Лекція - Система тактичного планування виробничо-господарської, фінансової діяльності організації

n1.doc (1 стор.)
Оригінал
-

Тема: «Система тактичного планування виробничо-господарської, фінансової діяльності організації»

Зміст

  1. Тактичне планування, його зв'язок зі стратегічним плануванням

  2. Етапи розробки тактичного планування

1. Тактичне планування, його зв'язок зі стратегічним плануванням

Система планування діяльності організацій - сукупність взаємопов'язаних етапів розробки планів різних рівнів керівництва, управління в різні періоди часу.

Ефективна діяльність організації в умовах ринкової економіки можлива за умови стратегічного і тактичного спрямування виробничого, економічного розвитку, реалізації виробничих програм по виконанню поставлених цілей.

Термін тактика - військовий термін грецького походження, що означає мистецтво побудови військ, маневрування силами для здійснення поставлених цілей. В економічній, соціальній та інших видах політики тактика - це засоби і прийоми, лінія поведінки для здійснення цілей.

Тактичне планування - пов'язане з прийняттям рішень про розподіл ресурсів підприємства, організації для реалізації поставлених у стратегічному плані цілей щодо розвитку виробництва, отримання прибутку, підвищення рівня рентабельності реалізації продукції.

На рис. 1 представлені етапи процесу стратегічного, тактичного планування, їх взаємоув'язку.


Тактичне планування

Визначення стратегічних цілей

Стратегічний аналіз і визначення стратегічних альтернатив

Аналіз та оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації

Вибір стратегії

Підготовка та забезпечення виконання стратегічного плану


Розробка планів

Реалізація планів

Контроль результатів

що

як

Стратегічне планування

Оперативно-виробниче планування

Довгострокове планування

Середньострокове планування

Короткострокове планування

Рис.1 Взаємозв'язок етапів стратегічного і тактичного планування


Початковим етапом стратегічного планування є аналіз і оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Це необхідно для орієнтації виробництва на споживачів і конкурентів, для гнучкого пристосування до мінливих ринкової кон'юнктури. Під зовнішнім середовищем розуміються умови і чинники, що виникають у навколишньому середовищі, що роблять вплив на функціонування організації, на стан її внутрішнього середовища.

Внутрішня середовище характеризується основними складовими організації, такі як технологія, структура, цілі, завдання. Елементи як зовнішньої, так і внутрішнього середовища взаємопов'язані і мають свої особливості.

Методами стратегічного аналізу формуються різні варіанти стратегії, розробка середньострокових планів та програм, на основі яких розробляються річні плани. Важливим є не тільки розробка планових показників, але і проведення контролю за результатами, коректування значень показників на майбутні періоди часу.

Основними передумовами планів є прогнозування показників діяльності організації - потужності організації, обсягу випуску продукції, потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, рівня собівартості продукції, отримання прибутку.

Для досягнення поставлених цілей розробляється тактичний план не тільки для організації в цілому, але й окремих її підрозділів.

2. Етапи розробки тактичного планування

В залежності від періодів часу тактичне планування розділяють на довгострокове, середньострокове, короткострокове.

Довгострокове планування охоплює тривалі періоди часу від 5 до 10 років. Процес довгострокового планування складається з економічного прогнозування, що включає в себе стратегічне планування, і довгострокового плану.

При довгостроковому плануванні визначають загальні принципи орієнтації організації на перспективу (концепцію розвитку), програми здійснення заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей.

Об'єктами довгострокового планування є виробнича потужність організації, інвестиції, трудові, матеріально-технічні, фінансові ресурси та ін

Середньострокове планування орієнтоване на показники довгострокових планів і охоплює більш короткий період від двох до трьох дет. Середньострокові плани передбачають розробку заходів, спрямованих на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розвитку діяльності організації.

Короткострокове планування пов'язане з розробкою планів на один - два роки.

Короткострокове (поточне) планування здійснюють шляхом детальної розробки на річний період часу планів діяльності організації, підрозділів. Річний план містить значну кількість показників, необхідних для здійснення виробничо-господарської, фінансової діяльності організації.

Одним з елементів планування є оперативне планування. Це завершальний етап у загальній системі планового керівництва будівельним виробництвом.

Завдання оперативного планування полягає в забезпеченні успішного виконання показників річного плану по введенню об'єктів в експлуатацію, обсягами СМР, підвищення рівня продуктивності праці, зниження собівартості продукції. Оперативні плани розробляються не тільки на рівні організації, але і по всіх підрозділах.

Оперативні плани дозволяють визначати показники за більш короткі відрізки часу - на місяць, декаду, тиждень і, з особливо важливих об'єктах будівництва, на добу. По закінченні планованого періоду необхідно зняти інформацію про фактичне виконання показників, скорегувати їх значення на майбутній плановий період.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації