Скобеліна В.П., Любек Ю.В., Катишева Є.Г. Гроші. Кредит. Банки

n1.doc (12 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Міністерство освіти Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г.В.Плеханова

(Технічний університет)


В.П.Скобеліна, Ю.В.Любек, Е.Г.Катишева

Гроші. Кредит. Банки
Навчальний посібник


з


АНКТ-петербург

2003

УДК 336.74 (075.80)

ББК 65.012.2:65.262.6

С44


Розглянуто взаємозв'язок грошей і кредиту як економічних категорій, їх участь у грошовому обігу, показана найважливіша роль банків в організації грошового обороту в національній економіці. Особливу увагу приділено значенню грошей у формуванні та розвитку товарно-грошових відносин, міжнародної грошово-кредитної системи, їх специфіці як товару особливого роду, методам і способам регулювання попиту грошей на макрорівні.

Виділено питання формування фіскальної та грошово-кредитної політики держави, вдосконалення банківської системи країни, відображені аспекти регулювання платіжного обороту через банківську систему та формування ресурсів на фінансових (фондових) ринках.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Рецензенти: кафедра ціноутворення Санкт-Петербурзького державного університету економіки і фінансів, Б.В.Ільін (Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет).

Скобеліна В.П.

С44 Гроші. Кредит. Банки: Учеб. посібник / В.П.Скобеліна, Ю.В.Любек, Е.Г.Катишева. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). СПб, 2003. 80 с.

ISBN 5-94211-171-5.
УДК 336.74 (075.80)

ББК 65.012.2:65.262.6ISBN 5-94211-171-5

 Санкт-Петербурзький гірничий

інститут ім. Г.В.Плеханова, 2003 р.1. Гроші як ринкова категоріяОсновний закон ринку - це закон попиту. Поняття попиту є фундаментальним для всіх розділів економіки. Згідно найбільш загальним положенням цього закону, за інших рівних умов покупець виявляє більший попит на товар у міру того, як ціна на цей товар падає. Товар в широкому сенсі слова - те, що задовольняє ту чи іншу потребу покупця (окремої людини або господарюючого суб'єкта, групи людей або декількох господарюючих суб'єктів). Чи існує потреба в грошах? Відповідь на це питання настільки очевидний, що його скоріше можна замінити іншим, - скільки необхідно грошей? Інакше кажучи, гроші слід розглядати як товар з постійним попитом. Але тоді необхідно встановити його ціну. І ось тут стає очевидним й інше: гроші - це товар особливого роду, до його особливостей відноситься, насамперед, ціна грошей. Вона формується на кон'юнктурних засадах, але соизмерение попиту та пропозиції здійснюється на макрорівні, в межах національної економіки.

Гроші, як і будь-який товар, можуть «дешевшати» і «дорожчати», хоча будь-яка держава прагне до стійкої валюті та здійснює для її стабілізації вельми місткі й різнопланові заходи, що становлять державну грошово-кредитну політику. У цьому полягає друга особливість грошей - їх «ціна» регулюється державою і визначається станом національної економіки. І, нарешті, в якості ринкової категорії гроші повинні характеризуватися об'ємом продажів. Але якщо гроші і «продаються», то в процесі спекулятивних угод, які також обмежуються рамками закону. Отже, третя особливість грошей як ринкової категорії - їх продаж (обмін) регулюється і контролюється законом, тобто державою.

Гроші і кредит. Для грошей характерний не тільки постійний, але і зростаючий попит. Отже, управління кількістю грошей, що перебувають в кругообігу продуктів і доходів, передбачає їх раціональне використання і в нормальної виробничої діяльності господарюючих суб'єктів (ХС), і в економіці країни в цілому. Комерційна діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта спрямована на одержання і на максимізацію прибутку, а тому повинна відповідати таким умовам:

 виробництво здійснюється безперебійно, за прийнятою технологією, забезпечуючи випуск товарної продукції певного асортименту в потрібному обсязі;

 товарна продукція досить швидко і в повному обсязі реалізується на ринку за цінами, що забезпечує необхідний рівень рентабельності (прибутковості);

 запаси товарно-матеріальних цінностей гарантують безперервність процесів виробництва і реалізації продукції.

У конкретній практиці реалізація цих умов пов'язана з обліком і попередженням ризиків, пов'язаних із змінами (порушеннями, зривами) виробничо-господарських зв'язків господарюючого суб'єкта з підприємствами-партнерами (споживачами готової продукції господарюючого суб'єкта та постачальниками засобів виробництва для нього). Для погашення можливого збитку від таких ризиків господарюючі суб'єкти змушені страхуватися, створюючи матеріальні і грошові резерви або користуючись кредитом. Потреба в кредиті виникає у ХС у випадках, коли йому необхідні інвестиції (інновації) для зміцнення свого становища на ринку, для вдосконалення або розвитку виробництва. При цьому, як правило, це повинні бути «живі» гроші, а не гроші в матеріалізованої (засоби виробництва) або умовно-сурогатною (залік боргів, боргові зобов'язання, векселі) формах.

Держава має дефіцит грошових коштів навіть в умовах стабільної економіки. Воно не тільки зобов'язана виконувати внутрішні фінансові зобов'язання (виплати заробітної плати працівникам державного сектора, пенсій, допомог і т.п.), а й забезпечувати обороноздатність країни (оплата оборонних замовлень) і реалізацію соціальних програм щодо поліпшення життя населення. Крім того, держава несе певні фінансові зобов'язання за зовнішньої економічної діяльності і, нарешті, воно створює державні резерви Антиризиковий призначення (зокрема, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій).

Таким чином, і господарюючий суб'єкт, і держава з об'єктивних причин відчувають потребу в залученні додаткових грошових коштів. Як отримати їх, не збільшуючи (або майже не збільшуючи) загальної кількості грошей, що перебувають в обороті продуктів і доходів? Тільки за рахунок кредитів як господарюючим суб'єктам, так і державним фінансовим органам та уряду. Хоча загальна маса грошей щодо стійка, завжди є ті, хто має гроші (сберегателей), і ті, хто їх потребує (інвестори). Якщо надлишок грошей у зберігачів буде тим чи іншим способом акумульовано, і буде відомий період часу, протягом якого заощадження будуть знаходиться в такій якості, то можлива передача їх у тимчасове користування інвесторам (на регламентований час і за певну плату). Таким чином, гроші при кредитуванні стають товаром і одночасно капіталом, оскільки вони знову пускаються в оборот і приносять дохід.

Кредит - дуже важлива форма грошей, він безпосередньо бере участь у відтворювальному процесі, прискорюючи його. Він видається господарюючим суб'єктам (або державі) для покриття поточних витрат, і тоді гроші використовуються як засіб обігу, або для розвитку виробництва, в цьому випадку гроші виступають як засіб платежу. І в тому, і іншому випадку, це реальні гроші. Кредитні відносини пронизують товарно-грошові відносини, прискорюючи або замінюючи кругообіг товарів (продуктів) та доходів, тому гроші, що забезпечують кредитування, так звані «кредитні гроші», становлять більшу частину грошової маси. Кредитні гроші залежно від призначення кредиту мають різну швидкість обігу, але саме швидкість обороту кредитних грошей в значній мірі визначає швидкість обігу грошової маси. Тому необгрунтоване (не забезпечене відповідним приростом доходів) збільшення кредитних грошей порушує баланс між грошовим обігом і кругообігом продуктів і доходів, що призводить до додаткової емісії і до інфляції. Ті ж економічні наслідки тягне за собою і нецільове використання кредиту. Наприклад, якщо замість кредитів в реальний сектор економіки використовуються міжбанківські кредити. Таке прокручування «порожніх» кредитних грошей супроводжується зростанням їхньої маси.

Роль банків у грошовому та кредитному обороті. Кредитні гроші в обороті грошових ресурсів виділяються в окрему категорію, насамперед, тому, що швидкість їх обігу в певній мірі декларована (кредити видаються на той чи інший термін). Їх оборот, ізольований в системі товарно-грошових відносин, отримав назву кредитного обороту. Кредитний оборот є складовою грошового обороту, він формується з тимчасово не задіяна в цьому обороті частини доходів (заощаджень). Очевидно, що для здійснення кредитного обороту необхідно сполучна ланка, призначення якого - виділити заощадження, акумулювати їх і пустити в кредитний оборот. Таким ланкою є банки.

Банки, згідно правовим актам, - це кредитні організації, яким дано виключне право здійснювати в сукупності наступні операції:

 залучення у внески грошових коштів;

 розміщення залучених коштів на умовах повернення, платності і терміновості;

 відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

Банки забезпечують формування кредитного обороту, але для його правильного функціонування необхідний механізм управління кредитним оборотом, регулювання двостороннього зв'язку між грошовим і кредитним оборотом та контролю за стабільністю (і законністю) кредитного обороту. Комплекс цих завдань вирішує банківська система країни.

Банківські системи, як правило, мають двох-або трирівневу структуру. Наприклад, банківська система США складається з Ради керуючих Федеральної резервної системи (перший рівень), федеральних резервних банків (другий рівень) і мережі комерційних банків (третій рівень). Банківська система Росії включає на першому рівні Центральний банк Російської Федерації (далі ЦБ РФ), на другому комерційні банки та інші кредитні установи, що отримали ліцензії на здійснення банківських операцій. Основним оперативним ланкою кредитного обороту є комерційні банки, які виконують активні (надання позичок) і пасивні (залучення вкладів) операції. ЦБ РФ регулює грошовий обіг у країні і контролює діяльність комерційних банків. Контрольні функції ЦБ РФ багатопланові:

 видача ліцензій на право здійснення всіх або окремих банківських операцій;

 реєстрація банків;

 організація системи грошового банківського нагляду за створенням і діяльністю комерційних банків;

 розробка гнучкою і доступною для населення системи оповіщення про результати банківського нагляду.

Контрольна і регулююча функції ЦБ РФ регламентовані федеральним законом «Про банки і банківську діяльність» 1996 р. і федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)».

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації