Кретова М.М. Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять і самостійної підготовки за курсом Державне та муніципальне управління

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
Оригінал

Введення
У складі циклу загальноосвітніх дисциплін за спеціальністю 080500 «Менеджмент» передбачено вивчення дисципліни «Державне та муніципальне управління».

Проблеми державного управління вже тисячі років в центрі уваги людства, але держава, це надскладне система, постійно висуває нові, все більш гострі і невідкладні проблеми. Для теорії і практики управління характерні не тільки технічні, але й філософські, правові, соціальні, психологічні та етичні аспекти.

Потреба в наукових обгрунтуваннях, рекомендаціях, в узагальненні досвіду державного, в тому числі регіонального та муніципального, управління досить велика. Якщо численні дослідження доводять, що політичний, економічний і господарський криза в нашій країні пояснюється в основному дилетантськими методами управління і розвалом самої системи державного управління, то важко зрозуміти, а тим більше виправдати причини явного відставання теорії і практики саме в даній області

Основною метою викладання даної дисципліни є вивчення змісту державного та муніципального управління в Росії, його особливостей в порівнянні з досвідом зарубіжних країн.

Предметом вивчення дисципліни є принципи державного управління, розроблені на їх основі форми і методи регулювання діяльності держави в галузі економіки, фінансовій сфері, формування відносин між Російської Федерації та її суб'єктами.

Вивчення дисципліни «Державне та муніципальне управління» здійснюється у таких формах: лекції, семінари, практичні заняття під контролем викладача, самостійна робота студентів.

На лекції виносяться найбільш складні питання курсу, що вимагають високого рівня систематизації та узагальнення, глибокої фундаментальної підготовки. На семінарах обговорюються питання більш приватного характеру, які розширюють і конкретизують знання, отримані на лекціях, і в процесі самостійної роботи студентів. Самостійна робота включає вивчення рекомендованої літератури, підготовку рефератів, повідомлень, самостійних завдань.

Якість і ефективність самостійної роботи студентів контролюється на семінарах, на заліку.

Індивідуальна робота викладачів зі студентами є обов'язковою. Дні та години для індивідуальної роботи з кожної навчальної групи окремо визначаються кафедрою.

Семінар 1. Предмет і метод науки про державний

управлінні
Навчальна мета: вивчення наукових основ і особливостей державного управління
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Предмет і цілі державного управління.

 2. Державне управління наука і мистецтво.

 3. Управління суспільними процесами на «макро» і «мікро» рівнях.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Предмет і цілі державного управління» необхідно розглянути управління як-таке, особливості державного управління. / 1,2,3,4,5,6,7 /

 2. До питання «Державне управління наука і мистецтво» необхідно вивчити співвідношення науки про державне управління з іншими науками, що вивчають державу: філософією, соціологією, політичною економією та ін Розглянути теорію державного управління в системі юридичних наук. / 1,2,3,4, 5,6,7 /

 3. До питання «Управління суспільними процесами на« макро »і« мікро »рівнях необхідно виділити подібність і відмінність між державним управлінням та управлінням у бізнесі. / 2,3,4,6,7,8,9,10 /


Семінар 2. Держава як суб'єкт управління

суспільними процесами
Навчальна мета: вивчити еволюцію змін до теорії державного управління

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Теорії походження держави.

 2. Форми і види державного устрою.

 3. Провідні наукові школи та напрямки в теорії державного управління.

 4. Принципи та методи державного управління.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Теорії походження держави» необхідно розглянути теологічну, патріархальну, теорію Гегеля, теорію насильства, іригаційну, марксистську, расову, органічну та інші. / 2,3,4,5,6,11,12 /

 2. До питання «Форми та види державного устрою» необхідно розглянути такі форми державного устрою як монархія, парламентська республіка, президентська республіка, теократичну управління, демократію і тоталітаризм, а також види державного устрою. / 1,2,3,4,5,6,7 /

 3. До питання «Провідні наукові школи та напрямки в теорії державного управління» необхідно простежити розвиток теорії наукового менеджменту, виділити теорії державного регулювання. / 2,3,4,5,6,15,16,17 /

 4. До питання «Принципи та методи державного управління» необхідно вивчити сутність принципів і різні підходи до виділення методів державного управління. / 1,2,3,4,5,6,7,13,14,18 /


Семінар 3. Система державного управління
Навчальна мета: вивчити структуру і процеси системи державного управління
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Взаємозв'язок суб'єктів і об'єктів державного управління.

 2. Види державного управління.

 3. Цілі, функції, організаційна структура державного управління.

 4. Принципи формування системи органів державного управління.

 5. Система державних органів (держапарат). Класифікація державних органів: законодавчі, виконавчі, судові.

 6. Етапи становлення і розвитку системи органів державного управління в Росії. Конституція РФ про систему
  органів державного управління.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Взаємозв'язок суб'єктів і об'єктів державного управління» необхідно розглянути види державного управління, конституцію РФ про систему
  органів державного управління. / 1,2,3,4,5,6,7,19,20,2 /

 2. До питання «Система державних органів (держапарат)» необхідно розглянути класифікацію державних органів: законодавчі, виконавчі, судові; цілі, функції, організаційна структура державного управління. / 1,2,3,4,5,6,7,19,20,21,22,23,24,25 /

 3. До питання «Етапи становлення і розвитку системи органів державного управління в Росії» необхідно розглянути зміну принципів формування системи органів державного управління, функцій, організаційної структури державного управління. / 1,2,3,4,5,6,7,25 /


Завдання для самостійної роботи.
Дослідіть напрями використання PR органами державної влади

Рекомендації з виконання

Робота може виконуватися в групах до 4 осіб. Вона повинна містити 10-20 сторінок тексту. Обов'язково повинні бути практичні приклади. Список літератури не менше 5 джерел. Найбільш цікаві роботи будуть заслухані на заняттях.
Практичне заняття 1. Дослідження проблем

в організації ефективної роботи органів влади

Російської Федерації
Навчальна мета: придбання навичок в дослідженні факторів, що впливають на бюрократизацію і корупцію органів виконавчої влади, вирішення проблем ними викликаними.
Ситуація для аналізу.

За даними Держкомстату на 2000 рік число працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (державних службовців) у Росії становить 1 млн. 133,7 тис. Це багато чи мало для нашої країни? З точки зору боротьби з безробіттям і працевлаштування людей передпенсійного та пенсійного віку - це кількість можна було б і збільшити. З позиції ефективності державного та муніципального управління - кількість чиновників ніяк не впливає ні на спрощення бюрократичних процедур, ні на поліпшення ринкової ситуації в Росії. Кількість чиновників не є зло саме по собі. Воно (кількість) знаходиться в прямій залежності від прописаних у законах або придуманих у відомствах всіляких процедур, механізмів контролю та регулювання, для реалізації яких власне і необхідні "государеві люди". В якості формули: кількість чиновників в країні прямо пропорційно рівню апріорної винності суспільства перед своєю державою. Або назад пропорційно вірі держави в порядність власного суспільства!

Можна сказати, що чим менше чиновників - тим більше держава довіряє своїм громадянам. Приклад: Для того, щоб людина отримала якусь соціальну допомогу, він повинен довести, що має на неї право. Для цього він сам повинен обійти незліченна кількість контор, щоб з кожної отримати довідку, що підтверджує його право. Навіть з нашим рівнем комп'ютеризації цей процес можна було б спростити до мінімуму. Або той же вхід на ринок. Доводь до нескінченності, що ти сумлінну підприємець, отримуй ліцензії, сертифікати, свідоцтва, все одно він не може бути захищений.

За даними ж Держкомстату, в Росії в розрахунку на 1000 осіб припадає 2,8 державного працівника, тоді як у Великобританії - 7,3, в США - 6,4, у Франції - 16,1. Це що ж, у них більш забюрократизовані країни?

Ефективність державного та муніципального управління багато в чому залежить від рівня корупції в системі влади. Корупція і бюрократизм в системі державного та муніципального управління значною мірою знижують ефективність використання бюджетних коштів, перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу, ведуть до недовіри населення до влади та відчуженню громадян від вирішення соціально-економічних проблем. Особливо важливою є взаємодія влади і населення на муніципальному рівні, де партнерські відносини влади, місцевих громад та бізнесу дозволяють вирішувати велику кількість соціальних проблем місцевого рівня без залучення значних зовнішніх джерел фінансування.

В даний час боротьба з корупцією йде по двох основних напрямках - це прямі міліцейські розслідування фактів корупції та дії громадських організацій, спрямовані на підвищення "відкритості" влади та організацію громадського контролю за її діяльністю.

У рамках лінії на побудову ефективного управління, подолання бюрократизму та корупції важливо вибудувати систему незалежної оцінки діяльності влади, що дозволяє виділяти ситуації неефективного витрачання бюджетних коштів, які часто пов'язані з некомпетентністю і корумпованістю влади. При цьому результати оцінки діяльності влади повинні мати відкритий характер і просту інтерпретацію, доступну для розуміння більшості громадян.

Дослідники вказують на особливість російської ситуації, яка полягає в тому, що поряд з персональною корупцією у нас існує дуже потужний сектор "корпоративної корупції". Вона проявляється в тому, що ряд виробництв і цілі галузі господарства через тіньовий лобіювання своїх інтересів отримують преференції і приховані дотації. Причому саме в цих галузях дуже слабо здійснюються організаційні та технологічні зміни. Такі підприємства і галузі є "чорними дірками" російської економіки і ключовою проблемою при вирішенні завдання соціально-економічного розвитку.

Підвищення прозорості та обгрунтованості бюджетних витрат обмежить можливості "корпоративної корупції" на рівні міського господарства, сприятиме зростанню ефективності витрачання бюджетних коштів і, в цілому, підвищення ефективності управління містом.

Основне завдання роботи - створення і первинна апробація методів порівняльного аналізу бюджетів та моделей, що дозволяють проводити коректне зіставлення ситуацій різних міст. Проведений аналіз показав можливість використання розроблених методів і моделей для проведення порівняльного аналізу міських бюджетів. Підтвердження, коректування і доробка запропонованих методів і моделей здійснюватиметься в подальших дослідженнях із залученням додаткової інформації по містах і регіонах.

Проведений аналіз заснований на ряді модельних припущень, недостатньо повно описують реальні ситуації міст, наприклад, ми не враховуємо часткове фінансування галузей міського господарства з бюджетів регіону. Для отримання більш детальної і конкретної інформації необхідно проведення соціально-економічного та організаційно-технологічного аудиту міських галузей, який дозволить виділити елементи ефективної / неефективної організації діяльності в цих галузях.

Важливо відзначити, що запропоновані методи та отримані результати засновані на аналізі сформованої господарської та управлінської практики, тому ми можемо позначити ефективні / неефективні галузі лише в порівнянні з вже існуючими зразками. З іншого боку, ми розуміємо, що для отримання принципово нових ефектів і результатів у муніципальному управлінні, необхідно ставити завдання проектування і організації ефективних систем управління та високотехнологічних форм організації міського господарства.
Завдання і запитання

 1. Виділіть фрази, що підтверджують гостроту проблем, пов'язаних з бюрократією та корупцією в органах виконавчої влади.

 2. Які фактори, на Вашу думку, впливають на підвищення рівня бюрократизації та корупції?

 3. Які характеристики можуть служити для опису основних рис бюрократії

 4. Оцініть запропоновані шляхи вирішення проблем, пов'язаних з бюрократією та корупцією, висловіть свої пропозиції.


Семінар 4. Регіональне управління
Навчальна мета: вивчення взаємовідносин федерального центру і регіонів
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Держава та регіони.

 2. Державна регіональна політика.

 3. Фінансові механізми регіонального управління.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Держава та регіони» необхідно розглянути поділ влади в регіонах, інституційний устрій органів влади та управління в регіонах, федеральні округи. / 1,2,3,4,5,6,27,28,29,30,31,32 /

 2. До питання «Державна регіональна політика» основну увагу необхідно приділити диспропорції територіального (регіонального) розвитку і державної політики «вирівнювання», депресивним територіям (регіонам) як об'єктам державної підтримки. / 1,2,3,4,5,6,27,28,29,30,31,33,35,36 /

 3. До питання «Фінансові механізми регіонального управління» необхідно ознайомитися з теорією і практикою «бюджетного федералізму», навести приклад бюджету. / 1,2,3,4,5,6,27,28,29,30,31,34 /


Завдання для самостійної роботи.
1. Складіть бібліографію літератури на тему «Зарубіжний досвід місцевого самоврядування».

Рекомендації з виконання

Робота повинна містити 10-15 джерел, обов'язково повинні бути статті.
Семінар 5. Муніципальне управління
Навчальна мета: ознайомитися з основами місцевого та міського самоврядування
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Основи місцевого та міського самоврядування.

 2. Організація апарату міського самоврядування.

 3. Економічні питання місцевого та міського самоврядування.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Основи місцевого та міського самоврядування» необхідно розглянути основні теорії місцевого самоврядування,. становлення та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії на сучасному етапі. / 1,2,3,4,5,6,36,37 /

 2. До питання «Організація апарату місцевого та міського самоврядування» необхідно вивчити структуру апарату місцевого та міського самоврядування на конкретному прикладі. / 1,2,3,4,5,6,35,36,37,38,39,42,43,44 /

 3. До питання «Економічні питання місцевого та міського самоврядування» необхідно вивчити питання, що стосуються муніципальної власності, міських фінансів, муніципального бюджету. / 1,2,3,4,5,6,35,38,39,44,45 /


Завдання для самостійної роботи.
1. Зробіть підбір проблемних ситуацій, використовуючи журнали «Міське управління», «Муніципальне право», «Муніципальна економіка», «Місцевий право», газету «Місцеве самоврядування» тощо

Рекомендації з виконання

Робота повинна містити 1-5 сторінок друкованого тексту, присвяченого короткому аналізу обраної проблематики. Для аналізу необхідно використовувати мінімум 3 статті. Найбільш цікаві роботи будуть заслухані на заняттях.

Семінар 6. Державне регулювання економіки
Навчальна мета: вивчення цілей, напрямів і змісту державного регулювання економічними процесами
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Функції держави як суб'єкта господарювання та управління.

 2. Державне регулювання економічних процесів.

 3. Державне регулювання матеріального виробництва, фондового ринку, грошового обігу, валютного курсу


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Функції держави як суб'єкта господарювання та управління» необхідно розглянути взаємодію держави з ринками, фірмами і домашніми господарствами, державну власність в системі форм власності. / 1,2,3,4,5,6,46,48 /

 2. До питання «Державне регулювання економічних процесів» необхідно вивчити основні концепції державного регулювання економічних процесів / 1,2,3,4,5,6,47 /

 3. До питання «Державне регулювання матеріального виробництва, фондового ринку, грошового обігу, валютного курсу» необхідно вивчити зміст державної політики у зазначених сферах, виділити її особливості / 1,2,3,4,5,6,20,21,46,49, 50 /

Практичне заняття 2. Вивчення внесених змін і доповнень до Бюджетного кодексу РФ в частині регулювання міжбюджетних відносин
Навчальна мета: придбання навичок аналізу проблем формування витратної і прибуткової частини бюджету на рівні місцевого самоврядування
Ситуація для аналізу.

Аналіз функціонування місцевого самоврядування протягом останніх років показав, що фактичні видатки місцевих бюджетів не відповідали необхідним витратам на реалізацію потреб муніципальних органів влади щодо забезпечення повноважень, закріплених за ними федеральними законами. Так, як приклад можна привести відповідь на запит Ради з питань місцевого самоврядування при Уряді РФ фінансового управління м. Южно-Сахалінська, яке повідомляє, що бюджет цього муніципального освіти протягом ряду років затверджується з забезпеченістю в засобах до 30%, на 2003р. бюджет був затверджений по видатках на 27,6 відсотка від мінімальної потреби ». Така ж ситуація і в більшості інших муніципальних утворень. У результаті вимушеного «урізання» необхідних витрат відбувалося наростання погіршення соціально-економічної ситуації в більшості муніципалітетів. В останні роки бюджети більшості муніципальних утворень фактично представляли собою відомості на виплату зарплати.

При цьому навіть «урізані» витрати муніципалітетів часто повністю не покривалися необхідними доходами (див. Графік 1).

Таким чином, фінансове становище 97% муніципальних утворень напередодні реформи місцевого самоврядування інакше як кризовим назвати було не можна.

Для зміни цієї ситуації на федеральному рівні, насамперед, була проведена робота з розмежування повноважень між федеральним, регіональним і місцевими органами влади. У результаті найбільш істотно в вартісному вираженні були скорочені повноваження місцевого самоврядування. (26%).

За оцінкою Мінфіну РФ видаткові повноваження місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення були визначені в сумі 958,8 млрд. руб. в умовах 2005 року.

Однак слід зазначити, що навіть приблизного обрахунку вартості повноважень місцевого самоврядування при підготовці матеріалів, що обгрунтовують проект закону «Про внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу РФ в частині регулювання міжбюджетних відносин» Мінфіном РФ, не проводилося. Прогнозні видатки місцевого самоврядування були отримані шляхом вирахування з фактичних видатків місцевих бюджетів у 2002 році вартості витратних зобов'язань, які були передані на інші бюджетні рівні, і підсумовування вартості витратних повноважень, які були отримані з інших рівнів на рівень місцевого самоврядування. Навчальний процес, адресні житлові субсидії населенню, натуральні пільги (у разі їх збереження) були визначені як державні повноваження, які можуть бути передані місцевому самоврядуванню, але вже разом із субвенціями. Ці субвенції визначені в розмірі 244 млрд. руб.

На думку Мінфіну Росії, витратні зобов'язання місцевих бюджетів на реалізацію повноважень, визначених статтями 14,15,16 і 17 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ» від 2003 року, зажадають в 2005 році закріплення за місцевими бюджетами доходів у сумі тих ж 958,8 млрд. руб. Таким чином, на одну і ту ж суму (321,2 млрд.руб.) Були скорочені і витрати і доходи місцевого самоврядування. Математично це вірно. Але такий підхід був би обгрунтованим, якби витрати відповідали видатковими повноважень місцевих органів влади. А оскільки вони, як показують фактичні дані по муніципальних утворень, забезпечували тільки від 30 до 50% законодавчо визначених витратних повноважень, то кризову ситуацію в муніципальних утвореннях подібний математичний прийом об'єктивно змінити не може.
Графік 1

Співвідношення доходів \ видатків місцевих бюджетів (без урахування коштів надходять у порядку міжбюджетних відносин)


Використаний підхід призвів також і до закріплення сформованих диспропорцій у витрачанні коштів місцевих бюджетів. Так, наприклад, неодноразово проводилося підвищення зарплати працівникам освіти, не підкріплене необхідними фінансовими ресурсами, призвело до того, що основні видатки за статтею «Освіта» йшли на зарплату та нарахування до неї, в структурі витрат ці подстатьі по ряду муніципальних утворень досягали 80-90 %, на шкоду інших витрат, пов'язаних, зокрема, з матеріально-технічним забезпеченням шкільних будівель і споруд. Вилучення коштів у розмірі 80-90% зі статті «Освіта» та на перспективу не дозволяє передбачити більшості муніципальних утворень необхідний обсяг видатків на утримання та матеріально-технічне забезпечення шкіл і дошкільних установ. Подібним чином складається ситуація у фінансуванні житлово-комунального комплексу, охорони здоров'я та інших галузей.

До реформування видаткові повноваження одного муніципального освіти (виходячи з даних Мінфіну РФ) оцінюються в середньому в 112 млн. руб., А в нових умовах вони складуть 34 млн. руб. Тобто витратні повноваження місцевого самоврядування скоротили на 26%, а витрати в середньому на одне муніципальне утворення скоротилися майже в чотири рази!? Така методика розрахунків показує, що не враховані основоположні моменти реформування місцевого самоврядування.

Не враховано, насамперед, те, що реформа місцевого самоврядування в Росії, оформлена новою редакцією Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ» від 2003 року, передбачає істотні зміни в територіальній організації місцевого самоврядування. Кількість муніципальних утворень відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування в Російській Федерації збільшиться з 11,4 тис. до 28-30 тис., тобто в 2,5 рази.

Тільки для законодавчого оформлення знову з'являються муніципальних утворень будуть потрібні одноразові засоби:

Ці статті витрат не проходили по бюджетах муніципальних утворень в минулі роки, на даних за якими будувалися розрахунки Мінфіну, а, отже, вони не включені в обсяг видатків та на перспективу.

Доцільно було б виділити кошти на ці витрати цільовим чином з федерального бюджету.

Прогнозний розрахунок Центру аналітичних досліджень Конгресу муніципальних утворень РФ (ЦАД КМО РФ) показує, що для забезпечення функціонування муніципальних утворень у форматі 28-30 тис. муніципальних утворень будуть потрібні витрати в значно більших обсягах, ніж для наявних зараз 11 429 муніципальних утворень.

Збільшення витрат буде обумовлено:

1) зростанням числа зайнятих в адміністративно-управлінських органах через істотне збільшення кількості муніципальних утворень;

 1. особливостями змісту концепції територіальної структури муніципальних утворень, що передбачає реалізацію значної частини повноважень муніципальних утворень за рахунок розвитку міжмуніципальний зв'язків, що потребують суттєвих додаткових витрат на дорожнє будівництво та міжмуніципальний транспорт;

 2. обов'язковістю надання послуг населенню муніципальних утворень відповідно до переліку повноважень, законодавчо визначених як питань місцевого значення.


Завдання і запитання

 1. Прочитайте текст, виділіть основні проблеми, з якими може зустрітися бюджетна реформа.

 2. Які дослідження і ким було проведено за представленим питання.

 3. Проаналізуйте графік співвідношення доходів і видатків місцевих бюджетів.

 4. Які додаткові витрати необхідні.

 5. Висунете Ваші пропозиції щодо вирішення означених проблем.Семінар 7. Державне управління соціальною сферою
Навчальна мета: вивчення цілей і напрямів державної соціальної політики
Питання для обговорення на семінарських заняттях


 1. Сутність та основні напрями державної соціальної політики.

 2. Зарубіжний досвід державного управління соціальною сферою.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Сутність та основні напрями державної соціальної політики» необхідно вивчити державне управління галузями соціальної сфери, державне управління ринком праці, державне регулювання системи соціального
  страхування, державні програми соціальної допомоги населенню. / 1,2,3,4,5,6,20,21,51,52,53 /

 2. До питання «Зарубіжний досвід державного управління соціальною сферою». Необхідно вивчити досвід розвинених країн, зробити висновки про можливість його використання. / 1,2,3,4,5,6,54 /


Завдання для самостійної роботи.
Вивчіть сайт Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації. Порівняйте отриману інформацію з аналогічними сайтами регіонів Російської Федерації, а також інших країн.

Рекомендації з виконання

Робота повинна містити 2 - 6 сторінок друкованого тексту, може виконуватися групою до 3 чоловік. У роботі обов'язково повинен бути аналіз.
Семінар 8. Управління забезпеченням національної

безпеки
Навчальна мета: вивчити можливі напрямки державних органів влади в умовах конфліктних та надзвичайних ситуацій.
Питання для обговорення на семінарі


 1. Витоки соціальних конфліктів і державна стратегія їхнього дозволу.

 2. Державне управління в природних і техногенних надзвичайних ситуаціях.

 3. Національна безпека.


Методичні вказівки з підготовки до семінару

 1. До питання «Витоки соціальних конфліктів і державна стратегія їхнього дозволу» необхідно розглянути причини конфліктів, технології їх діагностики, прогнозування та вирішення конфліктів у державному управлінні. Політичний механізм управління соціальними конфліктами. / 1,2,3,4,5,6,55,56,57,58,59,60 /

 2. До питання «Державне управління в природних і техногенних надзвичайних ситуаціях» необхідно розглянути особливості надзвичайних ситуацій теперішнього часу, джерела небезпеки та види шкоди, напрямки прийняття рішень про надзвичайний стан. / 1,2,3,4,5,6,59 /

 3. До питання «Національна безпека» необхідно ознайомитися з основними напрямами державної політики щодо забезпечення безпеки та попередження конфліктів та надзвичайних ситуацій. / 1,2,3,4,5,6,59 /


Завдання для виконання самостійної роботи - написання реферату
1. Вимоги до написання тексту реферату: шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, вирівнювання по ширині, полуторний інтервал. Абзацний відступ 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве-2,0 см, праве - 1,0 см

Реферат не менше 30 сторінок друкованого тексту.

Структура реферату:

Теоретична частина включає розгляд думок різних авторів з досліджуваної тематики, можливо, правових основ питання, викладених у законах, підзаконних актах, коментарях фахівців.

Практична частина повинна включати опис реальної ситуації з обраної тематики реферату (це може бути як позитивний, так і негативний досвід), Ваша думка з виниклих проблем і напрямів їх вирішення. За відсутності можливих варіантів вирішення питання у використовуваному джерелі Ви можете запропонувати свої.

Список літератури повинен бути не менше 10 джерел. В обов'язковому порядку він має включати статті. На всі зазначені джерела мають бути посилання в тексті.

Додатки можуть включати великі таблиці, малюнки, повний текст самої статті, якщо вона була взята з друкованих видань або Інтернету.
Можлива тематика рефератів з курсу «Державне

та муніципальне управління »


 1. Системний підхід в організації державного управління.

 2. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

 3. Провідні школи та напрямки в теорії державного управління.

 4. Державне управління: принципи кейнсіанства та інституціоналізму.

 5. Система державного управління.

 6. Принципи формування системи органів державного управління: особливості становлення гілок державної влади в Росії.

 7. Рівні державного управління суспільними процесами.

 8. Взаємодія органів державної влади в процесі державного управління.

 9. Законодавча влада в системі державного управління.

 10. Судова влада в системі державного управління.

 11. Сучасний етап становлення органів державної влади і державного управління.

 12. Виконавча влада в системі державного управління.

 13. Президентська влада в системі державного управління.

 14. Регіональне управління в структурі державного управління.

 15. Особливості федеративного устрою держави та їх вплив на систему регіонального управління.

 16. Держава та регіони: управлінський аспект.

 17. Функції представницьких, виконавчих, судових органів влади в регіональному управлінні.

 18. Проблеми формування регіональних ринків.

 19. Російські регіони в нових економічних умовах.

 20. Регіональна політика в країнах ринкової економіки.

 21. Інституційний устрій органів влади і управління в регіонах.

 22. Державне регулювання територіального розвитку.

 23. Диспропорції територіального (регіонального) розвитку і державна політика «вирівнювання».

 24. Теорія і практика державного регулювання територіального розвитку.

 25. Нормативно-правові засади державного управління регіонами.

 26. Адміністративно-управлінська еліта регіонів Російської Федерації.

 27. Розвиток теорії управлінських еліт в сучасній зарубіжній науці.

 28. Регіональні управлінські еліти Росії.

 29. Фінансові механізми регіонального управління суспільними процесами.

 30. Теорія і практика «бюджетного федералізму».

 31. Механізм фінансової взаємодії Центру та регіонів.

 32. Державна регіональна політика: концепції, проблеми, рішення.

 33. Особливості регіональної політики в країнах Західної Європи.

 34. Нова роль регіонів в Європейському союзі.

 35. Основи регіональної політики в управлінні суспільними процесами.

 36. Регіональна політика Росії: умови, передумови, традиції.


Студент може запропонувати свою тематику реферату, попередньо погодивши її з викладачем.
Студент повинен бути готовий до презентації свого реферату (10-15 хв) і відповіді на запитання. З метою впорядкування даного процесу пропонується складати графік виступів.
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.

 1. Перерахуйте фактори розвитку місцевого самоврядування. Відповідь обгрунтуйте.

 2. Який вид управління характеризує принцип локально-територіальної обмеженості?

 3. Опишіть відомі Вам підходи до характеристики бюрократизму?

 4. Які два аспекти ефектів можна розглядати при оцінці ефективності державного управління?

 5. Перерахуйте теорії походження держави.

 6. Якими органами представлена ​​судова система РФ?

 7. Держава - це ...

 8. Чи виступає держава як суб'єкт самоврядування. Відповідь поясніть.

 9. Які функції держави Ви можете виділити?

 10. Виділіть основні методологічні підходи до аналізу державного управління. Один з них розкрийте докладно.

 11. Які законодавчі акти регулюють місцеве самоврядування?

 12. Назвіть функції Уряду РФ:

13 До відання Ради Федерації відноситься .....

 1. У якому випадку поняття «місцеве» і «муніципальне» управління можна вживати як синоніми?

15. Назвіть особливості асиметричної федерації

16. Ким здійснюється державна влада в Росії:

 1. Згідно якою статтею Цивільного кодексу муніципальні утворення самі відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм майном?

 2. Хто є ідеологами психологічної теорії держави?

 3. Охарактеризуйте можливі напрямки регіональної політики.

 4. Заповніть наступну таблицю
Предмети ведення:

Зміст блоку

Російської Федерації
Суб'єктів РФ
Спільне ведення 1. Перерахуйте елементи, складові муніципальне господарство

 2. Які моделі можна віднести до моделей муніципального управління:

 3. Які статті доходів і витрат містить місцевий бюджет 24.Назовіте напрями діяльності органів муніципального управління в системі соціального захисту населення

Література


 1. Конституція РФ. М., 1993.

 2. Рой О.М. Система державного і муніципального управління. СПб.: Питер, 2004. - 301с.

 3. Пікулькін А.Б. Система державного управління: Підручник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 399 с.

 4. Чиркин В.Є. Державне управління. Елементарний курс. -М.: МАУП, 2001. - 320с.

 5. Зеркин Д.П. Основи теорії державного управління: Курс лекцій. -Ростов-н / Д.: «МарТ», 2000. - 448с.

 6. Атамачук Г.В. Державне управління (організаційно-функціональні питання): Учеб. посібник. - М.: ВАТ «НВО« Економка », 2000. - 302с.

 7. Енциклопедії. http://encycl.yandex.ru.

 8. Ільїн І. Аксіоми влади / / Стратегія Росії, № 7, 2004. - С. 65-72

 9. Генрі Форд. Моє життя, мої досягнення. М., 1989.

 10. Клімаід Д., Кінг У. Системний аналіз і цільове управління / Пер. з англ. М., 1974.

 11. Бистреіко В.І. Історія державного управління та самоврядування в Росії. М., 1997.

 12. Ільїн В.В., Ахіаер А.С. Російська державність: витоки, традиції, перспективи. М., 1997.

 13. Мамонтов В.В. Державний суверенітет і територіальна цілісність - головні принципи сучасної російської державності / / Держава і право. № 4, 2004. - С. 5-12

 14. Атамтнчук Г.В. Сучасна концепція державного управління Росією / / Державне управління: проблеми теорії, історії, практики, викладання. М, 1996.

 15. Салигін Е.Н. Основи правових знань / / Основи держави права, № 2, 2004. - С.19-35

 16. Худокормов А.Г. Історія економічних вчень: Сучасний етап: Підручник. М., 1998.

 17. Нурееев Р. Інстмтуціоналшм: минуле, сьогодення, майбутнє / / Питання економіки. 1999. № 1.

 18. Шпюпов Б. Корпоративне управління в XX ст.: Історія та перспектива / / Проблеми теорії і практики управління. 2000. № 1

 19. Габрігідзе Б.М., Чернявський Б.М. Органи державної влади сучасної Росії: Учеб. посібник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К о», 2004. - 367 с.

 20. Сервер органів державної влади Російської федерації. http://www.gov.ru/

 21. Постанови уряду та укази президента РФ. http://www.bankrot.org/index.php.

 22. Рубін А. Уряд у трьох вимірах / / Стратегія Росії № 3, 2004. - С.34 - 42

 23. Виконавча влада в Російській Федерації. Проблеми розвитку / Відп. ред. І.Л. Бачило. М., 1998.

 24. Божевілля А.А., Чиботаро Г.Н. Принципи поділу влади в державному устрої РФ / / Держава і право. 1998, № 10.

 25. Котенков А. А. Президент - Парламент: становлення взаємин у законодавчому процесі / / Держава і право. 1998, № 9.

 26. Гришковець А.А. Державна служба і громадянське суспільство: правові проблеми взаємодії (практика Росії) / / Держава і право № 1, 2004. - С. 24 - 36

 27. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Регіонознавство: Підручник. -М.: Гардаріки, 2002. - 384с.

 28. Регіональна економіка: Підручник для вузів / Т. Г. Морозової, М.П. Победин, Г.Б. Поляк та ін; Під. Ред. Проф. Т.Г. Морозової. - 2-е вид., Перераб. і доп. -М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 472 с.

 29. Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. М.В. Степанова. - М.: ИНФРА - М, Вид-во Рос. екон. акад., 2001. -463с.

 30. Федеральний Закон «Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку РФ» від 23.06.1995 р. № 115-ФЗ.

 31. Хабриев Т.Я. Державна конституція і еволюція федеративних відносин / / Держава і право № 8, 2004 с.5-14

 32. Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Основи регіональної політики. М., 1998.

 33. Лаврівський Б. Вимірювання регіональної асиметрії на прикладі Росії / / Питання економіки. 1999. № 3.

 34. Про федеративних відносинах, національної та регіональної політики (рекомендації національної економічної ради) / / Російський економічний журнал. 1999. № 9,10.

 35. Павлов К. Система місцевого управління в регіонах Росії і досвід розвинених країн / / Проблеми теорії і практики управління. 1999. № 5.

 36. Пономарьов А. Особливості регіонального управління в автономних округах / / Проблеми теорії і практики управління. 1999. № 1.

 37. Веліхов Л.А. Основи міського господарства. М.: Л. 1928.

 38. Васильєв А.А. Муніципальне управління: Конспект лекцій. - М.М.; ІП Гладкова О.В., 2000.-156с.

 39. Корольов С.В. Теорія муніципального управління. - М.: ВІНІТІ, 1999.-144с.

 40. Основи управління муніципальним господарством / О.Г. Воронін, В.А. Лапін та ін СПб., 1996.

 41. Видрін І.В. Місцеве самоврядування в Російській Федерації: від ідеї до практики. - Єкатеринбург, 1998.

 42. Сайт адміністрації Воронезької області. http://admin.vrn.ru.

 43. Воронезька область. Інформація для бізнесу http://media.infobus.ru.

 44. Беляков А. Система управління контактами з насіленія в мерії м. Ярославля / / Міське управління № 11, 2004. - С. 86-92

 45. Лужков Ю. Управління розвитком міста: взаємодія громадського та приватного сектору / / Проблеми теорії і практики управління. 1996, № 3.

 46. Цивільний кодекс РФ. Ч. I і II.

 47. Стігліц Дж. Ю. Економіка державного сектора / Пер. з англ. М., 1997.

 48. Порохоровскій А. Економічно ефективна держава: американський досвід / / Питання економіки. 1998, № 3.

 49. Мамедов А.А. Держава і страхування / / Держава і право № 10, 2004. - С. 75 - 83

 50. Категорія «фінанси» та «фінансова діяльність» в науці фінансового права / / Держава і право № 7, 2004

 51. Кодекс законів про працю РФ.

 52. Лужков Ю. Соціальність замість олігархізму / / Стратегія Росії № 10, 2004 - с.35 - 58

 53. Лужков Ю. Соціальність вмсто олігархізму / / Стратегія Росії № 11, 2004 - с.53 - 68

 54. Соціальні реформи в країнах з перехідною економікою. Проблеми і досвід / За ред. СВ. Кадомцева. М., 1997.

 55. Дмитрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введення в загальну теорію конфліктів. М., 2003.

 56. Лебедєва М.М. Політичне врегулювання конфліктів: підходи, рішення, технології. М., 1997.

 57. Лепехин В.А. Лобізм. М., 2000.

 58. Про безпеку. Збірник законодавчих та нормативних документів. М., 1998.

 59. Степанов О.А. Право, держава і безпеку особистості в умовах розвитку інформаційно-електоронной середовища / / Держава і право № 11, 2004. - 34 - 43

 60. Соціальна і духовна безпека Росії / Під загальною редакцією В.І. Добренькова, Г.П. Бутиріна, І.М. Єфімова. М, 1995.


Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації