Словник термінів по курсу Економіка праці

n1.doc (11 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Словник термінів

по «Економіці праці»

2008

ААНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ - один з напрямків аналізу виконання плану по праці, імениті своєю метою виявлення рівня і динаміки продуктивності праці, ступеня використання резервів для її подальшого зростання, забезпечення конкурентоспроможності організації. У процесі А.в.п.п.п.т. визначається рівень виконання планових показників, причини їх перевиконання чи недовиконання; оцінюється, під впливом яких чинників досягнуто підвищення продуктивності праці. При цьому враховується такі фактори, як зміна асортименту продукції, що випускається, обсягу кооперованих поставок, зниження трудомісткості продукції за рахунок застосування нової техніки і технології, вдосконалення організації праці та виробництва, поліпшення використання робочого часу, зміни структури кадрів працюючих. Аналізується також чинники зниження показників продуктивності праці: непродуктивні витрати праці; виконання додаткових робіт, викликаних відхиленнями від встановленого технологічного процесу; випуск бракованої продукції; невиконання завдання по сортності продукції та ін - і визначається заходи по ліквідації непродуктивних витрат праці.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ПРАЦІ - важливий напрямок економічного аналізу виробничо-господарської діяльності організації, метою якого є здійснення постійного контролю за ходом виконання отриманих завдань по підвищення трудового потенціалу і результатів роботи організації і зіставлення з результатами діяльності організацій-конкурентів, виявлення внутрішніх резервів. У процесі аналізу виявляються недоліки в роботі окремих ділянок і підрозділі виробництва, служб, організації в цілому і розробляється заходи щодо усунення виявлених недоліків. А.в.п.п.т. проводиться за трьома основними напрямками: аналіз виконання плану по чисельності, аналіз виконання плану по продуктивності праці і аналіз виконання плану по фонду заробітної плати.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - один з напрямків аналізу виконання плану по праці - має на меті перевірку обгрунтованості планування v оперативного управління організацією заробітної плати. У процесі А.в.п.п.ф.з.п. встановлюється відповідність обсягу заробітної плати запланованого фонду, виявляється причини відхилень, розкривається резерви економії заробітної плати, порівнюється дані аналізу з даними підприємств-конкурентів. Один з показників, що характеризують діяльність підприємства, - економія фонду заробітної плати (ФЗП) в результаті випереджального зростання продуктивності праці за порівняння із зростанням заробітної плати. Відносна економія ФЗП - різниця між фактичним і плановим ФЗП, скоригованими на виконання плану обсягу виробництваF ф і F пл фактичний і плановий ФЗП; Q ф і Q пл - фактичний і плановий обсяг випуску продукції. Відносна економія ФЗП одночасно виражає зниження заробітної плати на кожен рубль виробленої продукції (зниження зарплатоемкості).

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ - один з напрямків аналізу виконання плану по праці - має на меті виявлення абсолютного і відносного надлишку (нестачі) працюючих. Відносний надлишок (недолік) працівників визначається зіставленням фактичної чисельності з плановою, скоригованою на виконання плану обсягу виробництваЧ ф і Ч пл - фактична і планова чисельність; Q ф і Q пл - фактичний і плановий обсяг продукції, що випускається. Подібні розрахунки зазвичай ведуться тільки за категоріями основних виробничих робітників, так як чисельність керівників, спеціалістів та інших службовців і допоміжних робітників практично не змінюється при зміні обсягу виробництва. При аналізі виконання плану по чисельності враховуються зміни в асортименті продукції, що випускається та обсяги кооперованих поставок. Вивчається також структура кадрів, виявляється співвідношення між окремими категоріями персоналу, визначається раціональність розміщення і використання робочої сили. Важливим розділом аналізу виконання плану по чисельності є вивчення професійного складу робітників, співставлення необхідної і фактичної чисельності по кваліфікації, професіями, спеціальностями та підготовка пропозицій щодо усунення виникаючих диспропорцій, підвищення кваліфікації робітників.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФРВ полягає у визначенні питомої ваги кожної категорії затрат робочого часу (через відповідний коефіцієнт) в загальному часу спостереження, що дозволяє зробити певні висновки про ступінь використання робочого часу. Як мінімум, визначаються коефіцієнти оперативного часу (К оп); втрат робочого часу, викликаних недоліками в організації виробничого процесу (До пнп); втрат робочого часу, що залежать від робітника (До пнд); а також можливе підвищення продуктивності праці (у відсотках) за рахунок усунення втрат і нераціональних витрат робочого часу (П пт):де і - Оперативний час нормативне та фактичне; Т пнп і Т пнд - час нерегламентованих перерв в роботі, викликаних недоліками в організації виробництва, і викликаних порушеннями трудової дисципліни; і - Час на відпочинок і особисті потреби фактичне та нормативне; Т наб - загальний час спостереження.

АНАЛІЗ СТАНУ ТРАВМАТИЗМУ проводиться з метою розробки заходів щодо попередження нещасних випадків та професійних захворювань. Найбільш поширеними методами аналізу, взаємно доповнюють один одного, Різновидами статистичного методу є груповий і топографічний методи.

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ - важлива складова частина підвищення науково-технічного рівня виробництва. У ході атестації комплексно оцінюється кожне робоче місце на його відповідність нормативним вимогам, типовим проектом або передового досвіду по трьох напрямках: технічному рівню, організаційному рівню, умовам праці і техніки безпеки. В якості критеріїв оцінки робочих місць по їх технічному рівню використовують продуктивність устаткування, якість продукції, що випускається, оснащеність робочого місця; по організаційному - раціональність планування робочого місця, використання передових форм і методів організації праці; за умовами праці - ступінь тяжкості і монотонності праці, забезпеченість спецодягом та ін

За результатами атестації може бути встановлено:

За даними атестації робочих місць можна отримати уявлення і про рівень організації праці:де N н і N заг - кількість робочих місць, визнаних за всіма критеріями відповідними нормативними вимогами, і загальна кількість робочих місць.

АБСОЛЮТНА ефективну систему преміювання - економічний ефект від застосування систем оплати праці в грошовому вираженні, що становить різницю між грошовим результатом від використання систем преміювання та розміром заохочувальних виплат працівникам за цей результат.

Акордна оплата праці - система відрядної оплати праці, коли одиницею виміру її результатів служить обсяг робіт в цілому, виконання якого необхідно для роботодавця до певного терміну.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації