Байн В.Ф. Економіка підприємства та організація виробництва

n1.doc (12 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

В. Ф.Байнев
Економіка підприємства та організація виробництва
Допущено

Міністерством освіти Республіки Білорусь

як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

за спеціальністю «Економічна теорія»

МІНСЬК БГУ 2003

Рецензенти:

кафедра менеджменту Білоруського державного

університету інформатики і радіоелектроніки

(Зав. кафедрою кандидат економічних наук В. П. Пашуто);

доктор економічних наук Н. П. велячи (Білоруський

державний економічний університет)

Байн В. Ф.

Б18 Економіка підприємства та організація виробництва: Учеб. посібник / В. Ф. Байн. Мн.: БГУ, 2003. - 191 с: ил.

ISBN 985-445-872-5.
Розглядаються загальні питання економіки підприємств та їх функціонування, організації виробничого процесу та аналізу фінансової діяльності організацій в умовах перехідної економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Економічна теорія», а також для всіх, хто цікавиться соціально-економічними проблемами функціонування сучасних підприємств.


УДК 658.0 (075.8)

ББК 65.290-2я73

© Байн В. Ф., 2003 Про БГУ, 2003
ISBN 985-445-872-5
ПЕРЕДМОВА
В даний час Республіка Білорусь, як і більшість країн так званого пострадянського простору, переживає виключно важкий період соціальної, політичної та економічної переорієнтації, переходу від командно-адміністративної економіки до соціально-орієнтованої економічної системи. Дана трансформація не тільки позначила нові орієнтири та перспективи соціально-економічного розвитку, а й стала причиною виникнення принципово нових для нашого суспільства негативних явищ, таких, наприклад, як інфляція, безробіття, зниження ефективності тисяч і банкрутство сотень підприємств.

Однією з важливих причин наростання кризових ситуацій у перехідних країнах є надмірне захоплення надмодними поняттями і спеціальностями (банківська і біржова справа, маркетинг, менеджмент і т. д.), що супроводжується, на жаль, зниженням інтересу учнівської молоді до проблем матеріального виробництва та функціонування основної ланки будь-якої економічної системи - підприємства. А адже саме на підприємстві створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги, вирішуються завдання раціонального витрачання ресурсів, зниження витрат, впровадження передових технологій і нової техніки, прогресивних методів організації та управління виробництвом.

На нашу думку, при підготовці фахівців економічного профілю необхідно постійно пам'ятати про те, що ядро ​​будь-якої економіки - це насамперед виробництво матеріальних благ, і тому всі інші сфери економічної діяльності (банківська, біржова, страхова, аудиторська, консалтингова, аналітична і т. п .), на жаль, викликають значно більший інтерес у студентів, в кінцевому рахунку всього лише покликані забезпечувати необхідні умови для ефективної роботи підприємств. А адже в умовах гострої внутрішньої та міжнародної конкуренції може вижити і розвинутися тільки та організація, яка укомплектована фахівцями, які володіють глибокими знаннями основ економіки підприємства, здатними організувати виробництво користується попитом продукції і забезпечити рівень його рентабельності, що гарантує не просто виживання підприємства, але і його розвиток . Невипадково, наприклад, у Німеччині, одній з найбільш економічно розвинених країн, за спеціальністю «Економіка підприємства» в даний час здійснюється підготовка 85% всіх студентів-економістів.

Мета пропонованого навчального посібника - допомогти студентам і всім, хто цікавиться освоїти основи економіки підприємства та організації виробничої діяльності. Воно повністю відповідає програмі курсу «Економіка підприємства та організація виробництва» і містить відомості про принципи ефективного функціонування підприємства та організації виробничої діяльності в умовах перехідної економіки. При його написанні автор врахував, що студентам вже прочитані базові курси економічної теорії, макро-і мікроекономіки, а також те, що згодом вони будуть вивчати такі дисципліни, як аналіз господарської діяльності, бухгалтерський облік, оподаткування і зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Автор щиро сподівається, що видання навчального посібника заповнить об'єктивно існуючий недолік навчально-методичної літератури з даної вельми важливої ​​тематики.
1. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ
1.1. ПРЕДМЕТ КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК
На всіх етапах розвитку економіки її основною ланкою є підприємство. Правомірність даної тези пояснюється тим, що, по-перше, відповідно до класичного визначення, економіка - це наука про те, як суспільство використовує обмежені ресурси для виробництва благ (корисних товарів і послуг), а по-друге, саме на підприємствах здійснюються власне виробничі процеси . В умовах економіки переважно ринкового типу, що вимагає вироблення потрібної суспільству (корисної) продукції та необхідних йому послуг, центр всієї економічної діяльності неминуче переміщається до підприємства.

Виробництво - це процес перетворення вихідних сировини і матеріалів в продукцію (товари і послуги), призначену для кінцевого споживання або для подальшої обробки.

Для здійснення процесу виробництва необхідні не тільки сировину та матеріали, а й праця, фізичний і фінансовий капітал, тобто виробничі ресурси (фактори виробництва). Цілком очевидно, що від того, наскільки ефективно поєднуються і взаємодіють один з одним перераховані вище фактори виробництва, залежить загальна ефективність функціонування як окремих підприємств, так і національної економіки в цілому.

Під організацією виробництва розуміється певний метод поєднання і взаємодії факторів виробництва в просторі і в часі з метою досягнення найбільш ефективного їх використання.

Будь виробничий процес реалізується на підприємстві, що є тим елементарним цеглинкою, з безлічі яких побудована національна економіка будь-якої держави. Підприємство (близькі за змістом терміни - фірма, організація, компанія) - це самостійний господарюючий (приймаючий економічні рішення) суб'єкт, створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. З цієї точки зору підприємство може і повинне бути розглянуте як суб'єкта підприємницької діяльності та повноправного учасника ринкових відносин. При цьому під підприємництвом розуміється діяльність з виробництва благ (корисних товарів і послуг), що здійснюється з метою забезпечити взаємну вигоду зацікавлених сторін, тобто підприємства і споживачів вироблених їм благ.

Основними рисами підприємництва і, отже, умовами функціонування підприємства в ринковій економіці є:

Враховуючи перелічені вище принципи функціонування сучасних підприємств, можна стверджувати, що в умовах динамічно змінюється ринкової кон'юнктури може вижити і розвиватися лише та компанія, яка має кадри, які чудово володіють знаннями проблем і принципів організації ефективної виробничо-господарської діяльності сучасних підприємств, тобто основами наукової дисципліни «Економіка підприємства і організація виробництва».

Таким чином, економіка підприємства та організація виробництва - це наукова дисципліна, що вивчає соціально-і техніко-економічні питання призначення, виникнення, функціонування та розвитку сучасних підприємств, організації виробничої діяльності на підприємствах, а також проблеми ефективного управління ними.

Виходячи з даного визначення, можна стверджувати, що досліджуваний нами предмет дуже тісно пов'язаний з багатьма іншими науковими дисциплінами, такими як економічна теорія, соціологія, психологія, теорія управління, інженерно-технічні дисципліни і т. д. Наприклад, оскільки будь-яке підприємство - це перш всього відкрита соціально-економічна система, тісно пов'язана з іншими аналогічними системами і з соціально-економічними системами більш високого рівня - національний (світовий) економікою і суспільством в цілому, роль соціології у розвитку досліджуваної нами дисципліни очевидна. Так як будь-яке підприємство включає в себе індивідуумів та їх групи, то для забезпечення ефективності їх дій в рамках стоять перед організацією цілей економіка підприємства як наукова дисципліна повинна враховувати досягнення психології, соціальної психології, теорії управління, менеджменту. Здійснення підприємством матеріально-речових процесів на основі використання досягнень науки і техніки неминуче змушує звертатися і до інженерно-технічних знань.

З іншого боку, економіка підприємства та організація виробництва виступає і як цілком самостійна, досить важлива наукова дисципліна, що увібрала в себе досягнення різних областей людського знання, поламав їх з метою задоволення насущних потреб народного господарства і тому має величезне теоретико-методологічне та прикладне значення.

1.2. НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ, ВИЗНАЧАЮТЬ СУТНІСТЬ І ПРИРОДУ ПІДПРИЄМСТВА
Категорія «підприємство» (близькі за змістом поняття - фірма, компанія, організація), як і теорія фірми, є найважливішими складовими частинами мікроекономічної теорії. Так, наприклад, в неокласичної теорії термін «фірма» позначає інститут, що перетворює ресурси в продукцію (товари і послуги) і вирішальний завдання максимізації прибутку шляхом оптимізації цін і обсягів виробництва залежно від рівня конкуренції на ринку. Таким чином, традиційні (класичні) теорії фірми, в основі яких лежить припущення про максимізації прибутку як про основну і чи не єдиною мети функціонування комерційної організації, розглядають підприємство як спрощеної абстрактної одиниці, вирішальною в основному технічну задачу ефективної трансформації ресурсів у продукцію.

Сучасні теорії фірми враховують специфіку діяльності сучасних підприємств і роблять акцент на наступних принципових моментах:

Поведінкові теорії фірми - це група теорій, що розглядають фірму як коаліцію підгруп, спочатку мають різні цілі та інтереси і що досягають компромісу в результаті своєрідного торгу один з одним і навчання на основі набутого досвіду. Представники даного напрямку замінили припущення про максимізації фірмою чого-небудь (прибутку, виручки, розмірів організації і т. п.) принципом достатності та досягнення задовільного рівня на основі компромісу і суспільного вибору.

Керуючі теорії фірми акцентують увагу на тому, що в сучасних умовах юридичні власники підприємства (наприклад, акціонери) і її реальні власники - менеджери, які безпосередньо беруть господарські рішення, мають різні інтереси і повноваження. Так, якщо акціонери переслідують мету максимізації прибутку і її похідних (це відповідає уявленням в рамках класичної теорії фірми), то менеджери зацікавлені в зростанні активів підприємств, оскільки авторитет і престиж керуючого безпосередньо залежать від розмірів очолюваної ним компанії. Прагнення менеджерів до максимізації активів підприємства послужило основою для розвитку теорії зростання фірми. Крім того, зазначений конфлікт інтересів, а також асиметрія інформованості та повноважень власників і керуючих є основою, так званої агентської проблеми (синоніми - інсайдерська проблема, проблема «принципал-агент»), пов'язаної з тим, що менеджери, погодившись з особистими корисливими інтересами і використовуючи своє право укладати контракти від імені підприємств, можуть так розміщувати їх капітали, що очолювані ними фірми не тільки упускають вигоду, але й несуть прямі збитки. Масштабне здійснення менеджерами даних операцій, іменованих інсайдерськими, експерти Світового банку називають основною причиною кризових явищ у реальному секторі економіки перехідних країн.

Інституційне напрямок в аналізі принципів функціонування підприємств передбачає розгляд організації через призму контрактних відносин і вивчає вплив на діяльність економічних організацій різних інститутів (громадських обмежувачів), таких як держава, права власності, трансакційні витрати і т. п.

Так, з теорії прав власності ефективність функціонування будь-якого підприємства багато в чому залежить від формування на контрактній основі майнових прав на його активи. При цьому вважається, що зазначені майнові права утворюють цілий набір (пучок) елементарних прав (користування, розпорядження, спадкування і т. д.), від змісту якого залежить та чи інша форма власності. Таким чином, варіюючи вміст названого пучка прав, можна забезпечити умови для максимально ефективного використання підприємством ресурсів.

Теорія трансакційних витрат пояснює причину утворення фірми (підприємства) тим, що в її внутрішньому середовищі панують неринкові принципи. Дана обставина забезпечує економію на трансакційних витратах - витратах на здійснення ринкових угод (контрактів). З цієї точки зору держава і інші інститути, в тому числі принципи контрактації угод (трансакцій) та інші «правила гри» на ринку, повинні забезпечувати мінімізацію трансакційних витрат.

Умови функціонування підприємств в даний час сильно змінилися. Стрімке зростання і оновлення технологій, інформатизація суспільства, проблеми ризикових (венчурних) інвестицій, зростання ролі стратегічного менеджменту, посилення впливу людського фактора в усіх напрямках, процеси глобалізації економіки призвели до того, що сучасні теоретичні розробки в області теорії фірми здійснюються за такими фундаментальних напрямів:1.3. УСЛОВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Поскольку любое предприятие выступает, прежде всего, в качестве обособленной социально-экономической системы (организации), то его особенностью является наличие достаточно четко выраженных границ, разделяющих внутреннюю и внешнюю среду фирмы.

К внешней среде предприятия относятся независящие от него факторы его существования (макроокружение), а также частично зависящие от него условия (деловая среда предприятия).

Макроокружение предприятия отражает экономические, политико-правовые, социальные, технико-технологические и природно-географические условия его деятельности. Рассмотрим эти условия более подробно.

  1. Экономические условия макроокружения предприятия включают в себя рыночную конъюнктуру, господствующие экономические отношения, тип экономической системы и т. п. Так, важную роль в деятельности предприятия играет такой элемент его макроокружения, как экономическая система. Различают следующие основные типы экономических систем:

  1. Политико-правовые условия - это конституционный строй общества, регулирующее предпринимательскую деятельность законодательство, трудовое, социальное, экологическое право и т. д.

  2. Социальные условия связаны со всевозможными морально-этическими ценностями, идеалами, пристрастиями, вкусами, привычками, традициями, психологией, менталитетом потребителей продукции, поставщиков ресурсов и общества в целом, оказывающими существенное влияние на функционирование предприятия, а также с демографическими характеристиками общества - уровнем смертности, рождаемости, образования населения и т. п.

  3. Технико-технологические условия подразумевают уровень развития науки и техники, научно-технический прогресс, существующие технологии и технические факторы производства.

  4. Природно-географические условия макроокружения обусловлены местоположением предприятия и, следовательно, его обеспеченностью имеющимися в данной местности природными ресурсами.

Наряду с макроокружением частью внешней среды предприятия являются поставщики и потребители продукции, клиенты, банки, страховые компании и другие деловые партнеры. В отличие от факторов макроокружения, предприятие полностью или частично может выбирать детых партнеров и, следовательно, воздействовать на свою деловую среду, о чем говорилось выше.

Внутренняя среда предприятия - это совокупность составляющих его структуру социально-экономических (сотрудники и их группы, службы и хозяйственные подразделения и т. п.) и производственно-технологических (орудия и средства труда, техника, технологии и т. п.) элементов.

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ЦЕЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для любого предприятия характерны следующие элементы:

До недавнего времени считалось бесспорным утверждение о том, что основной и едва ли не единственной целью любого коммерческого предприятия является максимизация получаемой им прибыли. Однако в связи с возрастанием роли человеческого фактора, процессами глобализации и растущим осознанием необходимости гуманизации экономики, усилением влияния на жизнедеятельность человека глобальных проблем цивилизации выделяют следующие группы целей предприятия:

Необходимо отметить, что понятие предназначения, миссии предприятия гораздо более обширное, чем представление о его целях. Можно утверждать, что предназначение любого предприятия заключается в удовлетворении им каких-либо общественных потребностей. Даже чисто коммерческие предприятия, движимые, казалось бы, исключительно мотивом максимизации прибыли, благодаря принципу «невидимой руки» рынка способствуют своей деятельностью росту общественного благосостояния. Это возможно благодаря тому, что получить прибыль в рыночных условиях можно лишь путем реализации удовлетворяющих те или иные общественные потребности благ.

1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.5.1. Общая классификация предприятий
В основу классификации современных организаций могут быть положены различные принципы. Рассмотрим наиболее общую классификацию предприятий.

По цели деятельности предприятия бывают коммерческими и неком­мерческими. Основная цель коммерческих предприятий - получение прибыли, в то время как некоммерческие организации (благотворительные, пацифистские, религиозные, природоохранные) имеют иные цели и выполняют другие уставные задачи.

По форме собственности предприятия могут быть классифицированы как частные и государственные ( общественные). Если учредителем предприятия является частное лицо или группа частных совладельцев, то такое предприятие будет частным. Если в качестве его владельца выступает общество в целом или преимущественно общество, такое предприятие будет государственным (общественным). Разновидностью государственной собственности в Республике Беларусь является коммунальная и республиканская собственность. Кроме того, различают предприятия смешанной формы собственности, т. е. с долей частной и государственной собственности в его активах.

В зависимости от результатов производственной деятельности предприятия делятся на организации, производящие материальные блага и оказывающие услуги.

По виду удовлетворяемых общественных потребностей предприятия делятся на организации, удовлетворяющие внешний и внутренний спрос. Первые удовлетворяют потребности в благах людей, не являющихся членами данной фирмы, в то время как вторые - потребности работников этого же предприятия. Примером предприятия, удовлетворяющего внутренний спрос, является домашнее хозяйство.

На рис. 1 представлена общая классификация предприятий, удовлетворяющих внешний спрос.1.5.2. Классификация предприятий с позиций прикладной экономики
С точки зрения прикладной экономики все предприятия могут быть классифицированы следующим образом.

По размерам предприятия группируются как малые, средние и круп­ные. К малым предприятиям относятся фирмы с численностью работающих менее 25-100 человек (в зависимости от отрасли), к крупным - свыше 1000 сотрудников.

По участию иностранного капитала предприятия подразделяются на совместные, зарубежные и иностранные.

Совместное предприятие расположено на территории страны и имеет в уставном капитале долю, принадлежащую хотя бы одному иностранному инвестору. Зарубежное предприятие находится за пределами страны, но его уставный капитал принадлежит отечественным инвесторам. Иностранное предприятие расположено на территории страны, однако его уставный капитал полностью принадлежит иностранным инвесторам.

По отраслевому признаку предприятия подразделяются на относящиеся к сфере материального (промышленность, строительство, сельское хозяйство, связь, транспорт) и нематериального (здравоохранение, образование, торговля, наука, культура и др.) производства. При этом отраслью называется совокупность самостоятельных предприятий, характеризующихся единством назначения вырабатываемой продукции, общностью технологического процесса, однородностью перерабатываемого сырья.

По видам интеграции предприятия классифицируются как концерны, консорциумы, холдинги, финансово-промышленные группы, транснацио­нальные и межнациональные корпорации.

Концерн – это объединение предприятий, относящихся к одной или смежным отраслям.

Консорциумом называется объединение предприятий, относящихся к разным отраслям и сферам экономики, с целью совместного осуществления какого-либо проекта.

Холдинг (держательская компания) - это организация, владеющая контрольными пакетами других предприятий и контролирующая их деятельность.

Финансово-промышленная группа (ФПГ) - это многофункциональная диверсифицированная структура, объединяющая промышленный, финансовый, страховой, коммерческий капиталы.

Транснациональной корпорацией (ТНК) именуется национальное предприятие, активы которого размещены в нескольких странах.

Межнациональная корпорация (МНК) - это предприятие, активы которого принадлежат инвесторам из нескольких стран.

В зависимости от организационно-правовой формы хозяйственной деятельности различают:

Полное товарищество - это предприятие (хозяйственное товарищество), участники которого, именуемые полными товарищами, в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками, а управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается простым большинством голосов участников. При этом каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников.

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дело совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам. При совместном ведении дел товарищества его участникам для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или нескольким из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества.

Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или нескольким участникам, могут быть прекращены только судом по требованию одного или нескольких участников при наличии для этого серьезных оснований.

Коммандитное товарищество - это предприятие (хозяйственное товарищество), в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Коммандитное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. Управление деятельностью коммандитного товарищества осуществляется исключительно полными товарищами, в то время как вкладчики (коммандиты) не вправе участвовать в управлении делами предприятия. Вкладчики могут выступать от имени товарищества не иначе как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное двумя и более лицами предприятие (хозяйственное общество), уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытком, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный или единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран и не из числа его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью оно в праве ежегодно привлекать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участником (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается учрежденное двумя или более лицами предприятие (хозяйственное общество), уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества. При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. Управление обществом с дополнительной ответственностью осуществляется на тех же принципах, что и для общества с ограниченной ответственностью.

Акционерное общество - это предприятие (хозяйственное общество), уставный фонд которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акция - это ценная бумага, свидетельствующая о внесении владельцем определенной суммы денег в капитал акционерного общества и дающая право на получение ежегодного дохода - дивиденда из прибыли указанного общества. Различают следующие виды акций: именные и на предъявителя; простые (голосующие) и привилегированные (безголосые); размещенные, объявленные и оплаченные.

Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц, признается открытым акционерным обществом (ОАО). Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную продажу их на условиях, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь. ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков.

Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции только с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц, признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Органами управления акционерного общества являются общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган (рис. 2).

Высший орган управления в акционерном обществе - общее собрание его акционеров, в исключительную компетенцию которого входит:В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет). В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах должна быть определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) или единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. При этом по решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности акционерное общество должно ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками. По требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном фонде составляет 10% и более, может быть проведена аудиторская проверка деятельности акционерного общества.

Производственным кооперативом (артелью) признается предприятие (коммерческая организация), участники которого обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива и нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в равных долях в пределах, установленных уставом, но не меньше полученного годового дохода в производственном кооперативе.

Высший орган управления кооперативом - общее собрание его членов. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием. Исполнительные органы кооператива - правление и его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива. Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также председателем могут быть только члены кооператива, причем член кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления либо председателем.

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся:

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные (республиканские и коммунальные) либо частные унитарные предприятия. Управляет унитарным предприятием руководитель, которого назначает собственник имущества либо уполномоченный собственником Орган.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації