Поверхность Омской области – пологоволнистая равнина с максимальными высотами до 146 м. На юге типичны грядообразные возвышенности (гривы), которые протягиваются на несколько километров. В северной части области простираются обширные заболоченные пространства. С рельефом связаны месторождения полезных ископаемых, имеющих в основном местное значение: нефть, газ, торф, строительные материалы. В некоторых озерах имеются мирабилит и поваренные соли.

На территории области много рек и озер. Основная река — Иртыш с притоками Ишим, Омь, Тара. Наиболее крупные озера — Ик, Тенис, Салтаим, Эбейты. На севере они преимущественно пресные, а на юге — соленые.

Омская область расположена в зонах южнотаежной, смешанных лесов, лесостепей и северных степей. Леса занимают 24% территории области. Главные породы — кедр, ель, пихта, береза и осина. Смешанные леса сменяются к югу полосой лиственных березово-осиновых лесов, постепенно переходящих в зону лесостепей. В Омской области сохранились: в лесной зоне — белка, колонок, горностай, лисица, северный олень, лось, косуля, волк, медведь; в лесостепной — лисица, заяц-беляк, степной хорек; в степной — краснощекий суслик.

Климат континентальный. Зима продолжительная и холодная, средняя температура января -20 °С; лето теплое, непродолжительное, средняя температура июля +20 °С. Ежегодное количество осадков составляет 300—400 мм.

Промышленность. Объем промышленной продукции области в 1996 г. составлял 18 904 млрд. руб. В отраслевой структуре хозяйства преобладает промышленность, где выделяются машиностроение и металлообработка (удельный вес в отраслевой структуре промышленности составляет 13%). Машиностроение области включает более тридцати предприятий, большинство из которых относится к военно-промышленному комплексу. Например, ПО «Полет» производит ракетную и космическую технику, АО «Омскагрегат» — моторы и оборудование для самолетов, на заводе транспортного машиностроения выпускают «летящий» танк Т-80V – гордость отечественного танкостроения.

Важными отраслями являются нефтеперерабатывающая химическая и нефтехимическая промышленность (15%), производящие резинотехнические изделия, пластмассы (АО «Омский нефтеперерабатывающий завод» — крупнейшее предприятие нефтеперерабатывающей промышленности России, АПО «Омскхимпром», завод технического углерода, АО «Омскшина» — автопокрышки).

Лесная промышленность представлена деревообрабатывающими предприятиями в Омске, Томске, Асино. Развиваются пищевая промышленность (11%) и легкая (4%). Значительно возрос удельный вес топливной промышленности за счет производства продуктов из тюменской нефти, спрос на которые в последние годы резко увеличился как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Главные промышленные центры области — Омск, Калачинск, Исикуль, Тара.

Сельское хозяйство. Омская область — крупный сельскохозяйственный район. Занимая 19% площади сельскохозяйственных угодий Западной Сибири, область обеспечивает около 22% общерегионального производства мяса, 21% молока, 15% яиц и 22-24% зерна. Общая площадь земельного фонда Омской области составляет 14,1 млн. га, из них 6,8 млн. га, или 48,5%, занимают хозяйственные угодья, в том числе пашня 4,3 млн. га, т. е. 31,2% от общей площади или 63,2% от площади сельскохозяйственных угодий.

Ведущее положение занимают зерновые (яровая пшеница – 67,3% посевных площадей зерновых культур, овес — 15,8%, ячмень — 12%, рожь) и кормовые культуры (42%), а также технические (лен-долгунец, сахарная свекла, подсолнечник, рапс – 0,9%), картофель (1,5%), овощи (0,3%). В скотоводстве преобладает молочно-мясное направление. Почти 35% поголовья приходится на лесостепные районы, где находятся пастбища и сенокосы. Развито свиноводство, причем свыше 80% общего поголовья сосредоточено в пригородной зоне Омска. За последние 20 лет в крупную отрасль превратилось птицеводство. Традиционными отраслями являются пушной промысел (белка, ондатра, горностай и др.), а также звероводство.

Транспорт. Эксплуатационная длина железных дорог в Омской области равна 888 км. Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 20,4 тыс. км (60% от обшей протяженности), внутренних судоходных путей –9,8 тыс. км. Судоходство осуществляется по Иртышу. Через территорию области проходит нефтепровод Нижневартовск –Усть-Балык – Омск, который далее идет в Казахстан.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории области действовало 34 191 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности в Новосибирской области представлено малыми предприятиями, число которых составляет 9507, совместных предприятий — 110.

Социальная инфраструктура. На 1995 г. в области функционировало 1486 государственных дневных общеобразовательных школ с численностью учащихся 360 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений – 41,4 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений –35,4 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями –46,1%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел.– 52,6; средним медицинским персоналом –114; больничными койками –136. Обеспеченность населения жильем –17,3 кв. м общей площади на человека.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ образована 13 августа 1944 г. Расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь области – 316,9 тыс. кв. км (1,9% от РФ). Область граничит с Тюменской, Омской, Кемеровской областями и Красноярским краем. Томская область состоит из 16 административных районов, 6 городов и 14 поселков городского типа. Крупные города: Томск (473,0 тыс. чел.), Северск (110,9 тыс. чел.), Стрежевой (44,1 тыс. чел.).

Население. Численность населения области в 1997 г. составляла 1075,0 тыс. чел. Средняя плотность населения низкая — 3,4 чел. на 1 кв. км. Естественная убыль населения составляет – 3,9 промилле. Городское население — 65,7%. На территории области проживает население более 80 национальностей, преобладают русские (88,2%), украинцы (2,58), татары (2,0), немцы (1,55), белорусы (0,9), чуваши (0,78), народы Севера (0,24%), в том числе селькупы, ханты и др.

Трудоспособное население составляет 647,6 тыс. чел. (60,1%). На долю экономически активного населения приходится 41,0% населения области (441,9 тыс. чел.), из которых являются безработными 4,4% (19,4 тыс. чел.). Средний возраст населения равен 34,3 года.

Природные условия и ресурсы. На территории Томской области преобладают плоские, сильно заболоченные территории Западно-Сибирской равнины, лишь на юго-востоке в пределы области входят северные отроги Кузнецкого Алатау. Более 85% территории области относится к труднодоступным районам. На севере области сохранились ледниковые формы рельефа. Долина реки Оби делит территорию области на две почти равные части: левобережье, включающее обширную Васюганскую равнину, и более возвышенное правобережье.

Из разнообразных полезных ископаемых выделяются место рождения нефти, газа, бурого угля, железных руд, строительных материалов, значительные площади торфяников.

Леса (основные породы – береза, сосна, кёдр, осина, пихта, ель) занимают 54,2% территории области. Томская область расположена в зонах средней и южной тайги и частично смешанных лесов. Почвы преобладают дерново-подзолистые и торфяно-болотные, на юго-востоке серые лесные. Земли сельскохозяйственного назначения — 4%, пашни - 50%.

Животный мир области богат и разнообразен: сохранились волк, лисица, северный олень, косуля, хомяк, белка, соболь, ондатра, колонок; из птиц – глухарь, тетерев в др.; в реках – осетр, стерлядь, язь, нельма.

Климат континентальный, зима суровая в продолжительная, средние температуры января от -19 до -21 °С. Лето теплое, короткое, средняя температура июля +(17–18) °С. Ежегодное количество осадков составляет 450—700 мм в год.

Промышленность. Объем промышленной продукции области в 1996 г.: составлял 11 422 млрд. руб. Промышленный потенциал области представляют машиностроение и металлообработка. Выделяются приборостроение (приборный завод), электротехническая промышленность (ПО «Сибэлектромотор»), производство подшипников (АО «Рол Том»), горно-шахтного оборудования и инструментов (АО «Томский инструмент»), кабеля (АО «Сибкабель»). Нефтяная промышленность представлена нефтедобычей, которую ведет АО «Томскнефть». Химическая промышленность производит полимерные материалы на АО «Полипропилен», заводе резиновой обуви и ПО «Нефтехимический комбинат». Лесную и деревообрабатывающую отрасли представляют концерн «Томсклеспром» в карандашная фабрика.

Основные промышленные центры – города Томск, Асино, Колпашево, Стрежевой, поселок городского типа Самусь.

В сельском хозяйстве области преобладают посевы пшеницы, ржи, ячменя, а также картофеля и овощей. В животноводстве выделяются мясомолочное скотоводство, свиноводство в птицеводство. Традиционные виды деятельности населения рыболовство, пушной промысел и звероводство.

Транспорт. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в области составляет 6,6 тыс. км (65% от общей протяженности), эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования – 344 км. Судоходство осуществляется по рекам Обь, Чулым, Томь и др. Протяженность внутренних судоходных путей — 5,2 тыс. км.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории действовало 18 304 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности представлено малыми предприятиями, число которых составляет 5176, совместных предприятий – 95.

Социальная инфраструктура. На 1995 г. в области функционировало 516 государственных дневных общеобразовательных школ с численностью учащихся 152 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений –36,9 тыс. чел, государственных средних специальных учреждений –15,2 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями –56,9%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. чел. – 53,1; средним медицинским персоналом — 96; больничными койками — 122. Обеспеченность населения жильем — 17,5 кв. м общей площади на человека.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ образована 14 августа 1944 г. В ее составе субъекты РФ: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (с островами Карского моря: Белый, Олений, Велькицкого, Шокальского и Неупокоева). Область расположена главным образом на севере Западной Сибири (в бассейнах рек Обь в Иртыш), где она омывается Карским морем. Площадь составляет 1435,2 тыс. кв. км (8,4% от площади РФ).

Область граничит: на западе – с Коми-Пермяцким автономным округом, Свердловской и Курганской областями; на юге – Омской в Томской областями; на востоке – Красноярским краем.

В состав Тюменской области входят 38 административных районов, 26 городов и 46 поселков городского типа. В области 26 городов, наиболее крупные из них (в скобках указано население в тыс. чел.): Тюмень (496,5), Сургут (266,3), Нижневартовск (236,1), Тобольск (198), Нефтеюганск (96.8), Ноябрьск (95,5), Новый Уренгой (90).

Население. Население области составляет 3169,9 тыс. чел. Плотность населения – 2,2 чел. на кв. км. Наиболее плотно заселены территории, прилегающие к городам Надым, Мегион, Заводоуковск, Лабытнанги, Салехард и Нефтеюганск. Естественный прирост невысокий и составляет 0,8 промилле.

Городское население составляет 76,3%. На территории области проживают представители 100 национальностей, среди которых преобладают русские – 72,6%, украинцы – 8,4%, татары –7,3%.

Трудоспособное население области составляет 1987,5 тыс. чел (62,7%). На долю экономически активного населения приходится 53,6% населения области (1700,7 тыс. чел.), из которых являются безработными 2,6% (45 тыс. чел.). Средний возраст населения равен 31,3 года.

Природные условия и ресурсы. Тюменская область расположена в пределах Западно-Сибирской равнины. На западе в пределах области находятся восточные склоны Северного Приполярного (высоты до 1895 м, г. Народная) и Полярного Урала. Равнинная часть сильно заболочена, с большим количеством озер. На территории области находится крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире нефтегазоносная область. Велики запасы торфа. На склонах Урала имеются месторождения бурого угля, железных, марганцевых и других руд. Область освоена крайне неравномерно. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 2,9 % всех земель общего пользования, из них пашни — 41%.

Основные реки: Обь (с Иртышем), Таз, Пур, Надым в др. Много озер, наиболее крупные расположены на полуострове Ямал и на юге области (Ярато, Шурышкарский Сор, Большой Уват н др.). Почвы преимущественно подзолистые и торфяно-болотные, на севере – тундровые.

Растительность на севере области тундровая и лесотундровая, южнее –тайга (сосна, пихта, кедр, ель, лиственница), переходящая в лесостепь. Леса и кустарники занимают 21% территории области.

В Тюменской области сохранились: в зоне тундры – северный олень, песец, заяц-беляк, белая куропатка, полярная сова; в тайге –лось, белка, бурундук, бурый медведь, колонок, соболь, волк, лисица. На территории области размещаются Верхнетазовский, «Малая Сосьва» и Юганский заповедники.

Климат континентальный. На севере зима продолжительная (8—10 месяцев): средняя температура января -29 °С, июля +(4—15) °С. В центральной части области средние температуры января -23 °С, июля +(16—18) °С, в южной – соответственно -19 и +19 °С. Количество осадков – 200-600 мм в год.

Промышленность. Объем промышленной продукции области в 1996 г. составлял 103 951 млрд. руб. Ведущая отрасль промышленности области –нефтегазодобывающая, которая является основой ТЭК Западной Сибири. Здесь добывается около 66% российской нефти и около 92% газа. Крупнейшие месторождения нефти — Самотлорское, Федоровское, Холмогорское и др.; газа – Уренгойское, Ямбургское, Медвежье и др. Крупнейшие предприятия отрасли: АО «Сургутнефтегаз», ПО «Нижневартовскнефтегаз», «Ноябрьскнефтегаз», «Юганскнефтегаз» (Нефтеюганск), «Уренгойгазпром» (Новый Уреюнгой); государственное предприятие «Ямбург-газдобыча».

Развиваются машиностроение и металлообработка, основная продукция – аккумуляторные батареи, моторы, оборудование, в том числе геологоразведочное, буровое и медицинское, нефтеаппаратура. Основные предприятия: моторостроительное ПО, АО «Завод автотракторного электрооборудования» (Тюмень).

Лесная промышленность производит свыше 4% российской деловой древесины, свыше 4% пиломатериалов, а также фанеру, сборные, щитовые дома, мебель (АО «Тюменьмебель», «Домостроительный комбинат» в Тюмени). Химия и нефтехимия представлены производством пластмасс и химико-фармацевтической продукции на АООТ «Тобольский нефтехимкомбинат». В области действуют Сургутская ГРЭС- 1 и ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС.

Главные промышленные центры области –Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Тобольск, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, ,Нефтеюганск, Ишим.

Сельское хозяйство. Ведущая отрасль сельского хозяйства –животноводство преимущественно молочно-мясного направления, а также свиноводство. Разводят также коз и овец. На севере сохранились традиционные отрасли – оленеводство, звероводство (серебристо-черная лисица, песец, норка); пушной промысел (соболь, песец, ондатра). На юге области размещаются посевы зерновых (рожь, пшеница, овес, ячмень) и кормовых культур. Выращивают картофель и овощи.

Транспорт. Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования составляет 2454 км. Протяженность автодорог с твердым покрытием — 20,4 тыс. км (60% от общей протяженности). Развиты трубопроводный транспорт (система нефте- и газопроводов), судоходство по Оби, Иртышу, Тоболу, Туре и др. рекам. Воздушный транспорт осуществляет перевозки грузов и пассажиров на дальние расстояния.

Рыночная инфраструктура. На конец 1995 г. на территории области действовало 53 606 предприятий и организаций. Развитие новых форм хозяйственной деятельности в Тюменской области представлено малыми предприятиями, число которых составляет 33581, совместных предприятий 140.

Социальная инфраструктура. В 1995 г в области функционировало 1573 государственных дневных общеобразовательных школ с численностью учащихся 572 тыс. чел. Численность студентов высших учебных заведений –39,7 тыс. чел., государственных средних специальных учреждений — 28,6 тыс. чел. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями – 64,5%. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. жителей 38,2; средним медицинским персоналом — 119; больничными койками — 112. Обеспеченность населения жильем — 16,6 кв. м общей площади на человека.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ образован 10 декабря 1930 г., занимает площадь 523,1 тыс. кв. км, население –1 336,0 тыс. чел. Центр — город Ханты-Мансийск. Из других крупных городов выделяются Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск. Округ состоит из 9 районов, 15 городов и 25 поселков городского типа. Доля городского населения очень высокая – 91,5%. Средняя плотность населения составляет 2,5 чел. на кв. км.

Природно-ресурсный потенциал округа характеризуется наличием крупных месторождений нефти (Самотлорское, Федоровское и др.) и природного газа (Игримское, Пунгимское и др.), континентального климата с продолжительной зимой и теплым летом, разветвленной речной системой (судоходные реки – Обь, Иртыш, Северная Сосьва, Вах, Конда), многочисленными озерами. Территория округа расположена в зоне северной и средней тайги, где преобладают хвойные породы. Лесопокрытая площадь составляет 1/3 от общей территории округа.

Основу хозяйства округа составляет переработка нефти и газа, а также лесная (преобладает деревообработка) и пищевая (выделяется рыбная) промышленность, развивается производство строительных материалов.

В сельском хозяйстве преобладает животноводство (оленеводство, молочное скотоводство и звероводство). Традиционной отраслью является пушной промысел. В силу суровых природно-климатических условий пригородное направление имеют овощеводство и картофелеводство.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ образован 10 декабря 1930 г., занимает площадь 750,3 тыс. кв. км., население – 492,0 тыс. чел. Центр – город Салехард. Из других крупных городов выделяются Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым. Округ включает 7 районов, 6 городов и 9 поселков городского типа. Городское население составляет 82,6%. Средняя плотность населения очень низкая – 0,7 чел. на кв. км.

Природно-ресурсный потенциал округа отличается суровым, резко континентальным типом климата (средняя температура – от -22 до -26 °С, июля от +4 до +14 °С), с преобладанием многолетней мерзлоты, на местности представлена зона тундры, лесотундры и северной тайги. Около 1/2 территории занимают оленьи пастбища. На территории округа разведаны разрабатываются крупнейшие месторождения природного газа (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское и др.), а также нефти.

Ведущие отрасли промышленности округа – газо- и нефтедобыча, а также рыбная, деревообрабатывающая.

В районах проживания коренного населения развиваются оленеводство и пушной промысел. Близ городов выращивают картофель, животноводство имеет очаговый характер [10, С.347]
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації