Словник основних термінів ринку цінних паперів

n1.doc (11 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Терміни ринку цінних паперів (рус)

АВАЛЬ (aval) - письмове фінансове поручительство, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власника оборотного кредитно-грошового документа.
АЖІО (agio) - відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номіналу у бік підвищення. Визначається у відсотках до номіналу. Протилежністю ажіо є дизажіо, тобто відхилення курсу в бік зменшення.
АКРЕДИТИВ (letter of credit) - документ, емітований комерційним банком і свідчить, що останній приймає на себе зобов'язання про оплату векселів. Особа, від імені якого банк виписує акредитив, називається аплікантом, або заявником (applicant).
АКТИВИ (assets) - матеріальні, грошові кошти та цінні папери компанії. До активів відноситься і репутація компанії (goodwill). Дебіторська заборгованість (боргові зобов'язання сторонніх організацій) компанії також є частиною її активів.
Акцептант (acceptor) - особа, яка підписує вексель (тратту) і бере цим на себе зобов'язання сплатити за ним при настанні терміну платежу.
Акціонери (stockholder, stockowner) - власник звичайних або привілейованих акцій, наділений відповідними правами щодо компанії - емітента цих акцій.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (joint stock company) - організаційно-правова форма підприємства, яке за своїми обазательствам відповідає тільки тим майном, яке йому належить. У такому суспільстві ведеться реєстр акціонерів (journal), які є співвласниками товариства.
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ (stock capital) - капітал компанії, що утворився шляхом емісії звичайних і привілейованих акцій.
АКЦІЯ (share) - цінний папір, що дає своєму власникові право отримання дивідендів, а також право голосу на зборах акціонерів.
АКЦІЯ БЕЗКОШТОВНА (bonus stock) - цінний папір, що розподіляється серед акціонерів на безкоштовній основі, як правило, пропорційно кількості раніше отриманих звичайних акцій.
АКЦІЯ копійчаних (penny stock) - ненадійна, низько оцінювана цінний папір, що котирується на позабіржовому ринку.
АКЦІЯ саме (nominal, registered share) - цінний папір, ім'я власника якої, по-перше, зазначено в ній і, по-друге, занесено до реєстру акціонерів.
АКЦІЯ кумулятивні привілейовані (cumulative preferred share) - вид привілейованої акції, власники якої можуть отримати дивіденди, накопичені за ряд років, протягом яких корпорація їх не виплачувала. При цьому дивіденди будуть виплачені до отримання дивідендів власниками звичайних акцій. Привілейовані акції, неотримані дивіденди за якими губляться назавжди, називаються некумулятивні привілейованими акціями (noncumulative preferred shares).
АКЦІЯ ЗВИЧАЙНА (ordinare, common share) - в сумі такі акції складають більшу частину акціонерного капіталу товариства. Їхні власники мають право на отримання дивідендів, на участь у загальних зборах та в управлінні суспільством. При ліквідації акціонерного товариства вони вправі отримати вкладені кошти за номінальною ціною, але тільки після задоволення інтересів власників облігацій і привілейованих акцій.
АКЦІЯ ОБМЕЖЕНА (limited stock) - акція, що приносить звичайні дивіденди, але не дає права голосу або обмежує можливість скористатися цим правом.
АКЦІЯ привілейованих (preferred share) - акція, що надає її власнику привілейоване право на отримання дивідендів, але не дає йому права голосу на зборах акціонерів (у разі якщо інше не передбачено в статуті компанії).
Акція на пред'явника (bearer share) - акція без вказівки імені власника. Права акціонера може здійснювати будь-який її пред'явник. До числа пред'явничих акцій можуть бути віднесені тільки повністю оплачені акції.
АКЦІЯ ЗРОСТАННЯ (growth stock) - звичайна акція швидко зростаючих компаній, що діють в провідних галузях. Забезпечує швидке збільшення обсягу інвестованого капіталу, але зазвичай приносить малий дивіденд.
АКЦІЯ засновницькі (promoters stock, founders share) - акція, поширювана серед засновників акціонерних компаній і дає їм деякі переважні права. Тримачі таких акцій можуть: мати додаткову кількість голосів на зборах акціонерів; користуватися першочерговим правом на одержання акцій у разі їх подальших емісій; відігравати головну роль у вирішенні всіх питань, пов'язаних з діяльністю акціонерних компаній.
АКЦІЙ КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ (working control) - для контролю за діяльністю компанії необхідно володіти 51% емітованих голосуючих акцій. На практиці для здійснення такого контролю можна мати і менший пакет акцій, оскільки у великих акціонерних товариствах володіння акціями «розпорошено» між окремими особами.
Аллонж (allonge) - прикріплюється до векселем додатковий аркуш, на якому ставиться поручітельская гарантія.
АЛЬПАРІ (al pari) - відповідність біржового курсу валюти, цінних паперів і перевідних векселів їх номінальної вартості.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ НАКАЗ (alternative order) - наказ купити або продати певні цінні папери за лімітованою ціною.
АНДЕРРАЙТЕР (underwriter) - гарант розміщення випуску цінних паперів компаній. Комплекс заходів, що здійснюються андеррайтером, називається андеррайтингом.
Арбітражер (arbitrager) - юридична (фізична) особа, яка отримує прибуток від арбітражних операцій, які можуть виконуватися за допомогою: купівлі-продажу цінних паперів однієї і тієї ж корпорації на різних фондових ринках; купівлі-продажу взаємно конвертованих цінних паперів.
АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ (associated companies) - компанії, на політику яких інвестор може зробити істотний вплив шляхом придбання пакета з 20-30% голосуючих акцій компанії.
АУДИТ (audit) - перевірка фінансової звітності компанії на достовірність міститься в ній інформації, а також на відповідність її нормам і вимогам чинного законодавства.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації