Довідник - Туризм і туристичні ресурси в Росії 2004

GR-R2.DOC (1 стор.)
GR-R3.DOC (1 стор.)
n3.doc (2 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
R-1.DOC (1 стор.)
R-2.DOC (4 стор.)
Оригінал


  1   2КОРОТКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ КОМЕНТАРІ

BRIEF METHODOLOGICAL NOTES


ТУРИСТСЬКІ ПОТОКИ


Міжнародні туристські потоки
До числа іноземних громадян (Відвідувачів) відносяться особи, які відвідують країну, яка не є країною їх постійного проживання, на термін, що не перевищує 12 місяців, з будь-якою метою, крім переїзду на постійне місце проживання.


TOURIST FLOWS


International tourist flows
The foreign citizens (Visitors) denote persons traveling to a country other than that of their permanent residence for less than 12 months, with a purpose other than a transfer to a permanent place of residence.


Стаття «Туристські послуги (Поїздки 1)) »включає головним чином вартість товарів і послуг, які були придбані в даній країні приїжджими-нерезидентами (послуги з прийому і розміщення, харчування, організації дозвілля тощо). Дана стаття враховує як особисті, так і ділові поїздки на термін, як правило, менше одного року (за винятком студентів та пацієнтів медичних установ у разі, якщо інтереси вимагають необхідності їх перебування в зарубіжній країні більше року).

До особистих поїздок (туризм, приватна, включаючи шоп-тури) відносяться поїздки осіб, які прямують у закордонні країни, але не переслідують ділових цілей (для проведення відпустки, участі в спортивних і культурних заходах, проходження курсу навчання або лікування і т.п.) .

Ділові поїздки (службові, обслуговуючий персонал) - закордонні поїздки для здійснення різних видів господарської діяльності (екіпажі транспортних засобів, при зупинці в країні, державні службовці, які перебувають в країні за офіційними справах, відряджені працівники міжнародних організацій, а також персонал компаній, які не є резидентами країни, на території якої вони виконують свої роботи).

Транзит може здійснюватися як з особистої, так і з діловою метою.

________

1) Термін «поїздки» є синонімом терміна «туризм», використовуваного в системі національних рахунків (СНР-93) та Всесвітньою туристською організацією (ВТО).


The item "Travel" 1) covers primarily the goods and services acquired from an economy of the given country by non-resident travellers (Accommodation services, food and beverage serving services, outdoor and entertainment activities, etc.). This item takes into account both personal, and business trips for the term of, as a rule, less than one year (Except for students and patients of medical institutions in case of necessity of their stay in a foreign country for more than one year).

Personal trips (tourism, private, including shop-tours) covers trips of travellers going abroad for purposes other than business (such as holidays, participation in recreation sporting and cultural activities, education-and health-related purposes, etc.).

Business trips (Official, service staff) - trips abroad for various types of business activities (Crews of vehicles stopping off or laying over, government employees on official travel, employees of international organizations and also employees of enterprises that are not resident in the economies of the country in which the work occurs).

Transit can be carried out both with personal and business purposes.

_________

1) The term "travel" is synonymous with the term "tourism" used in the 1993 SNA and by World Tourism Organization (WTO).


Під експортом послуг розуміють послуги, надані резидентами національної економіки для нерезидентів, під імпортом - послуги, надані нерезидентами для резидентів. Експорт (імпорт) послуг обчислюється як добуток витрат, що припадають на одного в'їжджає (виїжджає), на число послуг в залежності від цілей поїздок. В імпорт послуг включається також придбання резидентами за кордоном автомобілів для особистого користування.

Exports of services covers the services rendered by residents of national economy for non-residents, imports - the services rendered by non-residents for residents. Exports (Imports) of services is estimated as product of expenditures per one traveller (Visitor) on the number of services in accordance with the purposes of trips. Imports of services also includes purchase by residents of automobiles abroad for a private use.

До резидентів Російської Федерації відносяться:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, їх місцезнаходженням в Російській Федерації, включаючи підприємства та організації з пайовою участю іноземних інвестицій, а також підприємства і організації, що повністю належать іноземним інвесторам;

не є юридичними особами філії і представництва резидентів, розташовані за межами Російської Федерації;

посольства і консульства Російської Федерації, інші офіційні російські та дипломатичні представництва, розташовані за межами Російської Федерації;

фізичні особи, які постійно проживають в Російській Федерації, в тому числі іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Російській Федерації на підставі виду на проживання.

Residents of the Russian Federation include:

the legal entities registered according to the legislation of the Russian Federation and to their placement in the Russian Federation, including enterprises and organizations with individual share of foreign investments, and also enterprises and organizations completely belonging to foreign investors;

non-legal branches and the representatives of residents located outside of the Russian Federation;

е mbassies and consulates of the Russian Federation, other official Russian and the diplomatic representatives located outside of the Russian Federation;

individuals with permanent residence in the Russian Federation, including foreign citizens and persons without the citizenship, constantly living in the Russian Federation in accordance with residence permit.

До нерезидентів Російської Федерації відносяться:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцезнаходженням за межами Російської Федерації, включаючи підприємства та організації з пайовою участю російських інвестицій, а також підприємства і організації, що повністю належать російським інвесторам;

не є юридичними особами філії та представництва нерезидентів, розташовані на території Російської Федерації;

посольства і консульства іноземних держав, інші офіційні іноземні та дипломатичні представництва, розташовані на території Російської Федерації;

фізичні особи, які постійно проживають за межами Російської Федерації, в тому числі громадяни Російської Федерації, які постійно проживають за кордоном, відповідно до законодавства іноземної держави.


Non-residents of the Russian Federation consist of:

the legal entities registered according to the foreign states legislation, located outside of the Russian Federation, including enterprises and organizations with individual share of the Russian investments, and also enterprises and organizations completely belonging to the Russian investors;

non-legal branches and the representatives of non-residents located in the territory of the Russian Federation;

foreign embassies and consulates, other official foreign and the diplomatic representatives located in the territory of the Russian Federation;

individuals with permanent residence outside of the Russian Federation, including the citizens of the Russian Federation, constantly living abroad according to the legislation of a foreign state.


Туристські перевезення
Інформація про перевезення туристів заснована на статистичних даних про перевезення пасажирів у спеціалізованих туристських поїздах, туристсько-екскурсійних автобусах, туристських лініях внутрішнього водного транспорту, а також на експертних оцінках частки перевезень туристів в загальному обсязі перевезень пасажирів морським і повітряним транспортом.


Transport of tourists
The information on transportations of tourists is based on the statistical data of number of passengers carried by specialized tourist trains, excursion buses, tourist lines of inland waterways, and also on expert estimates of a share of tourists carried in total volume of transportations of passengers by maritime and air transport.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом - обсяг виконаної роботи з перевезень пасажирів. Визначається по числу проїзних квитків, проданих і виданих безкоштовно в даному звітному періоді з урахуванням припадають на цей період пассажіропоездок, скоєних за груповими квитках, вантажним документам, за абонементними та іншим квитках.

Перевезення пасажирів охоплюють перевезення, вчинені у вагонах пасажирського парку, моторовагонного рухомого складу, в дизель-поїздах та автомотриси, у вантажних вагонах, виділених для перевезення пасажирів по експлуатованої мережі залізниць загального користування.


Departure of passengers by railway transport - volume of the executed work on transportations of passengers. It is estimated on number of the tickets sold and given free-of-charge during certain period according to the number of passenger trips, accomplished on group tickets, shipping documents, season-tickets and other tickets.

Transport of passengers cover the transportations accomplished in cars of passenger park, motor carload rolling stock, diesel engines - trains and railcars, in the freight wagons allocated for transportation of passengers on a maintained network of public railways.


Перевезення пасажирів в автобусах включають сумарні обсяги, виконані експлуатаційними маршрутними автобусами, маршрутними таксомоторами та автобусами, що працюють за замовленнями (в тому числі туристсько-екскурсійних-ними).


Transport of passengers by buses include the total volumes executed by operational shuttle buses, routing taxies and working under orders buses (Including tourist and excursion buses).


Кількість перевезених пасажирів повітряним транспортом визначається як сума всіх пасажирів, перевезених літаками і вертольотами транспортної авіації і авіації, застосовуваної в галузях економіки.


Number of passengers carried by air transport is defined as a sum of all passengers carried by planes and helicopters of transport aircraft and aircraft used in the economy.


Перевезення пасажирів морським транспортом враховуються за кількістю відправлених пасажирів власними і орендованими суднами транспортного і портового флоту. Обліку підлягають: пасажири, квитки яких придбані за готівковий розрахунок, згідно касових звітів про проданих квитках; пасажири, що перевозяться за пільговими квитками, згідно з обліком, здійснюваному в пароплавствах.


Transport of passengers by sea transport are taken into account by number of passengers departed by own and rented vessels of transport and port fleet. To the account are subjects: passengers whose tickets are acquired in cash, according to cash reports on the sold tickets; passengers travel on privilege tickets, according to the account carried out in shipping companies.

Перевезення пасажирів по відправленню внутрішнім водним транспортом враховуються за кількістю пасажирів, фактично відправлених у звітному періоді у власних та орендованих судах.


Transport of passengers on departure by an inland waterways transport are taken into account by number of passengers actually carried during certain period by own and rented vessels.


Пасажирооборот транспорту характеризує перевезення пасажирів з урахуванням відстаней, на які перевезені пасажири. Одиницею виміру є пасажиро-кілометр. Визначається підсумовуванням добутків кількості пасажирів по кожній позиції перевезення на відстань перевезення; обчислюється окремо за видами транспорту, повідомлення та іншими ознаками.


Passenger turnover reflects the volume of passenger transportations in accordance with the distances covered. The unit is passenger-kilometer. It is determined as a sum produced by multiplying the number of passengers for each position of transportation by the length of distance covered and is calculated separately for types of transport, communications and other features.

Пасажирооборот на повітряному транспорті визначений тільки з перевезень транспортною авіацією, тобто без урахування перевезень авіацією, застосовуваної в галузях економіки.


Passengers turnover by air transport is determined only for the shipments carried out by transport aviation, ie excluding air flights used for purposes of the other branches of economy.Туристської індустрії
Діяльність туристських фірм

в 2002 році
Під туристської діяльністю розуміється туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей.TOURIST INDUSTRY
Travel agency services in 2002

Tourist activity is activity of tour operators and tour agencies and other activities on arranging of tours (Packages) as well.


Туроператорська діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем.


Tour operator activity is activity for forming, promoting and selling of tourist product by a legal entity or individual entrepreneur in accordance with the license.


Турагентська діяльність - діяльність по просуванню і реалізації (продажу населенню) туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем.


Tour agency activity is activity for promoting and selling (To population) of the tourist product arranged by a legal entity or individual entrepreneur in accordance with the license.
Тур - комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчуванню туристів, екскурсійні-
ві послуги, а також послуги гідів-перекладачів і інші послуги, надані в залежності від цілей подорожі.

Tour (Package) - is a set of services for accommodation, transportation, food and beverage serving, excursion services as well as guide-interpreters and other services provided depending on travel purposes.

Турист - Громадянин, який відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснює не менше однієї ночівлі.


Tourist - a person visiting any country (Local place) of temporary staying for health, acquaintance, professional, business, sport, religious and other purposes, without any paid activity during a period from 24 hours to 6 months continuously or staying not less than one bed-overnight stop.


Внутрішній туризм - Подорож жителів якої-небудь країни по своїй власній країні.

Виїзний туризм - Подорож жителів якої-небудь країни в іншу країну.

В'їзний туризм - Подорож по якій-небудь країні осіб, що не є її жителями.


Domestic tourism - traveling of citizens (Residents) of a given country within their own country.

Outbound tourism - visiting of any country by citizens of a foreign country.

Inbound tourism - traveling over the country by its non-residents.


Колективні засоби розміщення
Засіб розміщення туристів - Будь-який об'єкт, призначений для тимчасового проживання туристів (готель, турбаза, майданчик для кемпінгу та ін.)

Засоби розміщення підрозділяються на колективні та індивідуальні.


Collective accommodation establishments
Tourist accommodation establish-ment - Any facility that regularly or occasionally provides overnight accommodation for tourists (Hotels, tourist centres, campsites, etc.).

Accommodation establishments consist of collective establishments and individual facilities.

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації