Питання з промислової безпеки Літер А (загальні правила промислової безпеки)

n1.doc (6 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6

Квиток 1


1 Норми ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" поширюються на

Всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, що здійснюють діяльність у галузі промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів на території Російської Федерації
Початок форми

Кінець форми

2 В якому нормативному акті встановлено, що Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду є федеральним органом виконавчої влади в галузі промислової безпеки?

У Постанові Уряду Російської Федерації "Про Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду" від 30.07.2004 р. N 401

Початок форми

Кінець форми

3 Який мінімальний термін дії ліцензії встановлено Федеральним законом "Про ліцензування окремих видів діяльності"?

5 років

Початок форми

Кінець форми
4 Які терміни встановлено Трудовим кодексом Російської Федерації для проведення розслідування нещасного випадку з працівником у результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті?

15 днів

Початок форми

Кінець форми

5 Які умови повинні встановлюватися законом при встановленні в ньому норми обов'язкового страхування цивільної відповідальності?

Встановлення об'єктів, що підлягають обов'язковому страхуванню, мінімальних розмірів страхових сум та ризиків, від яких об'єкти повинні бути застраховані

Початок форми

Кінець форми

6 У якому випадку передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил обліку, зберігання, перевезення та використання вибухових, легкозаймистих речовин і піротехнічних виробів, а також незаконне пересилання цих речовин поштою або багажем?

У разі, якщо ці діяння призвели по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини

Початок форми

Кінець форми

7 Хто має право видавати дозволи на виготовлення та застосування технічних пристроїв для небезпечних виробничих об'єктів?

Центральний апарат Ростехнагляду або його територіальні органи в залежності від виду (типу) технічного пристрою

Початок форми

Кінець форми

8 Перелік відомостей, які повинні міститися в інформації про організацію виробничого контролю встановлений в:

Правилах організації та здійснення виробничого контролю за дотриманням вимог промислової безпеки
Початок форми

Кінець форми

9 Який термін встановлено для проведення експертизи промислової безпеки?

Визначається складністю об'єкта експертизи, але не повинен перевищувати трьох місяців з моменту отримання комплекту необхідних документів

Початок форми

Кінець форми

10 Дати визначення поняттю "ризик":

Ризик - міра небезпеки, що характеризує ймовірність виникнення можливих аварій і тяжкість їх наслідків

Початок форми

Кінець форми


Квиток 21 Який нормативний правовий акт містить найбільш повний перелік завдань Ростехнагляду?

Постанова Уряду Російської Федерації "Про Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду" від 30.07.04 р. N 401

Початок форми

Кінець форми

2 Які документи представляє здобувач для отримання ліцензії на експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта?

Заява про видачу ліцензії з необхідними додатками, а також копії: акта приймання небезпечного виробничого об'єкта в експлуатацію, позитивного висновку експертизи промислової безпеки, декларації промислової безпеки, сертифікатів відповідності застосовуваного на об'єкті обладнання і технічних засобів, договору обов'язкового страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечного об'єкта

Початок форми

Кінець форми

3 В який термін має бути складений акт розслідування причин аварії?

10 днів

Початок форми


Кінець форми

4 В яких випадках проводиться первинна атестація в галузі промислової безпеки?

При переході з однієї організації в іншу

Початок форми

Кінець форми

5 Відповідно до ЦК РФ об'єкти страхування, страхові ризики і мінімальні розміри страхових сум для обов'язкових видів страхування мають бути визначені?

Тільки у федеральних законах

Початок форми

Кінець форми

6 Який з перелічених документів повинен бути представлений експлуатуючою організацією для реєстрації належного їй небезпечного виробничого об'єкта в державному реєстрі?

Карта обліку в державному реєстрі небезпечних виробничих об'єктів

Початок форми

Кінець форми

7 В обов'язки організації в галузі промислової безпеки відповідно до ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" входить:

Забезпечення працівників нормативними правовими актами та нормативно-технічними документами, які встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об'єкті

Початок форми

Кінець форми

8 Технічні пристрої, які застосовуються на небезпечному виробничому об'єкті, в процесі експлуатації підлягають:

Експертизі промислової безпеки

Початок форми

Кінець форми

9 Яка з перерахованих завдань не належить до завдань виробничого контролю?

Контроль за забезпеченням працівників небезпечних виробничих об'єктів індивідуальними засобами захисту

Початок форми

Кінець форми

10 Хто здійснює облік і зберігання декларацій промислової безпеки, а також моніторинг ходу декларування промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів?

Ростехнагляд та його територіальні органи

Початок форми

Кінець форми

Квиток 31 Метою ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" є:

Попередження аварій на небезпечних виробничих об'єктах і забезпечення готовності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, до локалізації та ліквідації наслідків зазначених аварій

Початок форми

Кінець форми

2 До основних функцій федерального органу виконавчої влади в галузі промислової безпеки відносяться:

Здійснення відповідного нормативного регулювання, а також спеціальних дозвільних, контрольних та наглядових функцій у сфері промислової безпеки

Початок форми

Кінець форми

3 Якими документами можуть встановлюватися обов'язкові вимоги у сфері технічного регулювання?

Технічними регламентами, прийнятими міжнародними договорами, федеральними законами, іншими нормативними правовими актами РФ

Початок форми

Кінець форми

4 В який термін ліцензує орган зобов'язаний прийняти рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії?

Не пізніше 45 днів з дня надходження заяви про надання ліцензії та доданих до неї документів

Початок форми

Кінець форми

5 Хто має право приймати рішення про створення державної комісії з технічного розслідування причин аварії та призначати голову зазначеної комісії?

Президент Російської Федерації або Уряд Російської Федерації

Початок форми

Кінець форми

6 Які категорії керівників і фахівців, як правило, проходять атестацію з промислової безпеки в Міжрегіональних територіальних атестаційних комісіях Ростехнагляду?

Керівники, члени атестаційної комісії організації, якщо чисельність працівників організації, піднаглядній Ростехнадзору, становить від 1000 до 1999 осіб
Початок форми

7 липня Хто є страхувальниками?

Юридичні особи та дієздатні фізичні особи та дієздатні особи, що уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону

Початок форми

8 серпня Яким чином виробляється введення в експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта?

У порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про містобудівної діяльності
Початок форми

9 вересня Хто затверджує висновок експертизи промислової безпеки?

Федеральний орган виконавчої влади в галузі промислової безпеки або його територіальний орган
Початок форми

10 Для яких небезпечних виробничих об'єктів обов'язкове розробка декларації промислової безпеки?

Для об'єктів, на яких утворюються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини в кількостях рівних або більше кількостей, зазначених у додатку 2 до Федерального закону "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів"
Початок форми
Квиток 4
1 Уповноважені чи інші федеральні органи виконавчої влади, крім Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду, здійснювати спеціальні дозвільні, контрольні чи наглядові функції в галузі промислової безпеки?

Так, якщо Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації їм надане таке право
Початок форми

2 Що є об'єктом технічного регулювання?

Продукція, в тому числі будинки, будівлі та споруди або пов'язані з вимогами до продукції процеси проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг
Початок форми

3 Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних вимог і умов здійснюється:

Ліцензують органами

Початок форми

4 Чи зобов'язана організація, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, повідомляти інформацію про інциденти в територіальний орган Ростехнагляду? Якщо так, то з якою періодичністю?

Так, щоквартально

Початок форми

5 В якій атестаційної комісії в разі аварії на об'єкті повинні проходити позачергову атестацію керівник організації або особи, на яких покладено відповідальність за безпечне ведення робіт на небезпечному виробничому об'єкті?

У Центральної атестаційної комісії

Початок форми

6 Страхування відповідальності за заподіяння шкоди у разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті обов'язково:

В силу умов дії ліцензії на експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта

Початок форми

7 В обов'язки організації в галузі промислової безпеки відповідно до ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" входить:

Призупинення роботи в разі аварії або інциденту на небезпечному виробничому об'єкті

Початок форми

8 Положення про виробниче контролі вважається прийнятим після:

Затвердження його керівником організації, що експлуатує небезпечний виробничі об'єкти та погодження з територіальним органом Ростехнагляду
Початок форми

9 Які вимоги пред'являються до експертів, які проводять експертизу промислової безпеки?

Вони повинні мати вищу технічну освіту за фахом, відповідній сфері діяльності експерта, атестацію з промислової безпеки та кваліфікаційне посвідчення експерта
Початок форми

10 Хто стверджує декларацію промислової безпеки?

Керівник експлуатуючої організації або замовник проекту

Початок форми
Квиток 5

1 У сферу компетенції Ростехнагляду не входить:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Початок форми
2 Технічні регламенти не приймаються з питань:

охорони праці та здоров'я громадян

Початок форми

3 У яких з перерахованих документах не може встановлюватися перелік документів, що підтверджують відповідність претендента ліцензії встановленим ліцензійним вимогам і умовам?

У нормативних правових актах федеральних органів виконавчої влади

Початок форми

4 Яка періодичність перевірки знань виробничих інструкцій встановлена ​​для робочих основних професій організацій, піднаглядних Ростехнадзору?

Не рідше одного разу на рікПочаток форми

5 Згідно ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" організація, що експлуатує ОПО зобов'язана страхувати відповідальність за заподіяння шкоди

Життю, здоров'ю та / або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищуПочаток форми

6 Хто з перелічених суб'єктів здійснює ідентифікацію небезпечних виробничих об'єктів?

Організація, яка експлуатує небезпечні виробничі об'єктиПочаток форми

7 Які з технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об'єкті, підлягають сертифікації на відповідність вимогам промислової безпеки?

Технічні пристрої, перелік яких розробляється і затверджується в порядку, що встановлюється Урядом Російської ФедераціїПочаток форми

8 Які кваліфікаційні вимоги пред'являються до працівника, відповідального за здійснення виробничого контролю?

Вища технічна освіта, стаж роботи не менше 3 років на відповідній роботі на небезпечному виробничому об'єкті галузі, посвідчення, яке підтверджує проходження атестації з промислової безпеки

Початок форми

9 Чим визначається обов'язковість проведення експертизи промислової безпеки?

Федеральним законом "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" або приписом федерального органу виконавчої влади в галузі промислової безпекиПочаток форми

10 Яким документом встановлюється перелік відомостей, що містяться у декларації промислової безпеки та порядок її оформлення?

Положенням, затвердженим постановою РостехнаглядуПочаток форми
Квиток 6
1что таке "вимоги промислової безпеки" (відповідно до ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів")?

Умови, заборони, обмеження та інші обов'язкові вимоги, що містяться в 116-ФЗ від 21.07.1997, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, а також у нормативних технічних документах, які приймаються у встановленому порядку і дотримання яких забезпечує промислову безпекуПочаток форми

2 В якій з перерахованих областей діяльності Ростехнагляд не здійснює контроль і нагляд?

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Початок форми

3 Що є об'єктом технічного регулювання?

Продукція, в тому числі будинки, будівлі та споруди або пов'язані з вимогами до продукції процеси проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг

Початок форми

4 У повноваження видають ліцензії не входить:

Анулювання ліцензії в разі порушення вимог промислової безпеки

Початок форми

5 Чи зобов'язані представники організації, що експлуатує небезпечний виробничий об'єкт, приймати участь у технічному розслідуванні причин аварій? Якщо так, то в якій якості?

Так, в якості члена комісії з розслідування

Початок форми

6 Які вимоги пред'являються до осіб, що не пройшли перевірку знань (атестацію) з промислової безпеки?

Особи, які не пройшли перевірку знань, повинні пройти її повторно в терміни, встановлені атестаційною комісієюПочаток форми

7 Скільки типів небезпечних виробничих об'єктів встановлюється Федеральним законом "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" з метою страхування?

Три

Початок форми

8 У якому випадку може бути збільшений термін підготовки та видачі свідоцтва про реєстрацію небезпечних виробничих об'єктів?

У разі реєстрації в її складі більше 100 небезпечних виробничих об'єктів або в разі необхідності надання від організації додаткових відомостей

Початок форми

9 У якому випадку порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах або у вибухонебезпечних цехах карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або без такого?

У разі, якщо це могло спричинити смерть людиниПочаток форми

10 Хто має право на проведення експертизи промислової безпеки?

Організації, що мають ліцензію на проведення експертизи промислової безпекиПочаток форми
Квиток 7
1 Які нормативні документи не можуть прийматися з питань промислової безпеки?

Нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації

Початок форми

2 Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду встановлює порядок:

Проведення технічного розслідування причин аварій, інцидентів та випадків втрати вибухових матеріалів промислового призначенняПочаток форми

3 Технічні регламенти не приймаються з питань:

охорони праці та здоров'я громадян

Початок форми

4 Згідно ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» вводиться обов'язок страхувати громадянську відповідальність за заподіяння шкоди третім особам і навколишньому природному середовищу для:

Організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єктиПочаток форми
5 Метою реєстрації небезпечних виробничих об'єктів в державному реєстрі є:

Учет опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций для накопления, анализа и хранения систематизированной информацииНачало формы

6 В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:

Планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объектеНачало формы

7 Кто устанавливает правила проведения сертификации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах?

Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности совместно с федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и сертификацииНачало формы

8 К обязанностям работника, ответственного за осуществление производственного контроля, не относится:

Атестація робочих місцьНачало формы

9 Что не подлежит экспертизе промышленной безопасности?

Проектная документация на строительство опасного производственного объектаНачало формы

10 Назвать основные поражающие факторы аварии на ОПО:

Воздушная ударная волна; тепловое излучение; токсические нагрузки; летящие осколки элементов оборудования и конструкций; обрушение конструкций, зданий, сооруженийНачало формы
Билет 8
1 В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных?

В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"Начало формы

В каком нормативном правовом акте определены федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора?

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.02.06 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации

Начало формы
что является объектом технического регулирования?

Продукция, в том числе здания, строения и сооружения или связанные с требованиями к продукции процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услугНачало формы

Кто проводит первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и внеплановый инструктажи по безопасности для рабочих основных профессий организаций, поднадзорных Ростехнадзору?

Непосредственный руководитель работНачало формы

Минимальная страховая сумма для объектов 1 типа (количество опасного вещества больше предельного) с 1.01.01 составляет:

7 000 000 руб.

Начало формы

В обязанности организации в области промышленной безопасности в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" входит:

Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиямиНачало формы

Общая продолжительность рассмотрения заявления на получение разрешения и сопроводительной документации, оформления и регистрации разрешения на изготовление и применение технического устройства не должна превышать:

60 днівНачало формы

Кто устанавливает требования к порядку организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности?

Уряд Російської ФедераціїНачало формы

Кто принимает организационно-методические документы по аккредитации в области промышленной безопасности?

Наблюдательный совет Единой системы оценки соответствия РостехнадзораНачало формы

Какой экспертизе подлежит декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе проектной документации на капитальный ремонт опасного производственного объекта?

Государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельностиНачало формы

Билет 9
Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - это:

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварийНачало формы

С какой целью организуется и осуществляется федеральный надзор в области промышленной безопасности?

В целях проверки выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований промышленной безопасностиНачало формы
Что является объектом технического регулирования?

Продукция, в том числе здания, строения и сооружения или связанные с требованиями к продукции процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услугНачало формы

Лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии в случае:

Привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к административной ответственностиНачало формы

В каких организациях может проводиться предаттестационная подготовка по промышленной безопасности?

В организациях (подразделениях организаций), занимающихся подготовкой по промышленной безопасности, располагающих в необходимом количестве аттестованными штатными специалистами (преподавателями)Начало формы

Сколько типов опасных производственных объектов устанавливается Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в целях страхования?

ТриНачало формы

К опасным производственным объектам не относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:

Используется оборудование, работающее под давлением менее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды менее 115°СНачало формы

Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах?

Организации, аккредитованные федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасностиНачало формы

Информация об организации производственного контроля по планам на текущий год и по итогам прошедшего года представляется:

В сроки, устанавливаемые соответствующими федеральными органами исполнительной властиНачало формы

Кто устанавливает сроки разработки декларации промышленной безопасности для действующих опасных производственных объектов?

Уряд Російської ФедераціїНачало формы

Билет 10
Термин "авария" в ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" используется в значении:

Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном

объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ

Начало формы

Должностные лица Ростехнадзора не вправе:

Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств

Начало формы
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації