Проектування систем очищення повітря в цеху лиття пластмас

n1.doc (16 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство освіти Російської Федерації

Допущена до захисту


Зав. кафедрою, д.т.н., проф.

________________

«____» __________ 2003


ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ


У ЦЕХУ ЛИТТЯ ПЛАСТМАС

Розрахунково-пояснювальна записка з дипломного проектуПроект виконав:Керівник проекту
Консультант з розробки

екологічних нормативів

Консультант з екологічного


контролю:
Консультант з економіки

природокористування:
Консультант з БЖД:


Анотація
Тема дипломного проекту: «Проектування систем очищення повітря від викидів цеху лиття пластмас»

Автор:

Керівник:

Проект включає 156 сторінок пояснювальної записки, 8 листів графічної частини, 15 таблиць, 15 малюнків, 4 додатки, 45 джерел літератури.

У дипломному проекті розроблена технологічна схема очищення повітря від викидів цеху лиття пластмас.

Зроблено розрахунок мереж повітропроводів, розрахунок і підбір циклонів і вентиляторів. Для більш ефективного очищення вентиляційних викидів від пилу органічної, запропонована доробка конструкції циклону - встановлено закручує елемент, який додає в процес очищення, крім інерційних сил, відцентрову силу.

Ефективність очищення 80%.

Здійснені еколого-економічні розрахунки, розглянуті питання з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Зміст

Анотація

3

Введення

7

1.0 Загальні відомості про підприємство

8

2.0 Характеристика виробничих процесів підприємства

13

2.1 Характеристика сировини і матеріалів

13

2.2 Характеристика технологічних процесів підприємства, схеми випуску

основних видів продукції

15

2.3 Технологічне обладнання, машини та агрегати

22

3.0 Характеристика виробничих процесів

як джерел забруднення навколишнього середовища

27

    1. Характеристика виробничих процесів

як джерел утворення відходів

27

3.2 Характеристика виробничих процесів

як джерел забруднення атмосфери

38

    1. Характеристика виробничих процесів

як джерел утворення стічних вод і забруднення водотоків

42

4.0 Розробка екологічних нормативів підприємства

45

4.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу

45

4.2 Розрахунок нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення

50

5.0 Екологічний контроль

54

5.1 Виробничий екологічний контроль

54

5.2 Екологічний моніторинг

61

6.0 Розробка технічних заходів, спрямованих на зниження впливу

забруднюючих речовин на стан навколишнього середовища

63

6.1 Літературний огляд

63

6.2 Обгрунтування вибору методів і технологічної схеми очищення викидів

цеху лиття пластмас від шкідливих домішок

93

6.3 Опис технологічної схеми очищення викидів цеху лиття пластмас

93

6.4 Підбір і розрахунок технологічного обладнання

94

7.0 Економіка природокористування

127

7.1 Розрахунок платежів за забруднення навколишнього природного середовища

127

7.2 Економічна оцінка екологічного збитку

131

7.3 Визначення економічної ефективності проведення природоохоронних

заходів щодо захисту атмосферного повітря

1338.0 Безпека життєдіяльності

135

8.1 Характеристика повітряного середовища на робочих місцях цеху лиття пластмас,

вплив речовин на організм

135

8.2 Профілактика захворювань. Індивідуальні засоби захисту.

140

Висновок

143

Список використаних джерел

144

Додаток А Перелік технологічного устаткування цеху лиття пластмас

147

Додаток Б Бланк інвентаризації викидів забруднюючих речовин в

атмосферу

148

Додаток В Перелік, фізико-хімічна характеристика і склад відходів

цеху лиття пластмас

149

Додаток Г Обладнання, методи і засоби екологічного контролю

150
Введення


Розвиток науково-технічної революції пов'язані з нею грандіозні масштаби виробничої діяльності людини привели до великих позитивних перетворень в світі - створенню потужного промислового і сільськогосподарського потенціалу. Але разом з тим різко погіршився стан навколишнього середовища. Забруднення атмосфери, як частини екосфери, досягає загрозливих розмірів.

За останні три-чотири десятиліття в промисловості різко зросла використання полімерних матеріалів і до теперішнього часу досягло колосальних розмірів, а перспективи їх виробництва і застосування в різних областях народного господарства і побуту постійно розширюються.

У світі щорічно виробляється і переробляється понад 300 млн. тонн пластичних мас.

Пластмаси - матеріали на основі органічних природних, синтетичних або органічних полімерів, з яких можна після нагріву і додатка тиску формувати вироби складної конфігурації. Полімери - це високо молекулярні сполуки, які з довгих молекул з великою кількістю однакових угруповань атомів, з'єднаних хімічними зв'язками. Крім полімеру в пластмасі можуть бути деякі добавки.

Переробка пластмас - це сукупність технологічних процесів, що забезпечують отримання виробів - деталей із заданими конфігурацією, точністю і експлуатаційними властивостями.

В атмосферу, процесі переробки, виділяється щорічно 3,5 млрд. тонн різних шкідливих речовин: формальдегід, стирол, ксилол, фенол, дибутилфталат, аміак, органічні кислоти, метиловий спирт, пил органічна та ін

Одним з основних завдань, що стоять перед фахівцями на підприємствах, де переробляються пластмаси, є вирішення проблеми з очищення викидів.

2.0 Характеристика виробничих процесів підприємства


2.1 Характеристика сировини і матеріалів


Підприємство призначено для випуску приладів різного призначення, ТНП і нестандартного обладнання. Основними є складальні і механоскладальні виробництва. Тому основними споживачами сировини і матеріалів є допоміжні виробництва.

Цех лиття з пластмас (заготівельно-ливарне виробництво) переробляє термопластичні матеріали: поліетилен, поліпропілен, полістирол, поліаміди, пластик АБС.

Пластмаси - матеріали на основі органічних природних, синтетичних або органічних полімерів, з яких можна після нагріву і додатка тиску формувати вироби складної конфігурації. Полімери - це високо молекулярні сполуки, які з довгих молекул з великою кількістю однакових угруповань атомів, з'єднаних хімічними зв'язками. Крім полімеру в пластмасі можуть бути деякі добавки. []

Полімери складаються з повторюваних груп атомів - ланок вихідної речовини - мономера, що утворюють молекули в тисячі разів перевищують довжину неполімерних сполук, такі молекули називають макромолекулами. Чим більше ланок у макромолекулі полімеру (більше ступінь полімеризації), тим більш міцний матеріал і більш стійкий до дії нагріву і розчинників. []

Пластмаси вибирають виходячи з вимог до експлуатаційних властивостей і геометричним параметрам вироби. Тому спочатку вибирають вид пластмаси на основі вимог до її експлуатаційними властивостями, а потім базову марку і марку з поліпшеними технологічними властивостями, яку можна ефективно переробити обраним способом. []
1 Поліетилен низького тиску, високої щільності ГОСТ 16338-85

Отримують суспензійним і газофазним методом полімеризації

етилену при низькому тиску на комплексних металоорганічних каталізаторах в суспензії, а в газовій фазі на комплексних металоорганічних каталізаторах на носії.

Являє собою гранули 2-5 мм різного забарвлення. Горючий.

При нагріванні понад 140 0 С можливе виділення в повітря летких продуктів термоокислительной деструкції, що містять органічні кислоти, карбонільні сполуки, в тому числі формальдегід, ацетальдегід і оксид вуглецю.

2 Поліамід 610 литтєвий ГОСТ 10589-87

є продуктів полконденсаціі солі СГ (солі гексаметилендиамина і себаціновой кислоти). Застосовується для виготовлення литтям під тиском різних виробів конструкційного і електроізоляційного призначення.

Незабарвлені гранули розміром 2-5 мм.

При температурі до 300 0 С не токсичний і не має шкідливого впливу на організм людини. На повітрі при температурі вище 300 0 С розкладається з виділенням оксиду вуглецю, аміаку, двоокису вуглецю.

3 Поліпропілен й сополімери поліпропілену ГОСТ 26996-86

Виходить полімеризацією пропілену, й сополімери, одержувані, одержувані сополимеризацией пропілену та етилену в присутності металоорганічних каталізаторів при низькому і середніх тисках.

Гранули одного кольору 2-5 мм різних кольорів. Горючий.

При кімнатній температурі не виділяє в навколишнє середовище токсичних речовин і не має шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Дрібна пил полімеру при вдиханні та в легені може викликати уповільнені фіброзні зміни в них.

При нагріванні в процесі переробки вище 150 0 С виділення в повітря летких продуктів термоокислительной деструкції, що містять органічні кислоти, карбонільні самоти, в тому числі формальдегід, ацетальдегід і оксид вуглецю.

При концентрації згаданих речовин в повітрі робочої зони вище гранично допустимої можливі гострі та хронічні отруєння.

4 Пластик АБС ТУ 6-05-1587-84 Сополімери акрілонітрілбутадіенсті-рольні АБС.

Отримують методом безперервної емульсійної полімеризації шляхом кополімеризації і щеплення стиролу, -метілстірола, нітрилу акрилової кислоти на полібутадієновими або бутадієновий каучукові латекси марок Al-12, Al-10, СКФ-32.

Пластик АБС випускається у вигляді гранул.

При переробці сополімерів АБС і нагріванні вище 200 0 С відбувається часткова деструктуризація сополимера з виділенням в повітря парів стиролу, нітрилу акрилової кислоти, ціаністого водню та окису вуглецю.

5 Полістирол удароміцний ОСТ 6-05-406-80 Полістирол УПС

Являє собою продукт кополімеризації стиролу з каучуком.

Випускається у вигляді однорідних гранул 2-5 мм різних кольорів.

При переробці у повітря виділяється стирол і оксид вуглецю.
За 2002 р. цехом було перероблено 38,16 тонн матеріалу.

Прессматериала надходить в матеріальний склад (МАСК) цеху зі складу відділу постачання в мішках (внутрішній - поліетиленовий, зовнішній - паперовий), фасовка по 25 кг.

За 2002 р. цехом було перероблено 38,161 т прессматериала.


2.2 Характеристика технологічних процесів підприємства,

схеми випуску основних видів продукції
До складу підприємства входять підготовче, основне і допоміжне виробництво.
Основне виробництво
Складальні цехи.

Виробляють складання, паяння, перевірку, упаковку. При складанні виробів частково застосовується механізація. Упаковка виробляється на ПВП-901.

Основними забруднювачами атмосферного повітря є від ділянки мийки - бензин, від ділянки зварювання - ацетон, в незначних кількостях викидається епіхлоргідрін, ацетон, формальдегід, пил прессматериала.

Так само в цехах виробляються заготівельні (заготівля вивідних кінців, приготування клеїв ВК-9, К-300, ТКМ-75), укладальні, просочувальні, складальні роботи, а так само монтажні, в процесі яких використовуються екологічно шкідливі речовини: толуол, ксилол, полівінілхлорид, уайт-спірит, свинець, ацетон, епіхлоргідрін.

Механічні цеху.

У процесі механообробки виділяються наступні шкідливі речовини:

- При обробці алюмінію, текстоліту - алюмінієва, текстолітова пил;

- При зварюванні аргонодугового зварюванні алюмінію, сталей - оксиди вуглецю, азоту і озон;

- При складально-монтажних роботах виділяються: пайка друкованих плат і пари свинцю;

- При заливці, просочуванні - епіхлоргідрін, органічні розчинники, Толуїлендіізоцианат, що діють на верхні дихальні шляхи, нервову систему;

- При митті виробів в бензині - пари бензину;

- При навивці муздрамтеатру - виділення чотирихлористого вуглецю, ацетону.

Ділянка водної промивки - проводить скидання забрудненої води.
Цех випуску товарів народного споживання.

У цеху є ділянки намотування, механічний, заготівельні і складальні.

У процесі роботи виділяються наступні шкідливі речовини:

- Доведення і промивка - пари бензину;

- Склеювання клеєм К-300-61 - епіхлоргідрін, толуол;

- Пайка вініпласту - фтористі з'єднання, хлористий водень, з'єднання сурми і свинцю;

- Покриття лаком ФЛ-947 - толуол;

- Маркування фарбою ТНПФ-уайт-спірит, ксилол, аерозоль лаку;

- Упаковка на установці ПВП-901 - формальдегід, ацетальдегід, окис вуглецю, дим.


Допоміжне виробництво
Цех енерго-механічний

Енергетична служба охоплює такі основні напрями: поточна експлуатація і ремонт енергетичного обладнання, сезонні роботи, пов'язані з підготовкою об'єктів енергетичного господарства до зими, лету.

Роботи, пов'язані з впровадженням заходів по економії і раціональному використанню енергетичних ресурсів.

Виготовлення нестандартного обладнання та мережевих пристроїв, монтажні роботи, пов'язані з технологічними переплануваннями цехів і дільниць, з послугами капітального будівництва, з розширенням і реконструкцією культурно-побутового фонду.

На цех покладається ремонт електродвигунів, електроінструмента, холодильних установок.

Цех здійснює роботи з експлуатації водообертальної системи, вентиляції та кондиціонування повітря. Виробництво стисненого повітря на компресорній станції.
Підготовче виробництво
Механозаготовітельное виробництво.

Виготовлення заготовок валів, осей, кришок, корпусів і т.д. Ряд деталей з точністю обробки 4-5 класу, виготовляється остаточно, і передаються в складальні цехи.

Обробка деталей проводиться на поздовжніх, токарно-револьверних, шестишпіндельний автоматах.

Автоматний парк складає 80% від всього устаткування.

Крім цього, є токарний ділянку, висадочний ділянку, ділянку накатного обладнання, слюсарний та дільницю підготовки матеріалів, де є шліфувальне обладнання, правильні верстати і механічна пила.

При обробці деталей використовується СОЖ: сульфофрезол, масло індустріальне І-25А, емульсол, МР-IV, тому всі деталі після обробки піддаються промивці в бензині «Нефрас». Промивання проводиться в обладнаному мийному відділенні.


Заготівельно-штампувальний цех.

Цех холодного листового штампування. Виготовляє найрізноманітнішу номенклатуру: деталі типу шайба, скоба, кожух, корпус і безліч іншої номенклатури.

Поставка металевого матеріалу - у вигляді листів, рулонів. Заготовки ріжуться на гільйотиновий і роликових ножицях. Деталі виходять в спецтехнологічне оснащенні - штампах. Металеві відходи після штампування надходять у вторинну переробку (підприємство передає брухт металів на «Втормет»).

Задирки з металевих деталей обробляються на абразивному колі, наждачним папером, напилками. Задирки з латунних деталей знімаються методом вібромеханіческой галтування в розчині: мідний купорос + водний купорос. Освітлення і пасивація деталей після галтування здійснюється в розчинах: надсірчанокислий амоній, хромовий ангідрид, сірчана кислота. Відпрацьовані хімічно розчини зливаються на очисні споруди. Крім того, в цеху використовуються велику кількість неметалів: текстоліт, склотекстоліт, гетинакс, картон, фібра, фторопласт. Смуги з склотекстоліти перед штампуванням зачищають від глянцю на абразивному колі.

Мийка деталей здійснюється в бензині марки «Нефрас».
Інструментальний цех.

Виготовляє штампи, пресформи, ливарні форми, форми для заливки, графітові форми, кондуктора, пристосування, оправки, цанги, інструменти та іншу оснастку.

Застосовуються тех.процесси абразивна (мокра і суха) шліфування, алмазна обробка твердосплавних деталей та інструменту, електроерозійна обробка в середовищі гасу, електроїськровая обробка деталей оснастки у воді. На заготівельному ділянці здійснюється кування заготовок з наступним відпалом. На термічному ділянці роблять загартування, відпустка, цементацию, ціанування деталей оснащення. На гальванічному ділянці відбувається хромування і зняття хрому.
Заготівельно-ливарне виробництво.

До складу виробництва входять цехи: друкованої продукції, цех лиття металів і цех лиття з пластмас.


Цех лиття металів займається:

Цех лиття з пластмас
Переробка пластмас - це сукупність технологічних процесів, що забезпечують отримання виробів - деталей із заданими конфігурацією, точністю і експлуатаційними властивостями.


Технологічний процес виготовлення деталей шляхом лиття з термопластичних матеріалів складається з наступних операцій:


Термообробка сировини (сушка)
Технологические свойства, процессы переработки и качество готовой продукции существенно зависят от влажности полимера. Придание материалу требуемой влажности сушкой или увлажнением осуществляют на стадии подготовки к формованию.

Молекулы воды полярны и поэтому легко образуют водородные связи с полярными группами полимеров, следствием чего и является возможность поглощать (сорбировать) влагу из атмосферного воздуха. Свойство полимеров поглощать влагу увеличивается с увеличением полярности, уменьшением плотности и степени кристалличности, увеличением дисперсности полимера; некоторые полимеры поглощают до 10 % воды (% по отношению к массе материала). Неполярные полимеры имеют низкую гигроскопичность. [ ]

Увеличение влажности полимера способствует уменьшению текучести и высокоэластичности расплава. Вызывая гидролитическую деструкцию при температурах переработки, влажность влияет на стабильность свойств готовых изделий. Избыток влаги ослабляет внутри- и межмолекулярное взаимодействие; в результате увеличения количества влаги выше необходимого уменьшаются предел текучести, предел прочности, относительное удлинение при разрыве, диэлектрическая прочность и проницаемость, ухудшается прозрачность, затрудняется переработка, на поверхности деталей появляются серебристые полосы, разводы, волнистость, вздутие, пористость, пузыри, раковины, трещины, отслоение поверхности, коробление и размерный брак возникают при литье под давлением и прессовании. Повышение влажности ухудшает сыпучесть материала.

При эксплуатации изделий из полимеров может измениться их влагосодержание. Это приведет к изменению размеров, физико- механических и диэлектрических свойств, твердости и износостойкости деталей из полимеров.

Для сушки полимеров перед переработкой используют вакуум-сушилки, барабанные, турбинные, ленточные и другие типы сушилок. [ ]

В цехе сушка проводится в сушильных шкафах типа СНОЛ (объем шкафов 1-2 м 3) при температуре 100±5 0 С, что приводит к выделению летучих продуктов.
Литьевое прессование
При литье материал в гранулированном или порошкообразном виде засыпается в приемный бункер автомата; поступает в пластикационный цилиндр литьевой машины, где прогревается от расположенных снаружи камеры тэнов и перемешивается вращающимся шнеком (в шнековых машинах). При переработке термопластов цилиндр нагревают до 200-350 0 С.

Прессформа состыковывается с усилием 250-1600 кН и выдерживая температуру и время производится подача материала в форму под рабочим давлением около 500 кг/см 2.

При литье под давлением молекулы материала ориентируются в направлении течения, что сопровождается упрочнением материала в направлении течения.

После заполнения рабочих полостей формы в машине автоматически включается система охлаждения, и вода, прокачиваясь через форму, ускоряет тем самым процесс затвердевания материала. Материал охлаждается до 20-120 0 С (в зависимости от марки).

Прессформа расстыковывается, и деталь извлекается из матрицы прессформы.
Механическая обработка
Механическую обработку деталей из пластмасс применяют с целью изготовления более точных, чем при прессовании или литье деталей (нарезание резьб, или при прессовании не предусмотрено литье конструкционных отверстий, выемок и т.п.).

Точение, сверление, фрезерование и др. выполняют на быстроходных станках, применяемых в металло- и деревообработке, оснащенные зажимными приспособлениями и устройствами для улавливания и отсоса стружки и пыли.
Качество механообработки обеспечивается при работе острозаточенным инструментом. Для повышения качества обработки применяют алмазные инструменты.

Выделяется органическая пыль, а также образуется стружка и опилки пластмассы.
Промывка
Промывка заготовки бензином необходима для удаления с ее поверхности опилок и стружки, образовавшихся в процессе сверления.

Мойка проводится в промывочной ванне моечного отделения инструментального цеха предприятия.

Выделения: пары бензина.
Зачистка
Слесарная зачистка производится для отделения литников, облоя, грата, пленки в отверстиях и т.п. – отделки, по наружным контурам детали.

Выполняется в условиях мелкосерийного производства или когда другими способами невозможно обработать деталь.

Деталь закрепляют на поворотных тисках. Режущий инструмент - надфиль круглый, напильник плоский, скальпель, кусачки и др.

Происходит выделение пыли органической и образование опилок пластмассы, облоя литника и стружки.
Промывка
Промывка детали бензином необходима для удаления с ее поверхности опилок и стружки, образовавшихся при зачистке. Мойка проводится в промывочной ванне моечного отделения инструментального цеха предприятия.

Выделения: пары бензина.


2.3 Технологическое оборудование, машины и агрегаты
В цехе литья из пластмасс при переработке материала используются 11 термопластавтоматов семи видов.
Термопластавтомат ТПА-400/100

Предназначен для изготовления изделий из полистирола и его сополимеров, полиэтилена, полипропилена, полиамидов и др.

Основные данные:

Объемная скорость впрыска – 185 см 3

Мощность – 20кВт

Габарит – 4400 х 2000 х 2350 мм

Масса – 8000 кг
Термопластавтомат SES-100N

Предназначен для изготовления изделий из полистирола и его сополимеров, полиэтилена высокой и низкой плотности, пропилена, полиамидов, полиформальдегидов, поликарбонатов и других материалов, пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350 0 С.

Выполнен в горизонтальной компоновке с индивидуальными гидроприводами. Оснащен системой управления с программируемым контроллером.

Объемная скорость впрыска – 210 см 3

Мощность – 10,8 кВт

Габарит – 4150 х 1500 х 1950 мм

Масса – 5800 кг

Термопластавтомат ДЕ 3127 Машина однопозиционная для литья под давлением термопластичных материалов

Предназначена для изготовления изделий из полистирола и его сополимеров, полиэтилена высокой и низкой плотности, полипропилена, полиамидов, а при использовании специальной оснастки – из полиформальдегидов, поликарбонатов, пластифицированного и не пластифицированного поливинилхлорида, пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350 0 С. Охлаждение гидросистем водяное.

Конструкция машин позволяет получать изделия в режимах литьевого прессования (для изготовления тонкостенных изделий сложной конфигурации), горячекатанного литья, интрузии.

Объемная скорость впрыска – 182 см 3

Мощность – 31 кВт

Габарит – 1800 х 1250 х 1950 мм

Масса – 5200 кг

Расход воды на охлаждение – 1,8 м 3
Термопластавтомат ДЕ 3330

Предназначен для изготовления изделий из полистирола и его сополимеров, полиэтилена, полипропилена, полиамидов и др.

Объемная скорость впрыска – 105 см 3

Мощность – 15 кВт

Габарит – 2020 х 990 х 1890 мм

Масса – 5000 кг
Термопластавтомат Д3136-1000

Предназначен для изготовления изделий из полистирола и его сополимеров, полиэтилена, полипропилена, полиамидов и др.

Объемная скорость впрыска – 300 см 3

Мощность – 43 кВт

Габарит – 7620 х 1740 х 2610 мм

Масса – 21 500 кг
Термопластавтомат ЛПД-500/160 Машина для литья под давлением термопластичных материалов

Машина предназначена для изготовления изделий из различных материалов методом литья под давлением, с температурой пластикации до 350 0 С: полистирола, полиэтилена и др.

Расход воды на охлаждение – 120 л/час

Мощность – 44,5 кВт

Габарит – 3100 х 1250 х 2440 мм

Масса – 6200 кг
Термопластавтомат 1280/390 Линия роторно-конвейнерная для литья под давлением термопластичных материалов

Предназначена для массового изготовления деталей с гладкими наружными и внутренними поверхностями из полиолефинов и полистиролов с температурой пластикации 250 0 С.

Объем впрыска – 1 см 3

Мощность – 62 кВт

Габарит – 8800 х 1400 х 2210 мм

Масса – 20 000 кг

Расход масла – 160 л/мин

Расход воды – 90 л/мин
Все термопластавтоматы оснащены устройствами отсоса газов (в зоне впрыска ротора инжекции).

Системы охлаждения, поддерживающие рабочую температуру рабочей жидкости гидросистем и зоны загрузки механизма пластикации, подключаются к цеховой водопроводной сети.

Все линии установлены на бетонном основании.
3.0 Характеристика производственных процессов

как источников загрязнения окружающей среды
3.1 Характеристика производственных процессов

как источник образования отходов
В состав предприятия входят различные по профилю подразделения:

- цеха основного производства;

- цеха подготовительного производства;

- цеха вспомогательные.

В настоящее время все производство размещается на площадке Б, кроме транспортного цеха, который расположен на промплощадке А.
Основное производство
К цехам основного производства относятся сборочные, механосборочные и механические цеха, расположенные в различных корпусах.

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації