Довідник - Туризм і туристичні ресурси в Росії 2004

GR-R2.DOC (1 стор.)
GR-R3.DOC (1 стор.)
n3.doc (2 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
R-1.DOC (1 стор.)
R-2.DOC (4 стор.)
ОригіналФедеральна служба державної статистики

(Росстат)


Federal Service of State Statistiсs

(Rosstat)

ТУРИЗМ І ТУРИСТСЬКІ
РЕСУРСИ В РОСІЇ

2004

TOURISM AND TOURIST

RESOURCES IN RUSSIA

2004


Статистичний збірник

Statistical handbook

Москва

Moscow

2004

ББК 65.051.9 (2Р) 37

Т65Редакційна колегія:
А.Л. Кьовеш - Голова редакційної колегії
А.А. Александрова, Е.С. Бурденкова, І.В. Введенський,

А.Р. Ільїн, М.М. Крапівянская, С.Р. Левіт,

З.А. Рижикова, П.Б. Самко

Т65
Туризм і туристські ресурси в Росії. 2004: Стат.сб. / Росстат. - М., 2004. - 267 с.
ISBN 5-89476-176-Х
У збірці представлені статистичні дані, що характеризують розвиток туризму та туристичної індустрії, діяльність організацій культури, основні історико-культурні та природні об'єкти, складові туристські ресурси в Російській Федерації.

Для вищого управлінського персоналу, керівників і працівників підприємств та організацій, наукових, підприємницьких та банківських кіл, професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів економічних вузів, інших зацікавлених користувачів.

ББК 65.051.9 (2Р) 37У
ISBN 5-89476-176-Х
Федеральна служба

державної

статистики, 2004


E-mail: stat@gks.ru

http://www.gks.ru

BB До 65.051.9 (2R) 37

Т 65The Editorial Board:
AL Kevesh - Chairman of the Editorial Board
А. А. А leksandrova, Е. S. Burdenkova, IV Vvedensky,

AR Ilyin, NN Krapivianskaya, SR Levit,

ZA Ryzhikova, PB Samko

Tourism and Tourist Resources in Russia. 2004: Statistical Handbook /

Т 65 Rosstat. - Moscow, 2004. - 267 pp.


ISBN 5-89476-176 - Х
This issue of the Handbook contains data related to tourism development, cultural and outdoor activities, main historical, cultural and nature tourist attractions of the Russian Federation.

The Handbook might be used by chief executives, senior management officials, corporate planners, marketing directors and sales executives, academic scholars, entrepreneurial and banking institutions, professors, post-graduates and students of higher economical schools and other users.

ББК 65.051.9 (2 R) 37


ISBN 5-89476-176-Х

У

Federal Service of State Statistics, 2004

E-mail: stat@gks.ru http://www.gks.ruПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник містить інформацію про розвиток туризму в Російській Федерації. Публікуються відомості про число туристських фірм і їх діяльності, міжнародних туристських потоках, колективних засобах розміщення туристів і обслуговуванні туристів організаціями громадського харчування, виробництві товарів для туризму, обсяг платних послуг у сфері туризму і цінах (тарифах) на ці послуги, фінансах та інвестиціях, основних туристських ресурсах. Окремі показники по Росії представлені в зіставленні із зарубіжними країнами.

Збірник видається, починаючи з 2000 року, з періодичністю один раз на чотири роки.

При підготовці збірника використані дані, отримані органами державної статистики від юридичних осіб, населення шляхом проведення федерального державного статистичного спостереження, вибіркових обстежень та інших форм статистичного спостереження, а також дані міністерств і відомств Російської Федерації (Міністерства транспорту, Міністерства культури і масових комунікацій, Федерального агентства по фізичній культурі та спорту, Федеральної служби безпеки та ін.)

Короткі методологічні пояснення, що містять відомості про джерела наведених даних і використовуваному понятійному апараті, наведені в окремому розділі.

Інформація публікується з Російської Федерації в цілому, федеральним округам, республіках, краях, областям, містам федерального значення, автономної області та автономним округам в основному за 1995, 2000-2003 роки. Відомості по країнах СНД за всіма показниками наведені без даних по Російської Федерації.

У зв'язку з отриманням підсумків Всеросійського перепису населення 2002 року у збірнику опублікована за 2003 рік оцінка чисельності постійного населення з урахуванням підсумків перепису населення. При розрахунках показників за 2003 рік, формування яких здійснюється на підставі даних за чисельністю населення, використана оцінка чисельності постійного населення з урахуванням підсумків Всеросійського перепису населення 2002 року. Аналогічна інформація за 1995-2002 рр.. приведена в збірнику без урахування підсумків перепису населення 2002 року. Дані перерахунків ретроспективних динамічних рядів за цей період з урахуванням підсумків перепису населення 2002 року будуть опубліковані в наступному виданні.

Дані за 2003 рік за окремими показниками в ряді випадків є попередніми і в подальшому можуть бути уточнені в наступному виданні.

PREFACE
The statistical handbook gives information related to tourism development in Russia. Data on travel agencies and their activity, international tourist flows, tourist collective accommodation establishments and tourist catering serviсes, production of tourist commodities, market tourist services and prices (Tariffs) on them, finances and investments, magor tourist resources are represented. Some indicators are expressed in comparison with foreign countries.

The handbook is issued, since 2000, with periodicity once in four years.

The yearbook is prepared on the base of the data obtained by the State statistical bodies from legal entities, population through censuses, sample surveys and other forms of statistical observation, alongside with data supplied by ministries and administrative bodies of the Russian Federation (Transport Ministry, Ministry of Culture and Mass Media, Federal Agency on Physical Culture and Sports, Federal Security Serviсe, etc.).

Short explanatory notes concerning data sources and methods by which main indices have been calculated are represented in the separate section.

Series are published for the entire Russian Federation, Federal Districts, republics, territories (Krays), regions (Oblast , S), cities of Federal subordination, autonomous region (Oblast) and autonomous areas (Okrugs) mainly for 1995, 2000-2003. The list of the regions of the Russian Federation are given at the end of the handbook. All variables for CIS countries shown exclude data for the Russian Federation.

The data on the estimated number of resident population for 2003 are given according to results of All-Russia Population Census of 2002. For 2003 the estimation of indicators based on population data is carried out on the number of resident population according to results of All-Russia Population Census of 2002. The similar information for 1995-2002 is represented without taking into account results of Population Census of 2002. The data of recalculations of retrospective time-series for this period according to results of Population Census of 2002 will be published in the next edition.

Some indicators for 2003 are preliminary and are subject to further adjustment in next publication.
ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА
Телефони

Основні індикатори

А.Р. Ільїн

Е.С. Бурденкова А.А. Александрова

(095) 207-4780

925-2551

207-1500

Туристські потоки

Є.І. Сєдова

Л.В. Шикина

Є.В. Кузнецова

207-4512

207-3161

207-4777

Туристська індустрія

Є.І. Сєдова
Е.С. Бурденкова

Н.Б. Спорихіна

Н.В. Пирожкова

А.А. Александрова

207-4512

925-2551

207-2932

207-4761

207-1500

Туристські ресурси

М.М. Крапівянская

А.А. Александрова

А.В. Епіхін

Е.А. Шустова

928-1612

207-1500

207-2746

207-2220

Туристські витрати

Е.С. Бурденкова

Е.Б. Фролова

І.П. Горячева

925-2551

207-4801

207-4447

Праця і заробітна плата,

фінанси, інвестиції

Т.Л. Горбачова

М.М. Крапівянская

І.П. Горячева

А.Є. Константинов

925-7255

928-1612

207-4447

207-4556

Туристські зони федерального

значення в Росії

Е.С. Бурденкова

А.А. Александрова

925-2551

207-1500

Міжнародні порівняння

А.Н. Гончаров

А.А. Александрова

207-3186

207-1500


СКОРОЧЕННЯтис.

- Тисяча

га

- Гектар

млн.

- Мільйон

л

- Літр

млрд.

- Мільярд

р.

- Рік

трлн.

- Трильйон

дол

- Долар

см

- Сантиметр

руб.

- Рубль

м

- Метр

р.

- Раз

км

- Кілометр

шт.

- Штука

м 2

- Квадратний метр

прим.

- Примірник

км 2

- Квадратний кілометрУ збірнику прийняті умовні позначення:

-

явище відсутня;

...

даних не є;

0,0

величина явища менше одиниці виміру.


В окремих випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою доданків пояснюються заокругленням даних.

Дані у вартісному вираженні наведені у фактично діяли цінах; в 1995 р. - в масштабі цін, що діяв до 1 січня 1998

THOSE RESPONSIBLE FOR THE SECTIONS OF THE STATISTICAL HANDBOOK
Telephones

Basic indicators

AR Ilyin

ES Burdenkova AA Aleksandrova

(095) 207-4780

925-2551

207-1500

Tourist flows

EI Sedova

LV Shikina

EV Kuznetsova

207-4512

207-3161

207-4777

Tourist industry

EI Sedova

ES Burdenkova

NB Sporyhina

NV Pirozhkova

AA Aleksandrova

207-4512

925-2551

207-2932

207-4761

207-1500

Tourist resources

NN Krapivianskaya

AA Aleksandrova

AV Epihina
EA Shustova

928-1612

207-1500

207-2746

207-2220

Tourist expenditures

ES Burdenkova

EB Frolova

IP Goryacheva

925-2551

207-4801

207-4447

Labour force and wages,

finances, investments

TP Gorbacheva

NN Krapivianskaya

IP Goryacheva

AE Konstantinov

925-7255

928-1612

207-4447

207-4556

Tourist zones of Federal

subordination in Russia

ES Burdenkova

AA Aleksandrova

925-2551

207-1500

International comparisons

AN Goncharov

AA Aleksandrova

207-3186

207-1500


ABBREVIATIONS


thou.

- Thousand

м

- Metre

mln.

- Million

km

- Kilometre

bln.

- Billion

м 2

- Square metre

trln.

- Trillion

km 2

- Square kilometre

cm

- Centimetre

ha

- Hectare

The following symbols are used in Handbook:

-

absence of phenomenon;

...

data not available;

0,0

the value of indicator is less then

the unit of measure.


There are insignificant difference between the totals and the sums of components in some cases due to rounding.

Data in value terms are given in actual prices; for 1995 - in prices effective before January 1, 1998.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації