Курсова робота - Міжгалузевий баланс продукції

n1.doc (1 стор.)
Оригінал

Федеральне агентство з освіти

Пермський державний технічний університет

Курсова робота

з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі»

на тему: «Міжгалузевий баланс продукції»

Виконала студентка

Гуманітарного факультету

Заочного відділення

Група ІЕ-06С

Шилова Яна Cергеевна

Перевірив: викладач

Левда Н.М.


Перм 2009
ПЛАН

ГЛАВА I Міжгалузевий баланс як вид балансових моделей 3

1.1 Призначення міжгалузевого балансу 3

1.2 Структура міжгалузевого балансу 4

ГЛАВА II Міжгалузевий баланс як метод економічного аналізу і планування 7

2.1 Приклад розрахунку міжгалузевого балансу 7

2.1.1 Постановка завдання 7

2.1.2 Коефіцієнти прямих матеріальних витрат 8

2.1.3.Коеффіціенти повних матеріальних витрат 9

2.1.4.Сбалансірованние обсяги виробництва 11

2.1.5.Равновесние ціни 13

Список літератури Error: Reference source not found

ГЛАВА I Міжгалузевий баланс як вид балансових моделей


  1. Призначення міжгалузевого балансу


Сучасна економіка являє собою відкриту систему, побудовану на прямих і зворотних горизонтальних і вертикальних зв'язках, і може успішно розвиватися лише за наявності ефективного управління цими зв'язками, як на макро-, так і на мікрорівні, тому існує необхідність у плануванні (поточному, оперативному, стратегічному ) і прогнозуванні.

Одним з найважливіших теоретичних принципів моделювання народного господарства є спільний аналіз матеріально-речових і вартісних взаємозв'язків.

Кожна галузь виробництва найтіснішим чином пов'язана з іншими галузями: з одного боку, вона отримує від них сировина, матеріали, паливо, обладнання тощо, а з іншого - постачає їх своєю продукцією. Галузі, що виробляють предмети споживання, забезпечують своєю продукцією потреби населення. Всі ці взаємозв'язки можуть бути визначені кількісно. На виробництво одиниці продукції за даних умов виробництва потрібна певна кількість відповідних видів сировини, матеріалів, палива, електроенергії та конкретні види обладнання. Кількісне зміна обсягу виробництва одних галузей викликає необхідність відповідної зміни обсягу виробництва галузей, технологічно пов'язаних з виробництвом даного продукту.

Таким чином, для прогнозування змін параметрів виробництва і розподілу продукції, як в масштабах країни, так і в масштабах окремих регіонів, сучасна економічна теорія рекомендує використовувати модель міжгалузевого рівноважного балансу, розробленим американським ученим В.Леонтьєва.

Міжгалузевий баланс (МОБ, метод «витрати-випуск») - економіко-математична балансова модель, що характеризує міжгалузеві виробничі взаємозв'язки в економіці країни. Характеризує зв'язку між випуском продукції в одній галузі та витратами, витрачанням продукції всіх що галузей, необхідним для забезпечення цього випуску.

Центральна ідея міжгалузевого балансу полягає в тому, що кожна галузь у ньому розглядається і як виробник і як споживач. Модель міжгалузевого балансу - одна з найпростіших економіко-математичних моделей. Вона являє собою єдину взаємопов'язану систему інформації про взаємні поставки продукції між усіма галузями виробництва, а також про обсяг і галузевій структурі основних виробничих фондів, про забезпеченість народного господарства ресурсами праці і т. д.

Така модель дозволяє розрахувати збалансований план на основі точного обліку всіх міжгалузевих зв'язків і розглянути при цьому безліч можливих варіантів.
1.2 Структура міжгалузевого балансу
Міжгалузевий баланс (МОБ) являє собою таблицю, що містить дані про виробництво і споживання продукції різних галузей чи підприємств.

В результаті балансових досліджень можуть бути вивчені міжгалузеві та міжрайонні зв'язки, розраховані повні витрати праці, капіталовкладень, енергії і т. д. на виробництво одиниці суспільного продукту, досліджений детально оборот матеріальних цінностей у даному господарстві.

Баланси бувають звітні та планові. Звітні фіксують сформовані пропорції, а планові відображають деякий бажане стан і виходять в результаті розрахунку за моделями.

Залежно від того, в яких одиницях вимірюються міжгалузеві потоки, розрізняють баланси натуральні і вартісні.

Кожна галузь представлена ​​в МОБ двічі: як виробляє і як споживаюча. Через позначається номер галузі (рядки) виробляє продукцію, а через номер галузі (шпальти), яка споживає продукт.

Загальний вигляд міжгалузевого балансу у вартісному вираженні представлений в таблиці 1. Вона складається з чотирьох розділів, що мають різне економічне зміст, вони називаються квадрантами балансу.


Таблиця 1Розподіл

продукції


Витрати на

виробництво

Поточне виробниче споживання в галузях

(Проміжний продукт)Кінцевий продукт


Всього -

валова

продукція


1


2


...


j


...


n


Разом

Непроізвод-

ственное

споживання

Фонд

накопичення

Відшкодування вибуття основних фондів і

відшкодування втрат

Сальдо

експорту (+)

та імпорту (-)


Разом

Перший розділ

Другий розділ
Поточні матеріальні витрати за видами продукції:

1


2

...
i
...
nx 11


x 21
...
x i1
...
x n1x 12


x 22
...
x i2
...
x n2...


...
...
...
...
...


x 1j


x 2j
...
x ij
...
x nj...


...
...
...
...
...


x 1n


x 2n
...
x in
...
x nn
......
y 1


y 2
...
y i
...
y n


x 1


x 2
...
x i
...
x n
Разом


...
...

Третій розділ

Четвертий розділ

Амортизація і

чиста продукція


z 1


z 2


...


z j


...


z n


Всього

валова продукція


x 1


x 2


...


x j


...


x n

Перший розділ МОБ. На перетині i-го рядка і j-го стовпця знаходиться величина x ij - кількість продукції
i-й галузі, витраченої на виробничі потреби j-й галузі.

Так величина розуміється як вартість засобів виробництва, вироблених у галузі з номером 2 і спожитих як матеріальних витрат у галузі з номером 3. Таким чином, перший розділ характеризує міжгалузеві потоки сировини, матеріалів, енергії і т. д., обумовлені виробничою діяльністю галузей, і являє собою квадратну матрицю порядку n, сума всіх елементів якої дорівнює річному фонду відшкодування витрат засобів виробництва в матеріальній сфері.

У другому розділі представлена ​​кінцева продукція всіх галузей матеріального виробництва, при цьому під кінцевої розуміється продукція, що виходить зі сфери виробництва в область кінцевого використання (на споживання і накопичення), т.е продукція, що йде на споживання органів державного управління, комерційних і некомерційних організацій; капітальні вкладення; зміна запасів і резервів; чисте нагромадження цінностей, формування експортно-імпортного сальдо;

Позначається у балансі через .

У третьому розділі показується амортизація і новостворена вартість * по галузях матеріального виробництва. Позначається z j - амортизація і чиста продукція галузі j.

Четвертий квадрант балансу перебувати на перетині другого квадранта (кінцевої продукції) та рядків третього квадранта (умовно чистої продукції). Цим визначається зміст квадранта: він відображає кінцевий розподіл і використання національного доходу. У результаті перерозподілу створеного національного доходу утворюються кінцеві доходи населення, підприємств, держави. Дані четвертого квадранта важливі для відображення в міжгалузевий моделі балансу доходів і витрат населення, джерел фінансування капіталовкладень, поточних витрат невиробничої сфери, для аналізу загальної структури кінцевих доходів за групами споживачів. Важливим є те, що підсумок четвертого квадранта, так само як другого і третього, має дорівнювати створеному за рік національному доходу.

Таким, чином, в цілому міжгалузевий баланс в рамках єдиної моделі об'єднує баланси галузей матеріального виробництва, баланс сукупного суспільного продукту, баланси національних доходів і витрат населення. Слід зазначити, що хоча валова продукція не входить в розглянуті вище чотири квадранта, вона представлена ​​на схемі балансу у вигляді стовпчика, розташованого праворуч від другого квадранта, і у вигляді рядка нижче третього квадранта. Позначається через . Ці стовпець і рядок валової продукції замикають схему МОБ і грають важливу роль як для перевірки правильності заповнення квадрантів (тобто для перевірки самого балансу), так і для розробки економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу.
ГЛАВА II Міжгалузевий баланс як метод економічного аналізу і планування
2.1.Прімер розрахунку міжгалузевого балансу
2.1.1 Постановка завдання
Все матеріальне виробництво розділене на три сектори (галузі) економіки: сільське господарство, промисловість та інше (транспорт, зв'язок). Схема балансової моделі представлена ​​в таб.2, де кожна галузь розглядається з двох сторін: як виробник продукції (рядок) і як споживач продукції (стовпець). Рядок таблиці розкриває виробництво і розподіл продуктів. Стовпець - показує структуру витрат або структуру використовуваних ресурсів. Домашні господарства включають невиробничий сектор економіки (всі державні установи, не зайняті регулярної виробничою діяльністю і, власне, самі домашні господарства). Додана вартість - це новостворена вартість.

Дан звітний баланс в натуральній вираженні для трехотраслевой системи у формі таб.2

Таблиця 2.


Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

30

20

10

40

100

Промисловість

20

50

30

100

200

Інші

40

20

-

40

100

Додана вартість, руб

200

300

250
Потрібно:

Розрахувати баланс виробництва і розподілу продукції на плановий період для заданих конкретних умов.

Відомий попит домашніх господарств на наступний рік: . Потрібно розрахувати наступні показники:

 1. Коефіцієнти прямих матеріальних витрат

 2. Коефіцієнти повних матеріальних витрат

 3. Збалансовані обсяги виробництва в кожній галузі (Валова продукція) на плановий період, виходячи з попиту домашніх господарств.

 4. Величини міжгалузевих потоків на плановий період .

 5. Додану вартість .

 6. Побудувати баланс виробництва і розподілу продукції на плановий період у натуральному вираженні.

 7. Визначити рівноважні ціни на продукції кожної галузі , , і побудувати баланс виробництва і розподілу продукції на плановий період в грошовому вираженні. Перевірити, збалансовані чи обсяги в грошовому вираженні.

Додаткове завдання

За даними звітного балансу провести наступні дослідження:

 1. Як зміняться обсяги виробництва в кожній галузі, якщо попит домашніх господарств на продукцію сільського господарства збільшиться в півтора рази. Пояснити ці зміни.

 2. Як зміняться збалансовані ціни на продукцію кожної галузі, якщо додана вартість у сільському господарстві збільшиться в два рази. Пояснити отримані зміни.


2.1.2 Коефіцієнти прямих матеріальних витрат
Головні показники МОБ - це коефіцієнти прямих матеріальних витрат.

Якщо збільшити виробництво продукції якої галузі, то відповідно (за інших рівних умов) зростуть і витрати на виробництво продукції даної галузі. Кількісно цей зв'язок виражається через коефіцієнти витрат продукції однієї галузі на виробництво продукції іншої галузі. Коефіцієнти ці прийнято позначати через . Вони показують витрата продукції -Й галузі на виробництво одиниці продукції -Й галузі. Їх можна визначити з звітного балансу за формулою:

(1), де

де - Коефіцієнти витрат продукції галузі i на виробництво одиниці продукції галузі ; - Загальний обсяг витрат продукції галузі на виробництво продукції галузі ; - Валова продукція споживає галузі;

Коефіцієнти складаю матрицю А з елементами .

А =

При цьому якщо і дано у ціннісному вираженні, то і є питомою витратою в рублях на 1 р. продукції. Якщо ж і дано у натуральному вираженні, то буде питомою витратою в натуральному вираженні (одиниць i-го продукту на одиницю -Го продукту).

Коефіцієнти витрат відображають прямі зв'язки між галузями. Наприклад, витрата вугілля безпосередньо на вироблення електроенергії, витрата металу безпосередньо на виробництво верстатів і т.д. Тому їх називають коефіцієнтами прямих витрат.
Отже, виходячи з даних таблиці 2. Розрахуємо коефіцієнти прямих матеріальних витрат.
А =А =
2.1.3. Коефіцієнти повних матеріальних витрат
Коефіцієнти повних матеріальних витрат означають валовий випуск галузі необхідний для того, щоб до складу кінцевого продукту увійшла тільки одна одиниця продукції - Ої галузі, т.е витрат, пов'язаних з виробництвом того чи іншого продукту не тільки прямо, але і побічно через інші продукти

Основою для розрахунку повних витрат є коефіцієнти прямих витрат.

Коефіцієнти повних матеріальних витрат складають матрицю з елементами .

=
Матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат знаходиться за формулою:- Матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат;

- Одинична матриця того ж порядку, що і матриця .

Таким чином, для знаходження треба знайти матрицю, зворотну матриці ( )

Виходить


Знайдемо за допомогою зворотної матриці
= 0,525-0,012-0,002-0,03-0,021-0,02 = 0,44

2.1.4 Збалансовані обсяги виробництва
Дивлячись Постановку нашого завдання пункт 3. Нам необхідно знайти збалансовані обсяги виробництва в кожній галузі (Валова продукція) на плановий період, виходячи з попиту домашніх господарств.З урахуванням формули (1) систему рівнянь балансу можна записати у вигляді:

, (I = 1, 2, ..., n), або

(2)

Якщо ввести в розгляд матрицю коефіцієнтів прямих матеріальних витрат , Вектор-стовпець валової продукції і вектор-стовпець кінцевої продукції :

то система рівнянь (2) в матричній формі набуде вигляду:

(3)

дане рівняння, де - Постійна технологічна матриця називається моделлю Леонтьєва. Цю систему часто називають моделлю "витрати-випуск".

Модель виробництва і розподілу продукції можна записати через коефіцієнти прямих матеріальних витрат .або через коефіцієнти повних матеріальних витрат4. Величини міжгалузевих потоків на плановий період .валова продукція j-ої галузі на плановий період. 1. Додана вартість .

По звітному балансу визначимо додану вартість, що припадає на одиницю валової продукції (частку доданої вартості), яка знаходиться за формулою:Визначимо додану вартість на новий період для нового обсягу валової продукції:
 1. Результати розрахунків помістимо в таблицю 3.Плановий баланс


Таблиця 3. Плановий баланс


Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

35,6

21,245

11,87

50

118,71

Промисловість

23,74

53,11

35,6

100

212,45

Інші

47,48

21,245

-

50

118,72

Додана вартість

200

300

250
Таким чином, порівнюючи таблицю 1 і таблицю 2, ми бачимо, що змінивши попит домашніх господарств сільського господарства та інших на десять пунктів, збільшилися і всі інші показники: збільшилися загальні обсяги витрат продукції галузі на виробництво продукції галузі , Збільшилася валова продукція.
2.1.5 Рівноважні ціни
7. Рівноважні ціни на продукцію кожної галузі визначаються за формулою:- Вектор цін;

- Вектор часткою доданої вартості;

- Транспонована матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат.

Цю формулу можна розписати у вигляді системи лінійних рівнянь:- Додана вартість, яка припадає на одиницю валової продукції (частка доданої вартості)

Баланс в грошовому вираженні

Матеріальні потоки, попит домашніх господарств і валову продукцію множимо на отримані ціни ( ).

Таблиця 4.

Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

185,1

123,4

61,7

246,8

617

Промисловість

67,4

168,5

101,1

337

674

Інші

164,8

82,4

-

164,8

412

Додана вартість, руб

200

300

250
Для звірки балансу в грошовій вираженні повинні виконуватися наступні умови:


Перевірка

1. За рядками

185,1 +123,4 +61,7 +246,8 = 617

67,4 +168,5 +101,1 +337 = 674

164,8 +82,4 +164,8 = 412
2. За стовпцях

185,1 +67,4 +164,8 +200 = 617

123,4 +168,5 +82,4 +300 = 674

61,7 +101,1 +250 = 412
3. Сума другого розділу = сумі третього розділу

246,8 +337 +164,8 = 200 +300 +250
Рішення додаткового завдання.

 1. Як зміняться обсяги виробництва в кожній галузі, якщо попит домашніх господарств на продукцію сільського господарства збільшиться в півтора рази. Пояснити ці зміни.

Таблиця 5.

Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

30

20

10

40 * 1,5 = 60

100

Промисловість

20

50

30

100

200

Інші

40

20

-

40

100

Додана вартість, руб

200

300

250

Таблиця 6.

Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

39,80

21,45

11,45

60

132,68

Промисловість

26,536

53,625

34,35

100

214,51

Інші

53,07

21,45

-

40

114,5

Додана вартість, руб

200

300

250
Збільшили попит домашніх господарств на продукцію сільського господарства в півтора рази, розрахували обсяг валової продукції через коефіцієнти повних матеріальних витрат. З таблиці бачимо, що обсяги виробництва в кожній галузі збільшилися. Зміна кінцевого споживання продукту галузі впливає на проміжне споживання галузей і на кінцевий валовий продукт.

 1. Як зміняться збалансовані ціни на продукцію кожної галузі, якщо додана вартість у сільському господарстві збільшиться в два рази. Пояснити отримані зміни.

Табліца7.

Галузі

Міжгалузеві матеріальні потоки

Домашні господарства

Валова продукція

с / г

Промисловість

Інші

Сільське господарство

30

20

10

40

100

Промисловість

20

50

30

100

200

Інші

40

20

-

40

100

Додана вартість, руб

200 * 2

300

250


При зміні частки доданої вартості в сільському господарстві збільшаться рівноважні ціни на продукцію кожної галузі.

Використана література


 1. Федосєєв В.В. Економіко-математичні методи і прикладні моделі. Учеб. Посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ, 1999

 2. Пелих А.С, Терехов Л.Л. Економіко-математичні методи і моделі в управлінні виробництвом. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005

 3. Алесінская Т.В., Сербін В.Д. Навчально-методичний посібник з курсу «Економіко-математичні методи і моделі. Лінійне програмування ». - Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2001

 4. Алесінская Т.В. Учебное пособие по решению задач по курсу «Экономико-математические методы и модели. Линейное программирование». – Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2002

* Вновь созданная стоимость (или чистая продукция) – это стоимость, вновь созданная трудом людей в процессе производства; она распадается на фонд зарплаты и прибыль. С точки зрения бухучёта, чистая продукция равна валовой продукции за вычетом материальных затрат (прямых материальных затрат и амортизации).

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації