Курсова робота - Етап закріплення і подальшого вдосконалення рухової дії у фізичному вихованні

n1.docx (1 стор.)
ОригіналЗМІСТ


Перелік умовних позначень і скорочень

Введення

3

4

Глава 1. Закономірності процесу закріплення і вдосконалення рухової дії

1.1. Завдання, які вирішуються на етапі закріплення і вдосконалення рухової дії

1.2. Особливості методики навчання при вдосконаленні рухової дії

1.3. Визначальні риси методики формування і закріплення рухової навички

5
5
6
7

Глава 2. Закріплення рухової дії на етапі вдосконалення спортивної майстерності

2.1. Закріплення і подальше вдосконалення рухової дії у фазі стабілізації навику

2.2. Автоматизація і варіативність рухових дій в індивідуально-ігрових видах спорту

2.3. Підвищення рівня підготовленості спортсменів на етапі подальшого вдосконалення рухової дії


17
17
22
24

Висновок

25

Список використаних джерел

31


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

ООД - орієнтовна основа дії

ООТ - основні опорні точки
ВСТУП
Актуальність теми курсової роботи

Етап закріплення і подальшого вдосконалення рухової дії практично триває протягом усього часу занять в обраному напрямку фізичного виховання. Тому дана тема і має актуальність в сучасному суспільстві, тому що є важливим етапом у вивченні теорії і методики фізичного виховання.

Мета і завдання дослідження

Мета: Вивчити особливості етапу закріплення і подальшого вдосконалення рухової дії у фізичному вихованні

Завдання:

 1. Вивчити закономірності процесу закріплення і вдосконалення рухової дії.

 2. Виявити методичні особливості формування і закріплення рухової навички

 3. Розкрити загальну характеристику етапу вдосконалення спортивної майстерності

Методи дослідження

 1. Бібліографічний розшук, збір і систематизація літературних джерел.

 2. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел.

 3. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури.

Структура та обсяг курсової роботи

Робота включає в себе вступ, два розділи, висновок і список використаних джерел, виконана в обсязі 32 сторінок комп'ютерного тексту. У роботі використано 22 літературних джерела.

ГЛАВА 1

Закономірності процесу закріплення і вдосконалення рухової дії
1.1 Завдання, які вирішуються на етапі закріплення і вдосконалення рухової дії

На основі рухового уміння формується руховий навик. Щоб досягти мети - домогтися досконалого володіння руховою дією в різноманітних умовах його застосування, не обходимо застосовувати методи як для закріплення розучуваного вправи, так і для його можливого варіювання.

Етап закріплення і вдосконалення рухової дії може тривати дуже довго в процесі тренування висококваліфікованих спортсменів, так як зміна рівня розвит ку фізичних якостей вимагає корекції змісту самого руху ня не тільки за формою, а й по тимчасових параметрах.

Завдання цього етапу:

? закріпити навичку і вдосконалювати техніку руху, щоб підвищити досягнення (результат). Для цього поступово повели чиваются вимоги до результату без порушення техніки двига тельного дії;

? вибірково удосконалювати ті фізичні якості (або функціональні системи), від яких залежить високий результат в руховому дії;

? удосконалювати техніку рухової дії в нестандартних умовах, тобто збільшувати його варіативність. Цьому можуть служити вимоги виконати рух в екстремальному стані, на тлі сильного стомлення, емоційної напруженості; ускладнюються завдання (підключаються додаткові рухи) або, навпаки, умови його виконання спрощуються;

? полегшити техніку руху

Успіх чи неуспіх в освоєнні вправ залежить від ступеня розвитку тих якостей, які є провідними при освоєнні рухової дії. Отже, необхідна самостійна робота спортсменів над розвитком цих физичес ких якостей [9].

Експериментальним шляхом доведено, що процес формування рухового навику має наступні закономірності:

1) утворення рухової навички носить прогресивно-поступальний характер (іншими словами, формування навички завжди має тенденцію до зростання);

2) зростання результатів у процесі формування досвіду нерівномірний: на початку засвоєння спортивного навику результати ростуть швидко, а потім поступово їх зростання сповільнюється;

3) результати ростуть стрибкоподібно - зі злетами і спадами;

4) на стадії вдосконалення навички виникає стійка стабілізація результатів, хоча на окремих етапах його формування виникає затримка в зростанні результатів. Це пояснюється тим, що застосовувані прийоми вдосконалення вже не забезпечують подальшого розвитку техніки. У цих випадках необхідно вносити раціональні зміни в методику тренування [5].
1.2 Особливості методики навчання при вдосконаленні рухової дії
Методика закріплення навички характеризується систематичним багаторазовим цілісним по вторение рухової дії. Як провідний метод использу ється повторне вправу, що виконується в наступних фор мах:

1) багаторазове повторення дії з повними або скороченими інтервалами відпочинку між повтореннями (підходами);

2) серійно-повторне вправу. Дія повторюється кілька разів поспіль безперервно, що і складає серію. Кількість серій та інтервали відпочинку між ними можуть бути різні ми. Цей метод порівняно з попереднім в більшій мірі спо собствует досягненню стійкості дії до стомлення;

3) повторне виконання при різному стані організму і психіки займаються. Тут можна пропонувати виконувати рухове дію у стані стомлення (наприклад, в кінці заняття), в стані емоційного збудження, хвилювання, при виключенні або скруті зорового контролю і т. п.;

4) повторне, безперервне виконання дії з максималь ним кількістю повторень («до відмови»). Дія виконува ється підряд до тих пір, поки зберігається правильна його техніка.

Методика формування умінь здійснювати рухове дію в різних умовах і ситуаціях використовує слідую щие форми:

1) виконання дії при мінливих умовах зовнішнього обстановки: в різних місцях занять, на снарядах (або зі снарядами) різної якості, при різних метеорологічне ських умовах, при різних зовнішніх перешкодах, в умовах під Віжн ігри і т. д.;

2) різні поєднання з іншими діями, що найбільш характерно, наприклад, для гімнастики, акробатики, фігурного катання на ковзанах;

3) виконання дії з граничними фізичними зусиллями, в тому числі в умовах прикидок і змагань;

4) виконання дії при додаткових фізичних навантаженнях (метод «сполучених впливів»).

Часткова перебудова техніки. При цьому созда ются полегшені умови виконання дії, такі, як відняли ня частин дії, зменшення м'язових зусиль (Полегшити ня снарядів, зниження швидкості рухів, виконання з неболь шими зусиллями, надання фізичної допомоги та інші прийоми). Вводяться також додаткові орієнтири і засоби термінової інформації.

Стабільність рухової дії оцінюється за якістю техніки його виконання у різних умовах.

Навчати руховим діям доцільно цілісним методом з подальшою диференціацією (виділенням деталей технології і «розведенням» їх по складності) і потім інтеграцією (об'єднанням) цих частин різними способами залежно від рівня технічної підготовленості займаються [15].
1.3 Визначальні риси методики формування і закріплення рухової навички
Формування рухового досвіду супроводжується остаточним усуненням зайвих закріпаченням, економізацією енергетичних витрат як за рахунок вдосконалення координації роботи м'язів, так і за рахунок збільшення частки участі так званих пасивних сил (інерції, тяжкості, гідро-і аеродинамічних, ефектів збереження кількості руху і т. п. ) в осу ществленія рухової дії. Це створює предпо Силки для збільшення швидкості дії та її свободи.

Орієнтовна основа дії засвоюється у формі внутрішньої мови і значно скорочується в Усвідомлюючи емой частини: за багатьма ООТ управління переміщається в підсвідомість, зникає необхідність фіксації внима ня на деталях дії, послідовності операцій, що також дозволяє збільшити швидкість виконання. Автоматизується не тільки виконавча, а й конт рольні-корректировочная частина дії. Воно стабили зіруется по відношенню до можливих змін усло вий рухової завдання в своїй узагальненій (вариа тивной) схемою.
Завершальна відпрацювання ООД
На завершальному етапі обу чення дії забезпечується перетворення його орієнтовної основи в такому напрямку, щоб вона набула якості, необхідні для становлення та ефективного використання дви готельних навички. Головним при цьому стає згортання ня ООД в певному відношенні, збільшення ступеня її узагальненості, що виражається, крім про чого, у можливості заздалегідь передбачити хід і результат дії в різних умовах, а також все більш виборча концентрація уваги в процесі виконання дії не на його деталях , а на вирішальних опе раціях і змінних умовах його.

Таке перетворення ООД найтісніше пов'язані з доцільною автоматизацією механізмів безпосереднього управління рухами, забезпечується в першу чергу в результаті багаторазового відтворення дії методами строго регламентованого вправи. У поєднання з ними застосовується ряд методичних підходів і прийомів, спеціально спрямованих на формування зазначених рис ООД. Крім тих підходів і прийомів ефективні такі.

Виконання завдань по точному передбаченню параметрів дії

Конкретний зміст завдання може полягати, наприклад, в тому, щоб по можливості точно назвати час, який буде витрачено на виконання дії, швидкість, з якою буде подолана дистанція (або відрізки дистанції) в бігу чи іншому локомоторно вправі, дальність стрибка або кидка снаряда; відзначити після виконання дії, наскільки вірний виявився прогноз, і в разі значних розбіжностей постаратися звести їх до мінімуму. При виконанні таких завдань увага концентрується не так на деталях дії, а на його загальної результативності, що відповідає особливостям функціонування ООД в стадії навику.

Виконання завдань по акцентування установки на вирішальних якісних характеристиках дії

Такого роду завдання зв'язуються як з ідеомоторним вправою, так і з фактичним виконанням дії (наприклад, при уявному відтворенні фази відштовхування у стрибках у довжину, а потім і в реальному його виконанні акцентується установка на граничну швидкість відштовхування - «як можна швидше», що сприяє зосередженню уваги і фізичних зусиль на ключовому моменті цієї дії відповідно до його якісними особливостями).

Виконання по ходу дії додаткових так званих відволікаючих завдань

Ці завдання сприяють переключенню уваги з приватних, добре освоєних рухів і операцій на обстановку дії, допомагають звільнити свідомість від непотрібної тепер зосередженості на них і сконцентрувати його на вирішальних моментах і умовах досягнення мети.

Згортання ООД на завершальному етапі його відпрацювання не означає, що тепер вона взагалі не усвідомлюється в розгорнутій формі. Якщо дотримувалися правила розучування дії на попередніх етапах, то ООД і при стабілізації рухового навику може бути, коли вже виникає така необхідність, детально відтворено у свідомості і глибоко проаналізовано за всіма своїми «опорних точках». Це буває потрібно як при виправленні виникаючих помилок, так і при подальшому вдосконаленні дії.

Забезпечення стабільності, варіативності, надійності рухової навички

Стабілізація та розширення діапазону доцільною варіативності рухової навички - різні і одночасно органічно взаємопов'язані лінії процесу його формування, що ведуть до утворення надійного навику, тобто досить міцного і водночас гнучкого, легко пристосовується до різних умов життєвої практики. На завершальному етапі відпрацювання дії особливо важливо тому забезпечити раціональне співвідношення засобів і методів, спрямованих на досягнення заданого рівня стабільності і варіативності формованого навику.

Шляхи й умови початкової стабілізації навику

Відомо, що навичка швидше виникає і закріплюється тоді, коли сукупність формують його впливів відтворюється достаточ але часто і відносно стереотипно. Виходячи з цього, спочатку більше використовують методи стандартно-повторного вправи. При цьому, прагнуть виключити по можливості всі збивають фактори (перешкоди), які можуть викликати відхилення від заданих параметрів техніки дії (що утрудняють умови зовнішнього середовища, стомлення, психічну напруженість і т. д.) і створити умови, що сприяють точному відтворенню цих пара метрів в процесі повторення дії (шляхом стандартизації зовнішніх умов, використання допоміжних технічних засобів, доцільного нормування навантажень і відпочинку і т. д.),

Шляхи та умови розширення діапазону варіативності навику

У міру стабілізації рухового навику в процесі отра ботки дії зростає роль методичних підходів, що дозволяють надати йому, а, отже, і техніці дії необхідний ступінь доцільною варіативності. Сел ледняя характеризується тим, що у разі змін умов дей ствия воно відповідно змінюється в певних своїх деталях, залишаючись у той же час досить результативним, ефективним і стабільним (інваріантним) за основним механізмом техніки (наприклад, метаючи легкоатлетичний снаряд в різних метеорологічних умовах, спортсмен домагається заданої дальності його польоту, варіюючи відповідно кут вильоту і забезпечують попередні руху; виконуючи комбінацію на брусах, різної пружності, гімнаст відповідно варіює прикладені зусилля в межах, що допускаються правилами тих ники рухів).

У числі різноманітних методичних підходів і прийомів, які сприяють розширенню діапазону варіативності сформованих навичок, можна виділити два типи:

1) передбачають строго регламентоване варіювання, коли спрямованість і ступінь його приписані точним завданням і забезпечені певними зовнішніми умовами дій;

2) передбачають відносно вільне (не строго регламентоване) варіювання, коли воно хоч і передбачається як одне із завдань прикладного використання дії, але її реалізація більшою мірою залежить від порівняно невизначених варіацій зовнішніх умов. В основі підходів і прийомів обох типів лежить поєднання постійного встановлення на досягнення заданої результативності дії і доцільних змін його в деталях відповідно вводиться варіацій умов.

I. Строго регламентоване варіювання методично забезпечується виконанням завдань, вимагаю щих вміння змінювати окремі параметри рухів, їхні зв'язки і форми координації в точно обумовлених рамках (як, наприклад, при виконанні вправи з одним і тим же зовні Вира женним результатом з різних точно обумовлених вихідних положень , або з різними строго нормованими зовнішніми обтяженнями, або з використанням заданих варіантів тих ники рухів, або в різних, точно обумовлених комбина циях з іншими рухами). Завдання цього типу практикують в безлічі варіантів. В цілому їх можна поділяти на дві групи: завдання «на точність повторення» і завдання «на точність відхилення».

II. Не строго регламентоване варіювання дії використовується як фактор розширення діапазону варіативності рухової навички, щоб збільшити можливість його ефективного застосування в самих різних (у тому числі несподівано змінюються) умовах рухової діяльності. Методично це забезпечується найчастіше такими шляхами, як виконання поступово ускладнюються завдань щодо застосування розученого дії в ігрових і змагальних ситуаціях, а також у різних утрудняють умовах зовнішнього середовища (в надзвичайній обстановці, при несприятливих метеорологічних умовах і т. д.). Несподівано виникають при цьому рухові завдання і перешкоди вимагають уміння орієнтуватися в обстановці, швидко знаходити правильні способи вирішення нестандартних рухових завдань, відповідно змінювати деталі техніки дії.

Забезпечення надійності навику

Рассмотренные методические подходы, которые избирательно направлены, с одной сстороны, на стабилизацию, а с другой — на расширение диапазона целесообразной вариативности двигательного навыка, являются в совокупности и основными путями обеспечения его надежности, поскольку в основе этого свойства навыка лежит оптимальное соединение стабильности и вариативности форм управления движениями. Но надежность двигательного навыка зависит также от степени развития ряда физических и психических качеств индивида, в частности специфической выносливости и эмоциональной устойчивости. Поэтому проблема повышения надежности навыка может быть решена в полной мере лишь в комплексе с воспитанием выносливости, волевых и других качеств, обеспечивающих стабильную эффективность двигательной деятельности.

Одна из главных методических линий при этом состоит в обеспечении последовательной адаптации навыка к повышенным проявлениям функциональных возможностей организма в процессе упраж нений, что выражается в постепенном увеличении как интенсивности усилий, направленных на достижение необходимой результативности действия, так и объема нагрузок.

Вмеете с тем на этом этапе оправдано выполнение действия не только при оптимальном состоянии работоспособности, но и на фоне утомления, т. е. после предшествующей нагрузки, и, в частности, с сокращенными итервалами отдыха. Повторяя действие в условиях нарастающего утомления, как бы испытывают приобретенный навык на прочность. Если при этом не нарушается мера нагрузки и не допускаются существенные отклонения от освоенных оптимальных параметров техники действия, такой методический подход может способствовать как упрочению навыка, так и совершенствованию координациии движений (один из предполагаемых механизмов здесь — экономизация движения за счет устранения неэффективных энерготрат, на что указывает ряд экспериментальных данных).

В тех случаях, когда необходимо добиться высокой помехоустойчивости навыка в экстремальных ситуациях (характерных, например, для особо напряженных спортивных состязаний, проводимых в необычных условиях), используются также специальные методические подходы и приемы, направленные на повышение степени надежности результата. В частности, в обстановку тренировочных занятия преднамеренно вводят дополнительные трудности, усложнения, помехи, требующие повышенной мобилизации физических и психических сил для преодоления. Некоторые авторы считают целесо образным путь «от легкого к трудному через еще более трудное», предусматривающий первоначальное формиро вание обобщенного, вариативного действия, которое яв ляется основой для целого семейства действий более простых, имеющих однотипную; биомеханическую струк туру. Такие действия получили название профилирую щих, базовых. Усвоенные элементы ориен тировочной основы этих действий могут быть успешно использованы при формировании всех новых действий данного семейства, что позволяет в некоторых случаях выполнять новое действие с листа, после небольшого чис ла пробных попыток.

Имеется в виду также высокая трудность формиро вания двигательного навыка в многочисленных, часто искусственно создаваемых ситуациях высокой сложнос ти, по сравнению с которыми ординарные жизненные си туации представляются более легкими. Существенным здесь является то, что речь идет об акценте на формирование навыка анализа ситуаций высокой сложности и конструирования стандартизированных двигательных за дач из, казалось бы, хаотического нагромождения усло вий решаемой ситуации. Эта задача решается при уста новке обучаемого на усвоение действия на высшем, чет вертом, уровне, или, что точнее, при организации обучения по третьему типу, когда формируются навыки самостоятельного выделения задачи и формирования ори ентировочной основы ее решения [2].

Навык, сформировавшийся в специально подобран ных упражнениях, может быть доведен до совершенства только в специфической деятельности. При этом сама она должна чередоваться с ее имитацией на различного рода тренажерных стендах — системах тренажерных устройств. С их помощью обучае мому согласованно предъявляют комплекс слуховых, зрительных и прочих раздражителей, создающих почти полную иллюзию обстановки реальной деятельности. Один из главных методов фор мирования навыка — деятельность, в состав которой вхо дит изучаемое действие.

Основные методы формирования и закрепления навы ка сочетаются с дополнительными: объяснениями, де монстрированием, непосредственной физической помощью и срочной информацией о качестве выполняемого действия.

Ошибки могут появиться и на этой стадии формирова ния навыка, поскольку обучаемый выполняет действие в новых условиях: изменилась быстрота, по-новому осуществляется управление, сокращается осознаваемая часть ООД, отдельные операции уходят из-под контроля сознания.

«Сопряженное воздействие»

Из приведенных методических приемов отработки действия на рассматриваемом этапе уже видно, что здесь приобретает особое значение одновременное воздействие на формируемый навык и связанные с ним качественные особенности двигательной деятельности. Эта методическая линия получила современную конкретизацию в методике «сопряженного воздействия». На заключительном этапе отработки действия она выражается главным образом в том, что упражнения, включающие целостное действие, выполняют с объективно повышенными требованиями к определенным двигательным качествам, причем требования эти нормируются так, чтобы не вызвать искажения основного механизма техники движений.

Общая регламентация режима упражнений

Суммарное число повторений и интенсивность упражнений, обеспечивающих завершающую отработку действия, могут возрастать в принципе в широких пределах. Конкретно же это зависит от принятой общей системы занятий, уровня совершенства действия и других условий. Пока не достигнута необходимая степень прочности навыка, нецелесообразны длительные перерывы в выполнении действия - желательно повторять его в каждом очередном занятии. Хорошо же закрепленный навык не утрачивается и при больших перерывах, что позволяет использовать «разреженную» систему упражнений для поддержания его на определенном качественном уровне.

Поскольку большинство двигательных действий, являющихся предметом обучения, входит затем в состав более сложных форм двигательной деятельности, то с завершением отработки отдельного действия упражнение в нем, как правило, не прекращается — оно воспроизводится, так или иначе, в совокупности с другими действиями в физическом воспитании или жизненной практике.

Предупреждение и устранение ошибок; контроль

Соблюдение всех положений методики завершающей отработки действия решающая гарантия его совершенствования на этом этапе. Практически, однако, здесь все же допускаются ошибки. К наиболее распространенным из них относятся следующие.

1. Чрезмерная, излишне акцентированная и затянутая концентрация внимания (как обучающего, так и обучаемого) на контроле за деталями действия, что тормозит целесообразную автоматизацию его, мешает переключению внимания на общий целевой результат и условия выполнения действия. Это исключается при своевременном введении и постепенном увеличении доли упражнений, выполняемых с установкой на достижение общего целевого результата, использованием методических приемов, способствующих переключению внимания на результат и переменные условия дейст вия, включением его в игровые и соревновательные ситуации, а также снятием излишней опеки со стороны преподавателя — предоставлением обучаемому самостоятельности в практическом применении действия.

2. Нарушение меры в использовании стандартно-повторного упражнения, следствием чего является чрезмерная стереотипизация навыка, либо, наоборот, нарушение меры в варьировании упражнений и условий их выполнения, в результате чего формируется недостаточно устойчивый навык. Оптимальное сочетание стандартной повторности и вариативности упражнений, направленных на отработку действия, последовательное изменение их удельного веса по мере стабилизации навыка, как уже говорилось, позволяет избежать этих ошибок. Если же они допущены, требуется установить, в чем именно нарушена мера, и соответственно изменить методику, отдав предпочтение тем или иным формам упражнений и методическим приемам, помогающим исправить отклонения, добиться необходимой стабильности и вариативности навыка.

3. Нарушение соответствия между отработкой двигательного навыка и воспитанием двигательных качеств, что может выражаться, с одной стороны, в преждевременном и чрезмерном закреплении навыка при недостаточно высоком уровне проявления функциональных возможностей организма, а с другой — в излишне форсированном увеличении скорости движений, интенсивности и продолжительности усилий, из-за чего нарушаются оправданные технические характеристики действия. Проблема тут, следовательно, заключается в том, чтобы обеспечить гармоничное соединение совершенствования техники действия и воспитания двигательных качеств, определяющих его эффективность. Это достигается комплексным использованием соответственно направленных подготовительных упражнений, методикой озонного освоения интенсивности» и «сопряженного воздействия», другими уже рассмотренными путями и средствами.

Контроль за формированием навыка и совершенствованием действия в целом на заключительном этапе включает преимущественно определение его общей результативности и качественных сторон навыка, от которых в решающей мере зависит его надежность и эффективность. При этом используется ряд тестовых и других контрольных процедур, а также расчетные способы оценки. Общая результативность действия оценивается посредством стандартизированных контрольных упражнений (тестов-испытаний), результаты в которых сопоставляются с табличными нормативами, и в состязаниях — с принятыми в спорте критериями достижений. На этой основе определяется, естественно, лишь самая общая внешняя результативность действия, которая весьма важна для суждения о его практической эффективности, но не выявляет отдельно основные составляющие, от которых она зависит.

Один из интегральных критериев эффективности техники действия выводят на основе сопоставления его общей результативности при целостном воспроизведении и так называемого двигательного потенциала, оцениваемого по результатам тестирования в упражнении, являющемся технически упрощенным вариантом действия.

Степень автоматизации движений оценивается, в частности, по успешности выполнения упражнений, требующих переключения внимания по ходу действия с него самого на иные объекты и задачи (например, на анализ внешних условий, на решение дополнительных двигательных задач), а также упражнений, связанных с ограничением зрительного и вообще экстерорецепторного контроля.

О степени надежности приобретенного навыка судят по его стабильности в условиях сбивающих факторов и по целесообразной вариативности в меняющихся условиях, что выявляется посредством соответственно организованных контрольных упражнений.

Совокупность названных критериев и контрольных процедур позволяет всесторонне контролировать ход формирования и совершенствования навыка на завершающем этапе отработки действия Они используются и для оценки степени сохранения навыка в слу чае перерывов в выполнении упражнений, подкрепляющих его [17].
ГЛАВА 2
З акрепления двигательного действия на этапе совершенствования спортивного мастерства

2.1 Закрепление и совершенствование двигательного действия в фазе стабилизации навыка
Процесс формирования двигательных навыков — от начала до конца сознательный процесс. Его следует рас сматривать как процесс количественного и качественного совершенствования изучаемого действия, в резуль тате чего оно выпол няется с меньшим на пряжением, но с боль шим эффектом (в смыс ле точности, скорости, силы и т. п.).

Количествен ным выражением из менений в ходе форми рования навыка явля ется так называемая кривая упражнения. Примером такой кри вой могут служить кри вые развития навыков укола рапирой и прыж ка в высоту с разбегу (рисунок 2.1).

Кривая упражнения характеризует в каких-либо ко личественных единицах последовательный ход формиро вания навыка от одного дня упражнения к другому.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рисунок 2.1 - Кривая упражнения при овла дении навыком укола рапирой

При построении кривых упражнения такого рода количественными показателями могут служить минуты и секунды (в беге, плавании и др.), метры и сантиметры (в метаниях, прыжках и др.), баллы (в гимнастике, фигур ном катании на коньках, прыжках в воду и т. д.), очки (в стрельбе, спортиграх и т. п.).

На основании анализа количественных показателей процесса упражнения установлен ряд законо мерностей, относящихся к общей характеристике хода формирования навыка. Они в основном таковы:

1. Темп формирования навыка, особенно заметный в начале упражнения, постепенно замедляется.

2. Успешность формирования навыка зависит от сложности действия, которым человек овладевает. В сложном действии темп развития навыка вначале на растает медленно, и лишь впоследствии кривая упраж нения может скачком подняться вверх.

3. Успешность формирования навыка зависит от ин дивидуальных особенностей овладевающего навыком. Эти особенности могут оказывать положительное или от рицательное влияние. Они (особенности) связаны и со способностями, и с характером, и с прошлым опытом, и с целым рядом других сторон личности овладевающего навыком.

4. Формирование навыка (и это главное) зависит от методики обучения, а, следовательно, и от преподавателя.

Темп формирования навыка постепенно замедляется, и может наступить такой мо мент, когда кривая упражнения пойдет горизонтально, точнее говоря, будет в незначительных пределах ко лебаться около какой-то одной количественной величины, характеризующей определенный уровень, которого до стигло к этому времени развитие навыка (рис. 2.1). Переход кривой упражнения в горизонталь характе ризует остановку в развитии навыка. Этот отрезок кри вой получил название плато.


Рисунок 2.2 - Кривые упражнения при овла дении навыком укола рапирой в цель в связи с различной методикой обучения

Плато характеризует лишь временную задержку в развитии на выков. Правильно объясняет причины возникновения плато С. Г. Геллерштейн. По его мнению, плато — это скрытый период включения в процесс овладения навыком новых механизмов, новых способов исполнения действия.

Причины возникновения плато, указываемые С. Г. Геллерштейном, особенно отчетливо выступают в спортивных навыках, и значение включения новых механиз мов, новых способов выполнения действий демонстри руется здесь особенно ярко.

Например, пловец овладевает навыком плавания способом кроль. Здесь количественным показателем хода формирования навыка может являться время проплывания конкретной дистанции.

Пловец Я. тренируется уже не первый год. Навык усвоен достаточно хорошо, количественные показатели, характеризующие степень развития навыка, колеблются вокруг определенной величины — 1 мин. 05 сек. (для 100-метровой дистанции). Я. показывает то 1 мин. 05,2 сек., то 1 мин. 04,9 сек. и так на протяжении почти двух месяцев. На кривой упражнения — плато. Тщательный анализ причин задержки позволил установить, что Я - не владеет механизмом произвольного расслабления и напряжения мышц гребущих конечностей. Его руки и ноги почти всегда чрезмерно напряжены и не расслаб ляются в нужный момент. Причиной этого являлась по вышенная эмоциональная возбудимость Я. И до тех пор, пока он сознательно, путем специальных методиче ских приемов не овладел механизмом правильного расслабления и напряжения мышц гребущих конечно стей, плато сохранялось, а затем нарушилось, и коли чественные показатели резко сдвинулись, вместо 1 мин. 05 сек. Я показал 1 мин. 04,3 сек. и 1 мин. 03,7 сек.

Включение новых способов выполнения действий нужно понимать как усовершенствование самой двига тельной структуры навыка, введение новых элементов в технику движений.

Усовершенствование структуры навыка в спорте мо жет носить частичный или радикальный характер.

Радикальное усовершенствование структуры какого-либо спортивного навыка касается уже корен ной перестройки типовой техники движений. Примером такой перестройки может служить изменение техники классического способа плавания брасс и введение раз новидности его, носящей название баттерфляй. По существу это уже совершенно другая техника и совер шенно другой способ.

Включение новых механизмов и новых способов дей ствий происходит одновременно (но не равномерно), так как изменение структуры двигательного навыка требует включения или усовершенствования тех или иных меха низмов. Так, переход от плавания способом брасс к пла ванию способом баттерфляй требует не только овладе ния новыми координациями движений, но и усовершен ствования механизмов, обеспечивающих необходимую силу и выносливость для этого способа плавания.

Можно сказать, что в фазе стабилизации двигательного навыка упражнение становится заученным действием. Для нее типична уже значительная закреп ленность коркового динамического стереотипа — опреде ленной системы временных связей, соответствующей внешней системе движений. Процессы возбуждения и торможения, протекающие в этой системе, отличаются слаженностью и уравновешенностью (имеется в виду их пространственная (распространение на определенные участки коры) и временная (последовательность чередо вания) динамика).

В этой фазе достаточно выражена автоматизация многих компонентов навыка. Важно подчеркнуть, что, несмотря на это, процесс дальнейшего совершенствова ния навыка и даже выполнение упражнения на резуль тат основываются на взаимной деятельности второй и первой сигнальных систем действительности при отчет ливо выраженной ведущей роли второй сигнальной си стемы, вследствие чего все более заучиваемое действие приобретает и все большую произвольность.

В этой фазе еще более согласованными являются функции двигательного аппарата и внутренних органов. Практическое выполнение упражнения в этой фазе на правлено на совершенствование частностей, деталей движений, на дальнейшее закрепление стереотипа или на улучшение его подвижности. Она характеризуется до стижением нужной координации движений. Последние становятся слитными, экономными, точными. Лишние движения отсутствуют, отсутствует и мышечная закрепо щенность. Правда, по многим причинам в этом слажен ном ансамбле не все в одинаковой мере и в одно и то же время проявляется при каждом выполнении упражнения. Именно поэтому-то и требуется дальнейшая постоянная работа над совершенствованием навыка.

Динамика корковых нервных процессов, как и на предшествующих фазах, обусловлена и определенными условиями педагогического воздействия преподавателя, но еще в большей мере — активными действиями самих обучающихся [19].

Чувственной основой процесса дальнейшего закреп ления и совершенствования навыка становится в основ ном мышечно-двигательное восприятие собственных дви жений. И ориентировка в ходе выполнения упражнения и суждение о качестве выполнения отдельных движений происходят на основе мышечного контроля. Это де лается возможным вследствие продолжающегося раз вития отчетливости мышечно-двигательных ощущений. Зрительное восприятие выполнения упражнения в целом или его элементов точно так же, как и возможный, в не которых случаях, зрительный контроль, не устраняется совершенно. Они используются лишь по мере надобно сти. Представление об упражнении становится по преи муществу двигательным и обобщенным. Но это уже не первичный, схематический и примитивный образ. Это действительно идеальный (совершенный) образец реаль ного действия, созданный на основе детального ана лиза и всего упражнения в целом и всех его элементов, частностей, построенный на основе всей совокупности знаний и практического опыта, приобретенного в сот нях и тысячах повторениях упражнения, наблюдениях за исполнением его другими. Он продолжает, конечно, уточняться и дальше [13].

В результате наполненности образа двигательными компонентами особенно отчетливо проявляется трени рующее действие представления движений, которое ис пользуется при подготовке к выполнению упражнения, при совершенствовании деталей выполнения движений, при некоторых переделках элементов упражнения и т. д.

Логическая обработка чувственных данных, т. е. ос мысливание движений и всего хода выполнения упраж нения, направлена в третьей фазе образования навыка главным образом на контроль за ходом выполнения упражнения и регулирование движений. Отчетливо осо знаются выделенные во второй фазе опорные пункты выполнения упражнения, почти все возникающие ошибки, за исключением мельчайших, а также, все из менения качеств движений, за исключением тончайших. В процессе совершенствования навыка (если не требуется каких-либо переделок его структуры) логическая обработка чувственных данных связана с «улавливанием» указанных мельчайших и тончайших моментов. Кроме того, она может быть направлена на детальное овладение оптимальным ритмом и темпом упражнения.

В эмоционально-волевом отношении третья фаза ха рактеризуется дальнейшим укреплением чувства уверен ности, связанным с все более совершенным выполне нием упражнения, а также и дальнейшим ослаблением волевых усилий. Имеющие место некоторые нюансы пе реживаний и волевых проявлений обучающихся зави сят от многочисленных вариаций успешного или с тру дом дающегося овладения деталями и тонкостями вла дения навыком. Новым здесь может явиться особое, весьма приятное переживание, возникающее вследствие легкости выполнения казавшегося прежде таким труд ным упражнения и еще в большей мере, как говорят спортсмены, от ощущения того, что «каждый мускул тебе подвластен, что ты можешь управлять каждым движением своего тела».

В едином, целостном процессе обучения нет точно отграниченных друг от друга этапов. Поэтому переход от одной фазы образования навыка к другой нельзя обозначить определенно даже во времени [19].

2.2 Автоматизация и вариативность двигательных действий в индивидуально-игровых видах спорта
На сегодняшний день остро стоит проблема степени автоматизации и вариативности двигательных действий в спортивных играх и единоборствах, так как с одной стороны требуется высокий уровень осуществления двигательных задач на основе автоматизации движений, а с другой - проблема индивидуального решения двигательной задачи в мало предсказуемой игровой противоборствующей ситуации.

В практике совершенствования технико-тактического мастерства существует ряд противоречий между: 1) требованием вариативности движений и высоким уровнем их автоматизации; 2) ограниченностью технико-тактического арсенала спортсмена и бесконечным разнообразием технических и технико-тактических вариантов действий; 3) стандартизацией тренировочного процесса и индивидуальностью развития человека; 4) регламентированностью тренировочных упражнений и непредсказуемостью, творческим характером соревновательной деятельности; 5) формированием технических и технико-тактических в облегченных условиях и их применением в условиях противоборства и сбивающих факторов.

Выявленные противоречия ставят такие проблемы как приобретение и сохранение спортивной формы; необходимости сопряженной направленности развития физических качеств и двигательных действий и поиска оптимальных принципов и подходов к процессу обучения и совершенствования игрового мастерства спортсменов [14].

Приобретение и сохранение спортивной формы напрямую связано с автоматизацией двигательных действий, так как определяет их успешность. Однако, когда встает вопрос о необходимости перехода на другой, более высокий уровень спортивного мастерства, возникает необходимость разрушения старого стереотипа движения и формирования нового на базе новых морфо-функциональных возможностей организма. Такой процесс постоянной ломки движений может быть не совсем правомерен в связи с возникновением у спортсмена психологических проблем отсутствия уверенности в своих силах на определенных этапах спортивного мастерства. В этой связи встает вопрос и о необходимости сопряженного комплексного воздействия тренировочных средств на организм спортсмена [7].

В процессе анкетирования тренеров по настольному теннису различной квалификации было выявлено, что большинство из них (84,4%) считает необходимым автоматизировать двигательный навык на всех этапах становления технико-тактического мастерства. Однако такой подход ограничивает творчество и дальнейший рост мастерства спортсменов, так как закрепленный на начальных этапах двигательный навык трудно поддается исправлению. Постоянный рост молодого организма и изменение морфологических и физических показателей оказывают существенное влияние на само двигательное действие и требуют его постоянного совершенствования. Вместе с тем выявлена общая тенденция в ответах опрошенных респондентов к почти безоговорочному закреплению движения вне зависимости от развития физических качеств. Многие тренеры рассматривают развитие физических качеств как отдельное направление в тренировочном процессе, которым необходимо заниматься специально, в свободный от формирования техники период, хотя, как известно, между техникой и физическими качествами спортсмена существуют прямые и обратные взаимосвязи и взаимовлияния.

Выявлено, что спортсмены, добившиеся значительных успехов на ранних этапах спортивного мастерства имеют хорошо закрепленную высоко автоматизированную в относительно стандартных условиях технику, которая тормозит, а порой и просто не позволяет проявлять неординарные творческие способности необходимые игрокам на этапе высших спортивных достижений. И очень часто спортсмены, показывающие хорошие результаты в юношеском спорте не могут себя проявить в большом спорте, что в первую очередь связано с ранней автоматизацией движений.

Как показал биомеханический анализ основных технических действий в настольном теннис, все они обладают единой биомеханической основой на которой и должно строиться двигательное действие и в определенной степени имеют индивидуальные отличия, которые должны совершенствоваться на последующих этапах становления спортивного мастерства. Все это находит отражение в индуктивном подходе к обучению и совершенствованию спортивного мастерства и индивидуально-игровых видах спорта.

Учитывая все эти факторы, учебный процесс по подготовке спортсменов в индивидуально-игровых видах спорта необходимо строить таким образом, чтобы сформировать игрока с широким вариативным арсеналом технико-тактических действий, применяемых быстро, активно, нестандартно и эффективно в условиях игрового противоборства. При этом спортсмен должен обладать хорошим игровым мышлением, действовать инициативно, а главное самостоятельно уметь быстро перестраиваться при противодействии противника, оперативно переключаться с одних видов технико-тактических действий на другие.

Таким образом, выявленные особенности соревновательной деятельности, структуры двигательных действий и особенностей становления технико-тактического мастерства в индивидуально-игровых видах спорта на примере настольного тенниса, а так же средства и методы используемые тренерами различной квалификации в учебно-тренировочном процессе послужили основой для разработки подходов к формированию двигательных действий в индивидуально-игровых видах спорта [18].

2.3 Повышение уровня подготовленности спортсменов на этапе дальнейшего совершенствования двигательного действия
Анализ результатов соревновательной деятельности показывает, что спортсмены не в полной мере могут реализовать свой потенциал. Одна из причин состоит в том, что тренеры и сами спортсмены не всегда рассматривают систему подготовки комплексно. Они часто пренебрегают некоторыми видами подготовки, например, теоретической, а также частично психологической.

Теоретическая подготовка призвана обеспечить повышение уровня знаний о закономерностях построения тренировочного процесса, функциональных возможностях орга низма спортсмена, биомеханических характеристиках спортивных движений и т.п. Психологическая подготовка заключается не только в том, чтобы «напутствовать» спортсмена на победу, а больше в том, чтобы научить его настраиваться на соревнования в целом и отдельный старт [3].

Применение специально-подготовительных и специальных упражнений способствует прямому и поло жительному переносу навыков и двигательных качеств и быстрому росту спортивных результатов. Комплекс упражнений, требующих проявления двух и более компонентов подготовленности спортсменов, развивает каж дое из этих качеств более эффективно, нежели использование упражнений, направленных на развитие одного из них. Чем выше уровень технико-тактического мастерства спортсменов, тем более специализированной должна быть их подготовка [1].

Основными показателями технического совершенства спортсмена являются эффективность и экономич ность действий. Достижение высоких показателей зависит не от использования «эталонной» техники, а от тех ники, дающей лучший результат, учитывая индивидуальные антропометрические, психофизиологические и другие особенности спортсменов. Совершенствование тактического мастерства необходимо рассматривать с учетом индивидуального уровня технической, физической, интеллектуальной и психологической подготовлен ности конкретного спортсмена [10].

Учебно-тренировочный процесс и соревновательная деятельность предусматривают повышение уровня физической, технической, тактической, психологической и теоретической подготовленности спортсменов. Все эти виды подготовки взаимосвязаны. Например, овладевая спортивной техникой, спортсмен одновременно развивает специальные скоростно-силовые показатели, специальную выносливость и другие качества. Но в зави симости от задач тренировки, одно из качеств бывает главным, а другие сопутствующие [11].

Известно, что чем выше уровень физической подготовленности организма, тем быстрее и в полной ме ре это позволяет спортсмену адаптироваться к высоким нагрузкам, способствует восстановлению его работо способности в наиболее короткий срок и тем самым обеспечивает кумулятивный тренировочный эффект. Для развития специальной физической подготовленности спортсмена необходим достаточный уровень развития его общей физической подготовленности.

Основная цель специальной физической подготовки - обеспечение необходимого уровня функциональной подготовленности организма спортсмена для совершенствования тех нико-тактического мастерства и оптимального использования уровня подготовленности в соревнованиях.

Зада чи СФП заключаются в интенсификации режима работы организма спортсменов в тренировочном процессе с тем, чтобы превысить функциональные параметры, характерные для соревновательной деятельности, а также в развитии и совершенствовании специальных физических качеств [21].

Преобладание неспециализированных средств в тренировочном процессе приводит к вовлечению в рабо ту функциональные системы организма, которые не принимают участие в целевом движении. Для квалифици рованных спортсменов объем упражнений неспецифического характера должен составлять сравнительно не большую часть в общей тренировочной программе. В противном случае адаптационный ресурс организма тра титься нецелесообразной неэкономной это может привести к регрессу спортивных результатов [6].

СФП должна предшествовать углубленной работе над техникой и повышением скорости соревнователь ного упражнения. Однако специальные физические упражнения применяются и на более ранних этапах под готовки, но с обязательным дозированием величины нагрузки, например, для закрепления темы занятия, в со ответствии с программой подготовки. Специальная физическая, подготовка решает вопросы развития и совершенствования необходимых качеств, их соответствие особенностям соревновательной деятельности с уче том индивидуальных особенностей спортсменок [4].

Техническая подготовка в спортивной тренировке рассматривается как рациональный способ выполне ния движения, совокупность средств деятельности спортсмена, создаваемых для оптимального осуществления поставленных перед ним задач.

В.Н. Платонов определяет техническую подготовленность как степень освоения спортсменом системы движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и направленной на достижение высоких спор тивных результатов [18].

Основное назначение спортивной техники - облегчение выполнения движений спорт сменом, расширение его потенциальных возможностей в соревнованиях Техническая подготовка обеспечивает рациональность учебно-тренировочного процесса, который заключается в достижении максимального эффекта при минимальных затратах энергии, а главным критерием технического мастерства является эффективность и экономичность действий спортсмена, высокий уровень спортивных результатов и высокая их устойчивость [12].

Совершенствование двигательного навыка квалифицированных спортсменов происходит со сменой обстанов ки, в нестандартных и экстремальных условиях, в состоянии усталости, в соревновательной обстановке [22].

Особого внимания заслуживает метод выполнения упражнений «в обе стороны», когда спортсмены ис пытывают определенные трудности и неудобства, благодаря чему возникают более полные восприятия. Та ким образом, во время проведения учебно-тренировочных поединков и соревнований, оказавшись в нестан дартном положении («не в своей стойке»), спортсмен не «теряется» и готов к выполнению приема из «неудоб ного» положения.

Техника постоянно меняется за счет более глубокого изучения ее биомеханических основ, совершенст вования методик обучения и применяемых технических средств, повышения уровня физических качеств спорт сменов. При совершенствовании технических действий следует исходить из периода подготовки и поставлен ных перед спортсменом задач с учетом его индивидуальных особенностей, уровня тактической и психологиче ской подготовленности. В предсоревновательном периоде техническую подготовку следует рассматривать че рез призму поставленных стратегических и тактических задач [18].

Включать прием в арсенал технических действий спортсмена в соревнованиях рекомендуется только в случае успешного его применения в контрольных поединках. А лучше всех приемов тот, кото рым спортсмен хорошо владеет.

Тактическая подготовка является связующим звеном между технической, физической и психологиче ской подготовкой и зависит от уровня развития этих качеств. Она направлена, на подготовительном этапе, на отработку правильности действий и, в дальнейшем, на использование оптимального потенциала подготовленности для достижения цели. На примере единоборств, тактика ведения боя - это искусство «добывания» побе ды. Это трезвая оценка ситуации, сильных и слабых сторон соперника, умелое использование своих сил с тем, чтобы потратить столько энергии, сколько нужно в данном конкретном случае для одержания победы с наименьшими потерями для себя. На тактику соревновательной деятельности влияют такие факторы, физическое и психологическое состояние спортсмена, уровень технической подготовленность и тактического мастерства, наличие и реализация перспективного, стратегического плана, особенности Правил и Положений проведения соревнований, манера ведения поединка самого спортсмена (и его противников) и т.д. [16].

Основное внимание совершенствованию тактического мастерства уделяется в предсоревновательном и соревновательном периоде с целью оптимизации тренировочного процесса, реализации уровня подготовленности в соревнованиях. Тактическое мастерство и боевое мышление формируются в результате накопленного опыта и влияют на эффективность применения физических и технических возможностей [20].

Психологическая подготовка охватывает все другие стороны подготовки и имеет избирательную на правленность при совершенствовании технико-тактических показателей спортсменов. Проявление физических, технических и тактических возможностей спортсмена зависит от его уровня психологической устойчивости. Задачей психологической подготовки является выработка устойчивости к эмоциональному стрессу. С этой це лью рекомендуется использовать воздействия стрессового характера: сбивающие факторы, ограничение дея тельности ведущих анализаторов, лимитирование во времени и пространстве, ограничение или искажение ин формации, например, о противнике, тренировка на фоне утомления.

Под влиянием тренировочной и соревнова тельной деятельности формируются психодинамические свойства, которые способствуют развитию специаль ных способностей и являются основой формирования индивидуального стиля спортсмена [8].

Основными на правлениями психологической подготовки являются совершенствование специальных умений, регулирование психологической напряженности, управление предстартовым состоянием. При регулярных стрессорных воз действиях возрастает сопротивляемость организма спортсменов к внешним и внутренним влияниям.

Неотъемлемой частью психологической подготовки является психорегуляция (самоконтроль психиче ского состояния), системное введение дополнительных трудностей и их обязательная реализация в соответст вии с тренировочной программой, использование соревновательного метода, и выполнение соревновательных установок, а также вопрос полноценного восстановления физических и психических сил.

Невыпол нение заданий и установок может привести к неуверенности, которая может отрицательно повлиять на ход тре нировочного процесса и соревновательную деятельность. В связи с этим, во избежание возникновения у спорт сменов «психологического барьера», необходимо увеличить число удачных попыток в тренировочных занятиях и выступлений в соревнованиях. Уровень проявления необходимых качеств, особенно в сложных координаци онных движениях, находится в прямой зависимости от состояния психологической готовности спортсмена [6].

Итогом психологической подготовки должно быть состояние боевой готовности к старту, соревновани ям, максимальная мобилизация спортсмена к достижению наилучшего результата, которая достигается путем формирования правильной мотивации и адекватного планирования учебно-тренировочного процесса.

Очень важно, чтобы каждый спортсмен знал свой индивидуально-оптимальный уровень эмоционального возбужде ния, а также умел входить в это состояние с помощью настройки. Настройка должна соответствовать обстанов ке, то есть должна быть адекватной данной ситуации.

Достижение высоких спортивных результатов немыслимо вне рациональной и научно обоснованной системы тренировочных занятий, основанной на багаже знаний, на копленном предыдущими поколениями тренеров, спортсменов и исследователей. Например, имея знания о процессе организации и реализации спортивного действия, можно совершенствовать его с помощью средств специальной физической подготовки.

Спортивная тренировка предъявляет высокие требования ко всем системам организма спортсменов в связи с высокими систематическими нагрузками. Как известно, чем человек больше знает, тем он независимей и в состоянии более оперативно принимает правильные решения [21].

Рост мастерства тесно связан с необходимостью повышения знаний, особенно в области избранного вида спорта. Все части и разделы подготовки взаимосвязаны, и не следует надеяться на достижение высоких результатов за счет проявления одного какого-нибудь качества. Поэтому роль теоретических знаний тренера и спортсмена в области развития других видов спорта и методик подготовки ведущих спортсменов в современных условиях возрастает.

Специальная физическая подготовка способствует избирательному развитию и совершенствованию дви гательных качеств, повышению уровня функциональных возможностей организма спортсменов в соответствии с двигательным режимом в данном виде спорта и оптимальная реализация уровня подготовленности в соревно ваниях.

Уровень психологической подготовленности и психологическая устойчивость играют решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. Для развития волевых качеств необходимо сознательно преодолевать поставленные перед собой (все возрастающие по степени трудности) задачи, требующие приложения значительных волевых усилий в течение достаточно длительного времени [4].

ВИСНОВОК

Общей задачей этапа является ста бильное осуществление двигательного действия в различных усло виях. Частными задачами могут быть: а) упрочение сформирован ного навыка; б) обучение различным вариантам техники действия; в) формирование умений («вторичного порядка») применять изу ченное действие в различных условиях и ситуациях; г) обеспече ние (при необходимости) частичной перестройки техники действия.

В зависимости от назначения двигательного действия и особенностей его использования упрочение двигательного навыка может достигаться двумя путями. Первый путь — выделение специально го подэтапа, направленного только на закрепление двигательного навыка. Второй путь — закрепление навыка попутно с решением остальных задач этапа. В одних случаях следует специально уде лять внимание закреплению навыка и доведению его до высокой устойчивости, в других случаях этого делать не следует.

Выделение специального подэтапа закрепления навыка бывает необходимо в тех случаях, когда технику действия не предполага ется в дальнейшем изменять; когда двигательное действие и усло вия его осуществления относительно стандартны. Это могут быть, например, доведенные до совершенного исполнения прыжки в во ду, некоторые гимнастические элементы или элементы фигурного катания на коньках.

Не следует добиваться прочного закрепления навыков при овла дении действиями, техника которых должна систематически час тично перестраиваться. Здесь важно добиться устойчивого владе ния основой техники. Это касается двигательных действий, ре зультат которых в основном зависит от уровня развития специ альных физических качеств. Так, техника прыжков, метаний, бега, плавания и т. д. должна систематически перестраиваться в дета лях по мере повышения физических возможностей занимающихся. Это особенно характерно для спортивной деятельности. Совершен ствование таких двигательных действий будет заключаться глав ным образом в частичной переделке их техники и в овладении ее вариантами, позволяющими приспосабливать двигательное дейст вие к различным условиям его осуществления.

На этапе совершенствования двигательного действия сливают ся в единый процесс обучение владению действием и воспитание специальных физических качеств, обусловливающих его эффективность [6].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


 1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. вищ. навч. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров. М.: Издательский Центр «Академия», 2006. – 528 с.

 2. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. М.: Физкультура и спорт,1985. – 192 с., ил.

 3. Васильков, А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / А.А. Васильків. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. -381 с., ил.

 4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. - М.: ФиС, 1988.-331 с.

 5. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 288 с.

 6. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. фіз. культуры / А.А. Гужаловский. – М.: ФиС, 1986г. – 352с.

 7. Жолдак, В.И. Методы совершенствования физического воспитания в ВУЗе / В.И. Жолдак. - М.: Физкультура и спорт, 1983.

 8. Захаров, Е.Н. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы развития физических качеств) / Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, А.А. Сафонов. - М.: Лептос, 1994. - 368 с., ил.

 9. Ильинич В.И. Физическая культура студента: учебник / В.И. Ильинич. М.: Гардарики, 2005. – 448 с.

 10. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 303 с.

 11. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Никоденко И.Т. Физическое воспитание. - М.: «Высшая школа», 1989. – 303 с.

 12. Коряковский, И.М. Теория физического воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1960. – 138-142.

 13. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физического воспитания: Учебник / Ю. Ф. Курамшина. — М.: Советский спорт, 2003. - 464 с.

 14. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. Т.1 / Т.Ю. Круцевич. – Киев, 2003. – 423 с.

 15. Максименко, AM . Основы теории и методики физической культуры: учебник / А.М. Максименко. — М.: Физическая культура, 2005. – 544 с.

 16. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. 3-е изд., Перераб. і доп. / Л.П. Матвєєв. — М.: Физ культура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. — 544 с., ил.

 17. Матвєєв Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л.П. Матвєєв. - К.: Олимпийская литература, 1999. -320 с.

 18. Платонов В.Н. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія і її практичні додатки / В.М. Платонов. - К.: Олімпійська література, 2004. - 808 с.

 19. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта / А.Ц. Пуни. М.: «Физкультура и спорт», 1959.

 20. Харабуги Г.Д. Теория и методика физического воспитания: учеб. для техникумов физической культуры / Г.Д. Харабуги [и др.]. – М.: Физкультура и спорт,1974. – 319 с.

 21. Харе Д. Учение о тренировке / Д. Харе. М.: Физкультура и спорт, 1971. – 328 с., ил.

 22. Холодов, Ж.К.Теория и методика физического воспитания и спорта.: Учеб. для студ. вищ. навч. завед. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнєцов. - М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 480 с.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації