Степановских Є.І. Тестові завдання для самоконтролю з курсу фізичної хімії

n1.doc (1 стор.)
Оригінал
Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО «Уральський державний технічний університет? УПІ »Фізична хімія
Тестові завдання для самоконтролю

з курсу «Фізична хімія»

для студентів хіміко  технологічного факультету

Єкатеринбург

2007

УДК 544 (076) С79
Укладач Степановских Є.І.

Науковий редактор проф., Д-р хім. наук Марков В.Ф.
Фізична хімія: тестові завдання для самоконтролю з курсу «Фізична хімія» / сост. Є. І. Степановских.  Єкатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ? УПІ, 2007? 28 с.

Тестові завдання призначені для самостійного контролю засвоєння матеріалу курсу фізичної хімії, вони складені з усіх розділів курсу.
Бібліогр.: 6 назв. Рис. 36.
Підготовлено кафедрою «Фізична та колоїдна хімія».
© ГОУ ВПО «Уральський

державний технічний

університет - УПІ », 2007

Даний банк, що містить 100 тестових завдань, призначений або для самоконтролю, проведеного студентами в ході вивчення курсу «Фізична хімія», або при використанні відповідних комп'ютерних програм може використовуватися в якості одного з видів контролю (поточного або підсумкового), при оцінці знань студентів за рейтинговою технології, при цьому тест формується за випадковим вибором.

Вся сукупність тестових завдань розділена на дві частини, оскільки навчання студентів фізичної хімії триває два семестри, і тому контроль зручніше проводити окремо по кожному семестру.

Завдання представлені у вигляді двох стандартизованих форм: закритою і на встановлення відповідності.

Тестові завдання не вимагають додаткових пояснень за способом введення тестованих висновків. Закрита форма тестового завдання передбачає вибір одного, двох або трьох вірних висновків. У тестових завданнях використовуються загальноприйняті терміни і символи, що вживаються при вивченні даного курсу і тому не потребують пояснень. Зміст тестових завдань відповідає Державному освітньому стандарту вищої та середньої освіти та навчальному плану з напряму підготовки 240400 - Технологія органічних речовин і палив, спеціальностей: 240401 - хімічна технологія органічних речовин і по напрямку 240900 - Біотехнологія, спеціальності 240901-біотехнологія.

Тестові завдання склала: Степановских Є.І., доц., К.х.н. Розробка даного банку тестових завдань відбувалася протягом 2005  2007 рр..

Змістовна структура тесту представлена ​​в таблиці.

Розділ курсу фізичної хімії

Номери ТЗ

Кількість
1 частина1

Основні поняття фізичної хімії. Постулати фізичної хімії. Характеристичні функції

ТЗ 1  ТЗ 26.

26

2

Розчини

ТЗ 27  ТЗ 39

13

3

Зміна екстенсивних властивостей системи. Хімічна рівновага

ТЗ 40  ТЗ 44

5
2 частина4

Фазові рівноваги в одно-і двокомпонентних системах

ТЗ 45  ТЗ 72

28

5

Електрохімія

ТЗ 73  ТЗ 88

16

6

Хімічна кінетика

ТЗ 89  ТЗ 100

12ТЗ 1.

Математичневираз ДЛЯ Ентальпії

 1. H = U + pV.

 2. H = U - TS.

 3. H = G + TS.

 4. H = F TS.

 5. H = G TS.


ТЗ 2

Математичневираз ДЛЯ енергії Гіббса

 1. G = U - TS.

 2. G = H - TS.

 3. G = F + pV.

 4. G = F - TS.

 5. G = H - pV.


ТЗ 3

Определительного вираз для функції Гельмгольца

 1. F = H - TS.

 2. F = U - TS.

 3. F = G - TS.

 4. F = G - pV.

 5. F = U + pV.


ТЗ 4

ДЛЯ Ентальпії Природним є НАБІР ЗМІННИХ

 1. T, p, .

 2. T, V, n k.

 3. S, p, .

 4. S, V, .

 5. S, p, n k.


ТЗ 5

ВНУТРІШНЮ ЕНЕРГІЮ ЗРУЧНО РОЗГЛЯДАТИ ЯК ФУНКЦІЮ

 1. f (T, S, ).

 2. f (S, V, ).

 3. f (S, p, ).

 4. f (S, V, n k).

 5. f (S, p, n k).


ТЗ 6

Фундаментального рівняння Гіббса ДЛЯ ЗАКРИТОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ХІМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МАЄ ВИД

 1. dG = TdS - pdV.

 2. dG =  TdS - Vdp.

 3. dG =  SdT + Vdp.

 4. dG = SdT + pdV.

 5. dG = SdT - Vdp.ТЗ 7.

ВІДПОВІДНІСТЬ термодинамічних функцій ЗАКРИТОЇ СИСТЕМИ І ЇХ ПРИРОДНИХ ЗМІННИХ

1. Н а) S, V

2. G б) S, p

3. F в) p, T

г) p, V

д) T, V

е) S, T
ТЗ 8.

ПРИВАТНА ПОХІДНА Ентальпії ПО ентропія дорівнює

1. T

2. p

3. T

4.

5. V
ТЗ 9.

ВІДПОВІДНІСТЬ УЗАГАЛЬНЕНИХ КООРДИНАТ узагальнений потенціал

1. Ентропія а) хімічний потенціал

2. Число молей компонента k б) маса

3. Обсяг в) негативний тиск

г) температура

д) ентальпія

е) різниця тисків
ТЗ 10.

ВІДПОВІДНІСТЬ термодинамічних функцій ЇЇ определительного вираженими
1. Ентальпія а) H TS

2. Енергія Гельмгольца б) H + pV

3. Енергія Гіббса в) U + TS

г) U TS

д) U + pV

е) TS + pV
ТЗ 11.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ФОРМА ПЕРШОГО ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ ДЛЯ ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ХІМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

 1. dU = TdS  pdV +

 2. dU =  TdS + pdV +

 3. dU = SdT  pdV +

 4. dU = SdT  pdV

 5. dU = TdS  pdV


ТЗ 12.

Математичневираз ПЕРШОГО ЗАКОНУ ТЕРМОДИНАМІКИ ДЛЯ ІЗОЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ

 1. dU = 0.

 2. dU = dQ  pdV.

 3. U = const.

 4. dU = dQ + pdV.

 5. dU = dQ.


ТЗ 13.

ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

 1. Сформульовано постулатівних.

 2. Виведений на підставі законів квантової хімії.

 3. Носить статистичний характер.

 4. Має обмеження по області дії.

 5. Абсолютний в застосуванні.


ТЗ 14.

СТАВЛЕННЯ ЗМІНИ число молів КОМПОНЕНТУ k В ХОДІ РЕАКЦІЇ До стехіометричні коефіцієнти НАЗИВАЄТЬСЯ

 1. Ступенем дисоціації.

 2. Глибиною хімічної реакції.

 3. Щільністю глибини хімічної реакції.

 4. Хімічної змінної.

 5. Ступенем перетворення.


ТЗ 15.

ВИРАЗ: ЕНТРОПІЯ бездефектний КРИСТАЛА при абсолютному нулі дорівнюють нулю

 1. Називається постулатом Планка.

 2. Називається теплової теоремою Нернста.

 3. Третім законом термодинаміки.

 4. Законом фазового рівноваги.

 5. рівнянням Клайзіуса  Клапейрона.


ТЗ 16.

ПРИВАТНА ПОХІДНА Ентальпії ПО ТЕМПЕРАТУРІ при сталості ТИСКУ У ЗАКРИТОЇ СИСТЕМІ НАЗИВАЄТЬСЯ

 1. Парциально-мольной ентропією.

 2. Ізобарно теплоємністю.

 3. Ізохорно теплоємністю.

 4. Мольной ентропією.

 5. Ентропією змішання.


ТЗ 17.

ПОХІДНА ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ

 1. Хімічний потенціал компонента k.

 2. Парциальную мольну енергію Гіббса компонента k.

 3. Мольную ентропію компонента k.

 4. Мольную енергію Гіббса.

 5. Парциальную мольну ентропію компонента k.


ТЗ 18.

ВІДПОВІДНІСТЬ НАЗВИ ЗАКОНІВ ЇХ математичного виразу
1. Закон Гіббса  Дюгема а) .

2. Закон Гіббса  Гельмгольца б) .

3. Закон Генрі в) .

г) .

д) .

е) .
ТЗ 19.

ІНТЕНСИВНІ ЗМІННІ

 1. Масса.

 2. Температура.

 3. Тиск.

 4. Теплоємність.

 5. Число молей речовини.


ТЗ 20.

ЕКСТЕНСИВНІ ЗМІННІ

 1. Масса.

 2. Тиск.

 3. Обсяг.

 4. Температура.

 5. Концентрація.


ТЗ 21.

ЗАГАЛЬНОЇ кількісною мірою, характеризує різні типи Взаємодія СИСТЕМИ З НАВКОЛИШНЬОГО середовища, є

 1. Енергія Гіббса.

 2. Робота.

 3. Теплота.

 4. Внутрішня енергія.

 5. Ентальпія.ТЗ 22.

ЕНТРОПІЯ ІЗОЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРИ оборотність процесу

 1. Дорівнює нулю.

 2. Зростає.

 3. Зменшується.

 4. Незмінна завжди.

 5. Зростає тільки при зниженні температури.

 6. Зменшується при сталості тиску.


ТЗ 23.

У СТАНІ РІВНОВАГИ ЕНЕРГІЯ Гельмгольца

1. Має максимальне значення.

2. Має мінімальне значення.

3. Равна нулю.

4. Равна нулю при сталості температури.

5. При сталості обсягу дорівнює нулю.
ТЗ 24.

Ентальпія ЗАКРИТОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ХІМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

 1. Не змінюється із зростанням ентропії.

 2. Зменшується з ростом ентропії.

 3. Збільшується з ростом тиску.

 4. Зменшується з ростом тиску.

 5. Збільшується із зростанням ентропії.


ТЗ 25.

ЯКЩО ЗМІННІ: ОБСЯГ СИСТЕМИ, ТЕМПЕРАТУРА І число молів КОМПОНЕНТІВ, ТО характеристичної функції

 1. Енергія Гіббса.

 2. Енергія Гельмгольца.

 3. Ентальпія.

 4. Внутрішня енергія.

 5. Ентропія.


ТЗ 26.

КРИТЕРІЙ мимовільно ізобарну  ізотермічні ПРОЦЕСУ В ЗАКРИТОЇ СИСТЕМІ

 1. Енергія Гельмгольца.

 2. Енергія Гіббса.

 3. Ентальпія.

 4. Внутрішня енергія.

 5. Ентропія.


ТЗ 27.

ХІМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПОНЕНТУ k СПІВПАДАЄ З

 1. Мольной енергією Гельмгольца.

 2. Мольной енергією Гіббса.

 3. Парциально-мольной енергією Гельмгольца.

 4. Парциально-мольной енергією Гіббса.

 5. Парциально-мольной ентальпією.ТЗ 28.

ХІМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПОНЕНТУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗОВОГО РОЗЧИНУ

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .
ТЗ 29.

Рівняння, що описують ЗАЛЕЖНІСТЬ ХІМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПОНЕНТУ неідеальні розчини ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І СКЛАДУ РОЗЧИНУ

1. .

2. .

3. .

4.

5.
ТЗ 30.

Питомий об'єм чистих речовин k Є

 1. Величина, обернено пропорційна щільності маси.

 2. Ставлення мольного обсягу до щільності маси.

 3. Твір щільності маси на мольну масу.

 4. Твір мольного обсягу на щільність маси.

 5. Питома обсяг, помножений на мольну масу.


ТЗ 31.

При знаходженні ПО МЕТОДУ Розебома парциальности мольну Ентальпії ПЕРШОГО компоненти розчину постійна

 1. Тиск і температура.

 2. Тиск і ентропія.

 3. Обсяг і температура.

 4. Тиск, обсяг і число молей другого компонента.

 5. Температура, обсяг і число молей другого компонента.


ТЗ 32.

Мольну МАСА бінарного розчину дорівнює

 1. M 1 N 1 + M 2 N 2.

 2. M 1 + M 2

 3. Ѕ (M 1 + M 2)

 4. M 11 + M 22

 5. (M 1 + M 2) (N 1 + N 2).

ТЗ 33.

Парціальний молярний об'єм другого компонента бінарного РAСТВОРА МАЄ РОЗМІРНІСТЬ

 1. м 3  моль / кг.

 2. м 3 / кг.

 3. м 3 / моль  К.

 4. м 3 / моль.

 5. моль / м 3.


ТЗ 34.

РІЗНИЦЯ МІЖ парциальности молярний об'єм КОМПОНЕНТУ k І молярний об'єм чистих речовин k НАЗИВАЄТЬСЯ

 1. Парціальним мольну надлишковим об'ємом.

 2. Парціальним мольну об'ємом змішання.

 3. Зміною об'єму системи при змішанні.

 4. Мольной ентропією змішання.

 5. Повним обсягом змішання.


ТЗ 35.

Парціальний молярний об'єм ЗНАХОДЯТЬСЯ ПО ЗАЛЕЖНО

 1. Мольного об'єму від мольной частки другого компонента.

 2. Повного об'єму від мольной частки другого компонента.

 3. Повного об'єму від числа молей другого компонента.

 4. Мольного об'єму від числа молей другого компонента.

 5. Мольного об'єму від маси другого компонента.


ТЗ 36.

ПИТОМА ізобарну теплоємність має розмірність

 1. Дж / моль.

 2. Дж / кг.

 3. Дж / К.

 4. Дж / кг  К.

 5. Дж / моль  К.


ТЗ 37.

Регулярність НАЗИВАЮТЬСЯ РОЗЧИНИ, ДЛЯ ЯКИХ СПРАВЕДЛИВО СПІВВІДНОШЕННЯ

 1. g E = Ts E

 2. g E = h E

 3. g E = Ts E - h E

 4. g E = h E + Ts E

 5. g E = h E - Ts E.


ТЗ 38.

Атермальне РОЗЧИНИ утворити

 1. Молекулами, розміри яких сильно різняться.

 2. Однаковими за розмірами молекулами.

 3. Молекулами речовин, близьких за властивостями.

 4. Оптичними ізомерами.

 5. Речовинами при однаковій температурі.ТЗ 39.

ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗМІРНОСТІ УВАЗІ теплоємність

1. Питома. а) Дж / К.

2. Мольна. б) Дж  моль / К.

3. Повна. в) Дж / моль  К.

г) Дж / кг.

д) Дж / кг  К.

е) Дж / моль.
ТЗ 40.

КУТОВИЙ КОЕФФІЦІНТ дотична до графічної залежності мольну Ентальпії РЕАКЦІЇ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

 1. Дорівнює повній ентропії реакції.

 2. Повної ізобарно теплоємності реакції.

 3. Мольной ізобарно теплоємності.

 4. Приватної похідною мольной ентальпії по температурі.

 5. Зміні мольной ентропії за рахунок реакції.


ТЗ 41.

РІВНЯННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ

 1. Рівнянням ізотерми Вант  Гоффа.

 2. Рівнянням ізобари Вант  Гоффа.

 3. Рівнянням для розрахунку диференціального мольного зміни енергії Гіббса.

 4. Рівнянням ізохори Вант  Гоффа.

 5. Рівнянням для розрахунку константи рівноваги.ТЗ 42.

ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ Стехіометрична рівнянь газової РЕАКЦІЇ І ЗАКОНОМ ХІМІЧНОГО РІВНОВАГИ
1. A + B = C. а) .

2. A = B. б) .

3. A = B + C. в) .

г) .

д) .

е) .


ТЗ 43.

ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТАНТИ РІВНОВАГИ екзотермічніреакцій ВІД ТЕМПЕРАТУРИ


1.
2.
3.
4.
5.


ТЗ 44.

ЗАКОН ДІЮТЬ МАСС сформулювали

 1. Гіббс і Гельмгольц.

 2. Гульдберг і Вааге.

 3. Гуггенгейм.

 4. Гіббс і Дюгем.

 5. Ван дер Ваальса.ТЗ 45.

ПРАВИЛО РІВНОВАГИ ФАЗ Гіббс

1. = K - f +2.

2. = 2 - k + f.

3. = F - k - 2.

4. = K - f - 1.

5. = F - 2 + k.
ТЗ 46.

ОБЛАСТІ рівноважного СПІВІСНУВАННЯ ФАЗ НА діаграм стану однокомпонентних СИСТЕМИ


1.
2.
3.
4.
5.

ТЗ 47.

УМОВИ ФАЗОВОГО РІВНОВАГИ

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .
ТЗ 48.

НА діаграм стану ДЛЯ ЧИСТОГО речовин мають ЛІНІЇ

 1. для рівноваги рідина  пар

 2. для рівноваги трьох фаз

 3. для рівноваги двох газоподібних фаз

 4. для рівноваги кристали  пар

 5. для рівноваги рідина  кристали


ТЗ 49.

На діаграмі стану чистої речовини мають наступні ОСОБЛИВІ ТОЧКИ

 1. точка евтектики

 2. точка азеотропа

 3. потрійна точка

 4. точка кипіння

 5. точка перітектікі


ТЗ 50.

Математичневираз ЗАКОНУ РАУЛЯ

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .
ТЗ 51.

ДЛЯ РОЗРАХУНКУ мольну ТЕПЛОТИ випаровування рідини ДОСВІДЧЕНІ ДАНІ ПОТРІБНО відобразилося в КООРДИНАТАХ

1. Абцісс  зворотний тиск, ордината  логарифм температури.

2. Абцісс  зворотна температура, ордината  логарифм тиску.

3. Т(ln p).

4. Ln Тр.

5. Ln рln Т.
ТЗ 52.

РІЗНИЦЯ МІЖ ЧИСЛОМ ЗМІННИХ В СИСТЕМІ І ЧИСЛОМ РІВНЯНЬ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЦИМИ ЗМІННИМИ

 1. Називається вариантностью системи.

 2. Дорівнює числу компонентів в системі.

 3. Відповідає числу фаз в системі.

 4. Дорівнює числу ступенів свободи.

 5. Дорівнює числу компонентів мінус число фаз.


ТЗ 53.

Лінійного ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ Залежність тиску насичених ПАРА ЧИСТОГО РЕЧОВИНИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ В КООРДИНАТАХ 1 / T  ln p

 1. Свідчить про здійснимість рівняння Менделєєва  Клапейрона.

 2. Підтверджує здійснимість рівняння Гіббса  Гельмгольца.

 3. Каже про здійснимість рівняння Клаузіуса  Клапейрона.

 4. Вказує на здійснимість рівняння Клаузіуса  Моссотті.

 5. Дозволяє визначити мольну теплоту випаровування.


ТЗ 54.

Екзотермічно НАЗИВАЮТЬ ПРОЦЕСИ, В ЯКИХ

 1. Теплота змішування позитивна.

 2. Ентальпія змішування негативна.

 3. Обсяг змішання позитивний.

 4. Зміна ентальпії при змішанні негативно.

 5. Мольна теплота змішання позитивна.


ТЗ 55.

У однокомпонентна система рівнянь Клаузіусом  Клапейроном ХАРАКТЕРИЗУЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ

1. Тиску від температури при рівновазі двох фаз.

2. Температури потрійної точки від тиску.

3. Критичною температури від тиску.

4. Координат потрійної точки від критичної температури.

5. Тиску від складу розчину.
ТЗ 56.

РІВНЯННЯ ШРЕДЕРА СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ

 1. Азеотропних розчинів.

 2. Для евтектичних сумішей.

 3. Систем, при замерзанні яких утворюються тверді розчини.

 4. Систем, тверда фаза яких складається з чистого розчинника.

 5. Систем, при замерзанні яких утворюються кристали розчинника.


ТЗ 57.

Зі збільшенням концентрації розчинених речовин ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗЧИНУ

1. Зменшується.

2. Зростає пропорційно квадрату концентрації.

3. Чи не змінюється.

4. Зменшується за експоненціальним законом.

5. Росте по експоненціальним законом.
ТЗ 58.

Кріоскопічні МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСНОВАНИЙ

1. На зв'язку між температурою кристалізації і температурою кипіння.

2. На залежності складу рідкої фази від складу кристалів.

3. На залежності температури кипіння від складу рідкої фази.

4. На залежності температури кристалізації від тиску в рідкій фазі.

5. На залежності температури кристалізації від складу рідкої фази.
ТЗ 59.

ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЛІНІЙНО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ДРУГОГО КОМПОНЕНТУ

1. Для концентрованих ідеальних розчинів.

2. Для концентрованих реальних розчинів.

3. Для ідеальних розбавлених розчинів.

4. Для неідеальних розчинів.

5. Для скоєних розчинів.
ТЗ 60.

Парожідкостной ДІАГРАМА СТАНУ бінарній системі ДЛЯ ВИПАДКУ, КОЛИ рідина є ІДЕАЛЬНИЙ РОЗЧИН


1.
2.

3.
4.
5.


ТЗ 61

ДЛЯ РОЗРАХУНКУ кріоскопічна стала ТРЕБА ЗНАТИ

 1. Мольную масу розчиненої речовини.

 2. Мольную масу розчинника.

 3. Універсальну газову постійну.

 4. Температуру кристалізації чистого розчинника.

 5. Постійну Планка.


ТЗ 62.

ДІАГРАМА парожідкостной РІВНОВАГИ «ТЕМПЕРАТУРА  СКЛАД» відповідає перетину об'ємної діаграми

 1. T = Const

 2. p = const

 3. N 2 = const

 4. Ізотермічному.

 5. Ізобаріческом.


ТЗ 63.

Азеотропна РОЗЧИН  ЦЕ РОЗЧИН

 1. Пар над яким має той же склад, що і рідина.

 2. Пар над яким більше збагачений легколетучим компонентом.

 3. Хто має найбільшу мольну масу.

 4. Нелетучого речовини.

 5. Відповідний точці евтектики.


ТЗ 64.

ПО ПЕРШОМУ ЗАКОНУ КОНОВАЛОВА ПАР У ПОРІВНЯННІ З РІДИНОЮ збагачений

 1. Менш легколетучим компонентом.

 2. Більш легколетучим компонентом.

 3. Компонентом, у якого більше мольна маса.

 4. Компонентом, у якого менше мольная маса.

 5. Компонентом, у якого вище температура кипіння.


ТЗ 65.

На діаграмі КИПІННЯ число ступенів свободи ОДНО НУЛЮ

 1. У будь-якій точці на осях ординат.

 2. У точці кипіння чистих компонентів.

 3. У точці азеотропа.

 4. У будь-якій точці на лінії конденсації.

 5. У будь-якій точці на лінії кипіння.


ТЗ 66.

ТОЧКА ЕВТЕКТИКА на діаграмі плавкості бінарній системі З ПРОСТОЙ ЕВТЕКТИКА відповідає рівновазі

 1. Двох фаз: кристали А + кристали В.

 2. Трьох фаз: кристали А + кристали В + розплав.

 3. Трьох фаз: кристали А + кристали В + кристали твердого розчину.

 4. Двох фаз: кристали А + розплав.

 5. Двох фаз: кристали В + розплав.


ТЗ 67.

На діаграмі плавкості СИСТЕМИ З Необмежено розчинна В рідкий і твердий стан варіантність СИСТЕМИ

 1. Дорівнює нулю в будь-якій точці гетерогенної області діаграми.

 2. Дорівнює нулю в будь-якій точці на лінії ліквідусу.

 3. У будь-якій точці на лінії солідуса дорівнює нулю.

 4. Дорівнює 0 в точці температури плавлення чистого компонента А.

 5. Дорівнює 0 в точці температури плавлення чистого компонента В.


ТЗ 68.

ДІАГРАМА Плавкість бінарній системі, В ЯКІЙ Є області, що містить КРИСТАЛИ ДВОХ чисті компоненти


1.
2.

3.
4.
5.
ТЗ 69.

НИЖЧЕ ЛІНІЇ солидус В СИСТЕМАХ З Необмежено розчинна РЕЧОВИН У рідкий і твердий стан

 1. Утворюються змішані кристали.

 2. Утворюються тверді розчини впровадження.

 3. Існує суміш кристалів чистих компонентів.

 4. Знаходяться тверді розчини заміщення.

 5. Утворюються стійкі хімічні сполуки.


ТЗ 70.

ДІАГРАМА Плавкість бінарній системі, в якому спостерігається ОСВІТА ХІМІЧНОГО З'ЄДНАННЯ


1.
2.

3.
4.
5.ТЗ 71.

КРИВИЙ ОХОЛОДЖЕННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ

 1. Залежність температури охолоджується суміші від часу.

 2. Залежність температури охолоджується суміші від тиску.

 3. Залежність мольной маси охолоджується суміші від часу.

 4. Вертикальна лінія на діаграмі плавкості при певній мольной частці.

 5. Сукупність ліній на діаграмі плавкості.


ТЗ 72.

Щодо кількості ФАЗ, що у рівновазі, ЗНАХОДЯТЬ

 1. За правилом важеля.

 2. За правилом фаз Гіббса.

 3. За правилом Розебома.

 4. За правилом відрізків.

 5. За рівняння Шредера.


ТЗ 73.

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗЧИНІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

1. Міст постійного струму.

2. Міст змінного струму.

3. Міст Кольрауша.

4. Потенціометр.

5. Потенціостата.
ТЗ 74.

Різке падіння ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗЧИНУ ПРИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КИСЛОТИ лугів ПОВ'ЯЗАНЕ

1. Із зменшенням сумарної концентрації іонів.

2. Із зменшенням концентрації дуже рухливих іонів гідроксонію.

3. З накопиченням в системі іонів гідроксилу.

4. З утворенням осаду.

5. C разбавлением розчину.
ТЗ 75.

ИЗВЕСТНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Потенциометрический.

2. Полярографический.

3. Метод вольтметра с высоким внутренним сопротивлением.

4. Компенсационный.

5. Кондукторометрический.
ТЗ 76.

ДЛЯ НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕКТРОДИВЖУЩАЯ СИЛА РАВНА

1. Разности электродных потенциалов на выводах ГЭ.

2. Падению напряжения на внешнем участке цепи с гальваническим элементом.

3. Напряжению на выводах работающего элемента.

4. Произведению тока на сумму сопротивлений

5. Полусумме произведений квадратов зарядов частиц на концентрацию.
ТЗ 77.

ВЕЛИЧИНУ ЭДС ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА МОЖНО РАССЧИТАТЬ

1. С помощью уравнения Фарадея.

2. С помощью уравнения Фрумкина.

3. С помощью уравнения Нернста.

4. С помощью уравнения Гиббса-Дюгема.

5. Как разность условных электродных потенциалов.
ТЗ 78.

ДЛЯ РАСЧЕТА ЭДС С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ НЕРНСТА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

1. Стандартную ЭДС элемента и температуру.

2. ЭДС нормального элемента Вестона.

3. Стехиометрическое уравнение реакции в элементе.

4. Электропроводность растворов, входящих в состав элемента.

5. Атмосферное давление.
ТЗ 79.

ЗНАЧЕНИЯ СРЕДНИХ ИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ АКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

1. Берутся из справочника.

2. Рассчитываются по уравнению Нернста.

3. Рассчитываются по уравнению Клаузиуса-Моссотти.

4. Рассчитываются по уравнению Гиббса-Дюгема.

5. Рассчитываются по уравнению Дебая-Гюккеля.
ТЗ 80.

ЧИСЛО Z, ВХОДЯЩЕЕ В УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА СООТВЕТСТВУЕТ

1. Числу электронов, участвующих в реакции.

2. Числу электродных реакций.

4. Зарядовому числу анионов в растворе.

5. Зарядовому числу ионов гидроксония.

6. Произведению зарядовых чисел катионов и анионов.

ТЗ 81.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ХИНГИДРОННОМ ЭЛЕКТРОДЕ ХИНГИДРОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

1. Эквимолекулярное соединение хинона и гидроксиламина.

2. Легко растворимая смесь хинона и гидроокиси хрома.

3. Малорастворимое соединение.

4. Малорастворимое соединение хинона со следами гидрохинона.

5. Эквимолекулярное соединение хинона и гидрохинона.
ТЗ 82.

ИОННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ВОДЫ НАЗЫВАЕТСЯ

1. Натуральный логарифм активности ионов гидроксония.

2. Произведение активностей всех ионов в растворе.

3. Произведение активностей ионов гидроксония и гидроксила.

4. Отрицательный логарифм активности ионов гидроксила.

5. Десятичный логарифм произведение активностей всех ионов.

ТЗ 83.

КАЛОМЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ОТНОСИТСЯ К

1. Окислительновосстановительным.

2. Электродам 1 рода.

3. Электродам 2 рода.

4. Электродам сравнения.

5. Ионообменным электродам.
ТЗ 84.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТЕКЛЯННОГО ЭЛЕКТРОДА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

1. Ионообменных процессов.

2. Окислительно-восстановительных процессов.

3. Процессов растворимости стекла.

4. Процессов адсорбции ионов на стекле.

5. Обмена между ионами в стекле и в растворе.
ТЗ 85.

ВОДОРОДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СРЕДЫ НАЗЫВАЕТСЯ

1. Отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов гидроксония.

2. Отрицательный натуральный логарифм концентрации ионов гидроксония.

3. Десятичный логарифм концентрации ионов гидроксония.

4. Натуральный логарифм концентрации ионов гидроксония.

5. Произведение концентраций ионов гидроксония и гидроксила.
ТЗ 86.

СООТВЕТСТВИЕ СХЕМАТИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ЕГО ТИПУ

1. Cu 2+ |Cu. а) ионообменный

2. Cl ,AgCl ТВ, Ag . б) электрод первого рода

3. H 3 O + |H 2,Pt . в) газовый электрод

г) ионселективный

д) электрод второго рода

е) металлоокисный
ТЗ 87.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ, СЛУЖАЩИЙ ДЛЯ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ ДИФФУЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА,

 1. Заполнен дистиллированной водой.

 2. Содержит ионы с одинаковой подвижностью.

 3. Содержит ионы в аномальной подвижностью.

 4. Заполнен исследуемым раствором.

 5. Содержит раствор хлористого калия.


ТЗ 88.

МЕТАЛЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОДАХ ДОЛЖЕН

 1. Участвовать в электродной реакции.

 2. Быть инертным к электродной реакции.

 3. Хорошо сорбировать газы.

 4. Полностью исключать сорбцию газов.

 5. Иметь сильно развитую поверхность.ТЗ 89.

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТАНТ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ЗАВИСИТ

1. От температуры.

2. От концентрации реагентов.

3. От вида растворителя.

4. От концентрации продуктов.

5. От давления.


ТЗ 90.

КОНСТАНТА СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Возрастает по экспоненциальному закону.

2. Убывает по экспоненциальному закону.

3. Возрастает в соответствии с уравнением Аррениуса.

4. Убывает с ростом температуры.

5. Растет пропорционально квадрату температуры.
ТЗ 91.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННОГО КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЯЮТ

1. По линейности графика "времялогарифм концентрации реагента".

2. По линейности графика "времяквадрат концентрации реагента".

3. По предельному значению концентрации реагента.

4. По линейности графика "времяобратная концентрация реагента".

5. По линейности графика "концентрация реагентавремя".
ТЗ 92.

РАЗМЕРНОСТЬ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

1. м/с.

2. 1/с.

3. м 3 /(мольс).

4. м 6 /(моль2с).

5. с/м.
ТЗ 93.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

1.

2.

3.

4.

5.

ТЗ 94.

ВРЕМЯ ПОЛУПРЕВРАЩЕНИЯ В РЕАКЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА ВИДА

1.

2.

3.

4.

5.


ТЗ 95.

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОРЯДКОМ РЕАКЦИИ И КООРДИНАТАМИ ГРАФИКА, В КОТОРОМ ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ ЭТОЙ РЕАКЦИИ ЛИНЕЙНЫ
1. первый а)

2. второй б)

3. третий в)

г)

д)
ТЗ 96.

СООТВЕТСТВИЕ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ РЕАКИИ И КИНЕТИЧЕСКОГО ЗАКОНА ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС
1. A = B а)

2. A + B = C б)

3. 2A +B = C + D в)

г)

д)

е)
ТЗ 97.

СООТВЕТСТВИЕ ВИДА СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА КИНЕТИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

1. Параллельная а) A B C.

2. Последовательная б) 2A C.

3. Двусторонняя в) A B; B A.

г) A B; 2B C

д) A B; A C.

е) 2A B C.

ТЗ 98.

КИНЕТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОДУКТА МОНОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ИМЕЕТ ВИД

1.

2.

3.

4.

5.

ТЗ 99.

СООТВЕТСТВИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ КРИВЫХ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ ТИПУ СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ


1.


2.


3.
а) параллельная

б) конкурентная

в) каталитическая

г) последовательная

д) обратимаяТЗ 100.

СООТВЕТСТВИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ В ДВОЙНЫХ ОБРАТНЫХ КООРДИНАТАХ ТИПУ ИНГИБИРОВАНИЯ


1.


2.
3.

а) бесконкурентное

б) конкурентное

в) гомолитическое

г) неконкурентное

д) гетероциклическое

е) негомолитическоеБібліографічний список

 1. Краснов К.С. Физическая химия: учеб. для вузов. в 2 кн. / К.С. Краснов и др./ под общ. ред. К.С. Краснова. 2-е вид., Перераб. і доп. М. : Высш. шк., 2000. Кн. 1. 512 с.

 2. Стромберг А.Г. Физическая химия / А.Г. Стромберг, Д.П.Семченко; під ред. А.Г.Стромберга. 5-е изд., исправленное. М. : Высш. шк., 2003. 527 с.

 3. Основы физической химии. Теория и задачи: Учеб. Пособие для вузов / В.В.Еремин, С.И.Каргов, И.А.Успенская, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунин.М.: Издательство «Экзамен», 2005. -480 с.

 4. Горшков В.И. Основы физической химии / В.И.Горшков, И.А.Кузнецов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. – 407 с.

 5. Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа / В.М.Байрамов. під ред. В.В.Лунина. М.: вид. центр «Академия», 2003. – 256 с.

 6. Романовский Б.В. Основы химической кинетики: учебник/ Б.В.Романовский  М.: Издательство «Экзамен». 415 с.ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: тестовые задания для самоконтроля
Составитель Степановских Елена Ивановна


Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації