Відповіді до екзамену з експериментальної психології

n1.doc (6 стор.)
Оригінал


1   2   3   4   5   6
25 Представлення результатів

Представлення результатів дослідження є підсумком кількісної обробки емпіричних даних. Результати можуть бути представлені графічно, таблично і вербально.

Головним критерієм графічного і табличного подання результатів виступає їх наочність. Вона забезпечує перехід на новий щабель осмислення отриманих у дослідженні закономірностей. Наочності сприяють:

Формами наочного представлення результатів є діаграми, гістограми, графіки, таблиці, профілі. Вербальне уявлення результатів дослідження увазі їх текстове опис в відповідно з правилами і нормами наукового стилю.

Будь уявлення результатів дослідження - текст "Змішаного" виду. Ці мови не можна строго розмежувати, бо всі час відбувається взаємопроникнення мов житейського і наукового: наукові терміни входять в повсякденне звернення, а наука черпає з природного мови слова для позначення знову відкритих сторін реальності.

Графічна форма опису результатів. Графічне (просторово-образні) опису - традиційний спосіб кодування наукової інформації. Геометричне опис наочно і дозволяє одночасно представити систему відносин між окремими змінними, досліджуваними в експерименті.

Основні форми графічного представлення наукової інформації: топологічні, метричні.

Графи - один із традиційних способів представлення інформації, що використовують топологічні характеристики. Граф - безліч точок (вершин), з'єднаних ребрами (орієнтованими або неорієнтовані відрізками).

Види графів: планарні, просторові, орієнтовані (відрізки-вектори), неорієнтовані, зв'язкові, незв'язні.

При описі результатів психологічних досліджень графи використовуються дуже часто.

Соціограма - це орієнтований граф.

Поряд з графами в психології застосовуються і просторово-графічні описи, в яких враховується структура параметрів і відносини між елементами (або метричні, або топологічні).

"Куб" Д. Гілфорда - приклад - відоме опис структури інтелекту. Простір емоційних станів по В.Вундт або ж опис типів особистості по Г. Айзенку ("Коло Айзенка ").

Інші графічні форми:

Діаграми (Використовуються головним чином для зображення співвідношень між величинами) - це спосіб графічного зображення величин за допомогою фігур (секторів, стовпців і т.п.), площі яких пропорційні цим величинам.

Секторна діаграма - діаграма в якій кількості (звичайно відсотки) зображені у вигляді кругових секторів, що мають такі площі.

Первинний спосіб представлення даних - зображення розподілу (використовують гістограми та полігони розподілу).

Гістограма - це "стовпчаста" діаграма частотного розподілу ознаки на вибірці. По осі абсцис відкладають значення спостережуваної величини, а по осі ординат - її частості (відношення числа спостережень, що потрапили в даний проміжок, до числа всіх спостережень) в кожному з проміжків, поділені на довжину проміжків. В результаті отримуємо ступінчасту лінію. Площа, укладена під усіма прямокутниками для будь гістограми, дорівнює 1 або сумі всіх частот (загальним числом випадків). Таким чином, на гістограмі висота стовпців, накреслених над кожним інтервалом, відповідає числу спостережень, які потрапили в цей інтервал.

Графіки - Варіант відображення інформації, перехідний від графічного до аналітичного.

Рекомендації по побудові графіків:

1. Графік та текст повинні взаємно доповнювати один одного.

2. Графік повинен бути зрозумілий "сам по собі" і включати всі необхідні позначення.

3. На одному графіку не дозволяється зображати більше чотирьох кривих.

4. Лінії на графіку повинні відображати значимість параметра, найважливіші необхідно позначати цифрами.

5. Написи на осях слід розташовувати внизу і зліва.

6. Точки на різних лініях прийнято позначати кружками, квадратами і трикутниками.

Числові значення величини - найбільш важливий спосіб представлення результатів наукової роботи:

1) показники центральної тенденції (середнє, мода, медіана);

2) абсолютні й відносні частоти;

3) показники розкиду (стандартне відхилення, дисперсія, процентільний розкид);

4) значення критеріїв, використаних при порівнянні результатів різних груп;

5) коефіцієнти лінійної та нелінійної зв'язку змінних і т.д. і т.п.

Існуючі комп'ютерні пакети статистичної обробки даних дозволяють вибрати будь-яку стандартну форму таблиць для представлення їх в науковій публікації.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації